Środowisko i zasoby przyrodnicze


Czynnikami warunkującymi konkurencyjność regionu są zasoby środowiska przyrodniczego. Powiat kutnowski położony jest na pograniczu dwóch mezoregionów: Równiny Kutnowskiej i Wysoczyzny Kłodawskiej. Powiat charakteryzuje się płaską powierzchnią i tylko niewielki procent stanowią wzniesienia.

Klimat powiatu cechują:

a. niskie opady, które kształtują się na poziomie 550 mm rocznie,
b. występujące nieliczne burze,
c. znaczące zachmurzenia, tj. od 50% (wrzesień) do 80% (grudzień),
d. średnia prędkość

wiatru wynosząca 3,4 m/s.

bzura

Powiat położony jest w dolinie rzeki Bzury, której głównymi dopływami na tym obszarze są:

a. rzeka Ochnia, nad którą leży Kutno,
b. rzeka Słudwia, nad którą leżą Żychlin i Oporów.


Na terenie powiatu nie ma zbiorników retencyjnych, które w okresach roztopów oraz ulewnych deszczy uchroniłyby przed powodzią zwłaszcza tereny zlokalizowane w sąsiedztwie Ochni lub Słudwi, a w okresie suszy do obszarów rolniczych.
Na terenie powiatu nie występują jeziora, natomiast są tutaj liczne stawy.

Udokumentowano złoża następujących kopalin:

a. kruszywa naturalne (piaski i żwiry) np. w miejscowościach Grodno, Leszczynek,
b. mułki i gliny w miejscowości Wieszczyce - Wola Raciborowska, Kaszewy,
c. wapienie -złoże Ktery.

Ponadto odnotowano również złoże soli kamiennej „Łanięta" oraz złoża torfu w pradolinie rzeki Bzury.
Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione obejmują 5,2% powierzchni powiatu kutnowskiego.
Zarejestrowano 57 pomników przyrody. Wszystkie obiekty są pomnikami przyrody ożywionej. Należą do nich zarówno pojedyncze drzewa, grupy drzew, jak i aleje.

Na terenie powiatu znajdują się 4 rezerwaty przyrody, które zlokalizowane są w gminie Nowe Ostrowy. Są to rezerwaty częściowe, których celem jest zachowanie fragmentów lasów liściastych o charakterze naturalnym dla celów: krajobrazowych, naukowych oraz dydaktycznych.


rezerwat dabrowa swietlistaa. Rezerwat „Dąbrowa Świetlista” o pow. 40,13 ha, chroni naturalny zespół dąbrowy świetlistej, na który składa się drzewostan dębu bezszypułkowego w wieku około 90–120 lat;

rezerwat ostrowy


b. Rezerwat „Ostrowy” o pow. 14,37 ha, w którym ochronie podlega starodrzew grądu niskiego z dużym udziałem lipy drobnolistnej i klonu polnego. W runie występuje wiele gatunków roślin zielnych i mchów;


rezerwat bazantarnia
c. Rezerwat „Ostrowy – Bażantarnia” o pow. 28,58 ha, chroniący rezerwat Pernawielogatunkowy las liściasty z fragmentem starodrzewu dębowego (najstarsze okazy mają po 170 lat) o cechach zespołu naturalnego; bardzo bogate runo: ok. 70 gatunków roślin zielnych i 20 gatunków mszaków;

d. Rezerwat „Perna”, w którym na powierzchni 15,75 ha ochronie podlega liściasty las grądowy o charakterze naturalnym, zróżnicowanym drzewostanie o bogatym runie:

Ponadto znajdują się dwa Obszary Krajobrazu Chronionego:

a. Obszar Krajobrazu Chronionego Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej, która obejmuje Dolinę Bzury o powierzchni 3 915 ha leżącej na terenie Powiatu (Bedlno –1 308 ha, Kutno – 250 ha, Krzyżanów – 2 357 ha),
b. Obszar Krajobrazu Chronionego Doliny Przysowy, o powierzchni 604 ha. Są to tereny Gminy Żychlin, które biegną wzdłuż północnowschodniej granicy gminy w okolicach wsi Zagroby, Kazanki i Kaczkowizna.

Od połowy 2008 r. postulowane jest także utworzenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Ochni -Głogowianki. Obszar ten położony byłby na terenie gmin: Nowe Ostrowy, Łanięta, Krośniewice, Kutno, Strzelce, Krzyżanów, Bedlno oraz miasta Kutna i będzie zajmował 5 897 ha.

Na terenie powiatu kutnowskiego zlokalizowane są cztery obszary NATURA 2000:

a. Dąbrowa Świetlista w Pernie,
b. Pradolina Bzury-Neru,
c. Pradolina Warszawsko-Berlińska,
d. Dolina Przysowy i Słudwi.

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.