Turystyka i Region Kutnowski

POWIAT KUTNOWSKI
mapka powiatu kutnowskiego

POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE

Powiat kutnowski leży w północnej części województwa łódzkiego. Graniczy z dwoma innymi powiatami województwa: łęczyckim i łowickim a także z powiatem kolskim w województwie wielkopolskim oraz gostynińskim (województwo mazowieckie) i włocławskim (województwo kujawsko - pomorskie).

Powiat z siedzibą w Kutnie leży na pograniczu odrębnych regionów geograficznych - Równiny Kutnowskiej, oddzielonej od strony zachodniej morenami kutnowskimi od Wysoczyzny Kłodawskiej a rzeką Bzurą - od Równiny Łowicko-Błońskiej.


RÓWNINA KUTNOWSKA

pola powiatu kutnowskiego
Równina denudacyjna stanowiąca północno-zachodnią część Niziny Środkowomazowieckiej. Położona pomiędzy dolinami Wisły (na północy) i Bzury (na południu). Zachodnią granicę równiny tworzą niewysokie wzgórza morenowe oddzielające region od Wysoczyzny Kłodawskiej.


Równina Kutnowska leży na pograniczu województw łódzkiego i mazowieckiego.
Mezoregion jest płaską, pochyloną ku południu równiną denudacyjną położoną na wysokości 90-100 m n.p.m. W zachodniej części równiny występują wzgórza morenowe w formie ostańców (tzw. moreny kutnowskie) o wysokościach dochodzących do 160 m.


W krajobrazie Równiny Kutnowskiej dominuje płaska, pochylona ku południowi urodzajna równina zajęta głównie przez rolnictwo. Głównymi rzekami tego regionu są Ochnia i Słudwia.

W granicach regionu leżą Kutno, Żychlin, Sobota z pięknym kościołem gotyckim oraz Oporów ze średniowiecznym zamkiem Oporowskich.

Sieć rzeczna w powiecie kutnowskim
Główną rzeką powiatu kutnowskiego jest Bzura. Jej głównymi dopływami na terenie powiatu są Ochnia, nad którą leży Kutno oraz Słudwia, nad którą położone są m.in. Żychlin i Owidok na rzekę Bzurę porów.

BZURA
Bzura to rzeka na Nizinach Środkowopolskich, będąca lewym dopływem Wisły. Długość Bzury wynosi 166 km a powierzchnia dorzecza 7.788 km2. Źródła Bzury znajdują się w północnej części Łodzi, w dzielnicy Rogi, na terenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, a ujście na przeciw Wyszogrodu.

W większości swego biegu Bzura płynie północnym skrajem Równiny Łowicko- Błońskiej. Średni przepływ w dolnym biegu wynosi 25,5 m3/s, a maksymalna rozpiętość wahań stanów wody w dolnym biegu - 4,5 m. Największymi dopływami Bzury są Rawka i Utrata., największymi miejscowościami nad tą rzeką są natomiast Zgierz, Łowicz, Łęczyca i Ozorków.

W dniach od 9 do 20 września 1939 r. w rejonie Łęczyca – Kutno – Łowicz – Sochaczew, miała miejsce największa bitwa kampanii wrześniowej 1939 roku, zwana bitwą nad Bzurą.

Bitwa ta, stoczona przez armie: „Poznań” pod dowództwem generała T. Kutrzeby i „Pomorze” pod dowództwem generała W. Bortnowskiego z wojskami niemieckimi 8. armii i częściami sił 10. i 4. armii rozpoczęła się 9 września 1939 r. natarciem grupy operacyjnej gen. E. Knolla - Kownackiego i gen. M. Bołtucia na Łęczycę i Łowicz, ponowionym 14 września przez zgrupowanie gen. Bortnowskiego.

Po początkowych sukcesach polskich, które zmusiły armię niemiecką do wstrzymania marszu na Warszawę, w dniu 16 września 1939 r. wojska niemieckie rozpoczęły natarcie w celu okrążenia armii polskiej. Większość sił polskich została okrążona i rozbita. Po 17 września część sił polskich przebiła się z okrążenia i przez Puszczę Kampinoską dotarła do Warszawy.


IGŁA (dopływ Bzury)
NIDA
OCHNIA
Rzeka na Nizinach Środkowopolskich, lewy dopływ Bzury. Wypływa na wysokości 128 m n.p.m., pomiędzy miejscowościami Chodecz i Lubień na Pojezierzu Kujawskim, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Na teren województwa łódzkiego wpływa w rejonie wsi Bzówki (powiat kutnowski), płynąc przez tereny Wysoczyzny Kłodawskiej a następnie Równiny Kutnowskiej. W środkowym biegu przełamuje się przez wał moren kutnowskich. Uchodzi do Bzury w rejonie wsi Łęki Kościelne, na wysokości ok. 94 m n.p.m.

Długość Ochni wynosi 47.6 km a powierzchnia dorzecza 578.3 km2. Największą miejscowością położoną nad Ochnią jest Kutno.

SŁUDWIA
Słudwia to rzeka na Nizinie Środkowomazowieckiej, będąca lewym dopływem Bzury. Długość Słudwi wynosi 46 km a powierzchnia dorzecza 649 km2.
Źródła Słudwi znajdują się w pobliżu wsi Długołęka, na południe od Gostynina, ujście - powyżej Łowicza. Maksymalna rozpiętość wahań stanów wody - 3,5 metra. Głównym dopływem Słudwi jest Przysowa.
Najbardziej znanymi miejscowościami nad rzeką Słudwią są Oporów i Maurzyce. Na Słudwi w Maurzycach znajduje się zabytkowy, pierwszy na świecie most spawany, konstrukcji inż. Stefana Bryły w 1928 r.


POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ

Powierzchnia powiatu wynosi 886 km2. Obszar powiatu zamieszkuje 100,4 tys. osób (2013), z czego w stolicy powiatu - Kutnie mieszka 45,9 tys. osób (2013), a w dwóch pozostałych miastach: Żychlinie i Krośniewicach odpowiednio 12,4 tys. i 8,4 tys. mieszkańców (2013).

PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Na powiat kutnowski składają się:

herb Miasta Kutno gmina miejska Kutno

mapka powiatu kutnowskiego z podziałem na gminy

oraz:

Gminy miejsko-wiejskie

herb_krosniewice_828581 Krośniewice

herb_zychlin_833964 Żychlin

Gminy wiejskie

herb_bedlno_842884 Bedlno

herb_dabrowice_571723 Dąbrowice

Krzyżanów

Kutno

Łanięta

herb_nowe_ostrowy_366847 Nowe Ostrowy

herb_oporow_248304 Oporów

Strzelce

Miasta: Kutno, Krośniewice, Żychlin

STOLICA POWIATU

herb Miasta Kutno

Stolicą powiatu jest Kutno - miasto nad rzeką Ochnią, ośrodek przemysłu maszynowego, spożywczego, farmaceutycznego i metalowego, duży węzeł kolejowy i drogowy. Miasto Kutno w 2013 roku liczyło 45,9 tys. mieszkańców.

Kutno to dawny gród położony przy średniowiecznym trakcie z Mazowsza do Wielkopolski. Najstarsza wzmianka historyczna o osadzie w tym miejscu pochodzi z 1301 r. - już wtedy istniał tu kościół rzymskokatolicki. W 1386 r. wieś została przeniesiona na prawo niemieckie, uzyskując jednocześnie przywilej organizacji cotygodniowych targów.

Prawa miejskie otrzymało Kutno przed 1432 r., odnowiono je w roku 1504. Miasto rozwijało się jako lokalny ośrodek handlowy i rzemieślniczy. W XVI wieku odbywały się tutaj 2 jarmarki a część mieszczan trudniła się sukiennictwem.

Drugim pod względem wielkości ośrodkiem miejskim na terenie powiatu kutnowskiego jest Żychlin - miasto nad rzeką Słudwią. Żychlin to stara miejscowość leżąca na dawnym trakcie prowadzącym z Mazowsza ku Wielkopolsce. Najstarsza wzmianka historyczna o Żychlinie pochodzi z 1331 r. i mówi o zniszczeniu osady przez Krzyżaków.

Prawa miejskie Żychlin uzyskał przed 1397 r., potwierdził je w 1450 r. Kazimierz Jagiellończyk. W 1576 r. w mieście było 17 rzemieślników, siedmiu mieszczan zajmowało się piwowarstwem a pięciu - paleniem gorzałki. Rozwój miasta został zahamowany w XVII wieku, pewna poprawa nastąpiła dopiero w połowie kolejnego stulecia.

Trzecim ośrodkiem miejskim na terenie powiatu są Krośniewice. Najstarsza wzmianka o Krośniewicach pochodzi z 1387 r. - już wówczas istniała tu komora celna. Prawa miejskie Krośniewice uzyskały w 1442 r. W 1793 r. było tu jedynie 48 domów i 278 mieszkańców, z czego 28 trudniło się rzemiosłem a 5 - handlem. W 1802 r. liczba mieszkańców wynosiła 602 osoby.

W XIX stuleciu Krośniewice stały się niewielkim ośrodkiem przemysłowym i dość szybko się rozwijały. Powstała tu m.in. fabryka tytoniu, gorzelnia i garbarnia.

Miejscowości w powiecie kutnowskim

Adamowice Bedlno Dąbrowice Dobrzelin Drzewoszki Małe Drzewoszki Wielkie Franciszków Głogowa Głogowiec Grabów Grochów Imielno Kaszewy Dworne Konary Krośniewice Krzyżanów Ktery Kutno Leszczynek Leszno Łanięta Łąkoszyn Łęki Kościelne Malina Miksztal Miłonice Mirosławice Mnich - Ośrodek Mnich - Południe Mnich - Probostwo Nowe Nowe Ostrowy Oporów Orłów - Kolonia Orłów - Parcel Plecka Dąbrowa Pniewo Pobórz Siemianów Skłóty Sójki Strzegocin Strzelce Suchodębie Szewce Nagórne Śleszyn Śleszyn Mały Śleszynek Wojszyce Wola Raciborowska Woźniaków Żychlin

mapa drogowa powiatu kutnowskiego

Dawne miasta

Dąbrowice

herb dawnego miasta Oporów Oporów

herb dawnego miasta Łąkoszyn Łąkoszyn

WALORY TURYSTYCZNE

Spośród wielu czynników składających się na turystyczna atrakcyjność regionu dużą wagę przykłada się do walorów naturalnych i kulturowych.

Oceniając obszar pod katem walorów naturalnych trzeba zwrócić uwagę na obfitość wód powierzchniowych, obszary chronione, lesistość terenu i strukturę użytkowania gruntów. Obszar powiatu kutnowskiego posiada rolniczy charakter i jest słabo zalesiony.

Gminy ziemi kutnowskiej leżą w zlewni rzeki Bzury, która jest lewostronnym dopływem Wisły. Do rzek regionu zaliczymy: rzekę Bzurę, Ochnię, Słudwię, Głogowiankę Miłonkę, Skrwę i Lubliniankę. Obszar powiatu kutnowskiego niemal zupełnie pozbawiony jest naturalnych powierzchniowych wód stojących. Spotykamy tu jedynie małe stawy i zbiorniki wodne (głównie sztuczne):

- Grodno Nowe – gm. Nowe Ostrowy – wody stojące po wyrobisku eksploatacji kruszywa,

- Kasetia – gm Żychlin – zbiornik typu wędkarskiego,

- na obszarze Kutna występuje 14 sztucznych zbiorników wody ( pełnia one funkcje rekreacyjne i przeciw pożarowe),

- kompleks stawów w gm. Łanięta,

- stawy w Oporowie,

- stawy w Krośniewicach,

- stawy w gm. Dąbrowice (częściowo zarybione),

- stawy w Dobrzelinie.

Ochrona Przyrodyoznakowanie Rezerwatu Przyrody

Mimo małego zalesienia obszaru powiatu w regionie a właściwie na terenie gminy Nowe Ostrowy w latach 1969-90 utworzono aż 4 rezerwaty leśne o łącznej powierzchni oznakowanie pomnika przyrodyblisko 96 hektarów:

"Ostrowy" - rezerwat o powierzchni 13.04 ha, utworzony w 1969 r. Ochronie podlega tu starodrzew grądowy z dużym udziałem lipy drobnolistnej;

"Ostrowy Bażantarnia" - rezerwat o powierzchni 27.24 ha, utworzony w 1975 r. Chroni wielogatunkowy las liściasty z fragmentem starodrzewu dębowego o charakterze naturalnym;

"Perna" - rezerwat o powierzchni 15.27 ha, utworzony w 1975 r. Chroni liściasty las grądowy o charakterze naturalnym, zróżnicowanym drzewostanie i bogatej florze runa oraz

"Dąbrowa Świetlista" - rezerwat o powierzchni 40.13 ha, utworzony w 1990 r. Ochronie podlega tu dąbrowa świetlista z bogatą florą.

Rezerwaty Przyrody i Pomniki Przyrody w powiecie.

Doświadczalne powierzchnie leśne

W gminie Łanięta, we wsi Chrosno znajdziemy doświadczalne powierzchnie leśne założone w połowie lat dziewięćdziesiątych przez Instytut Badawczy Leśnictwa z Warszawy.Uprawy wyhodowano z nasion zebranych w najlepszych drzewostanach w Polsce. Są to powierzchnie jednogatunkowe, czterech lasotwórczych gatunków drzew : brzozy brodawkowej, modrzewia europejskiego, świerka pospolitego i sosny pospolitej. Powierzchnia doświadczalna w powiecie jest jedną z dwóch w Polsce.

Parki zabytkowe

W historię powiatu kutnowskiego wpisują się liczne parki zabytkowe, należące kiedyś do szlacheckich dworów i pałaców. Pochodzą głównie z XIX i początków XX wieku, choć są i starsze jak park w Oporowie czy Wojszycach pochodzące z XVIII wieku. W parkach znajdują się zabytki architektoniczne i pomniki przyrody. Niestety część z parków uległa znacznemu zniszczeniu na skutek złego użytkowania.

Ciekawym parkiem Ziemi Kutnowskiej jest park w Sójkach. Jedna z jego części zarządza Instytut Badawczy Leśnictwa z Warszawy. Park wzbogacony o nowe nasadzenia ma walory parku dendrologicznego.

lista Parków Zabytkowych

WALORY KULTUROWE powiatu kutnowskiego


Atrakcyjność turystyczną obszaru podnoszą zabytki i ciekawe miejsca. Powiat Kutnowski może poszczycić się ciekawymi architektonicznie i cennymi historycznie dworkami, pałacami, zabytkowymi parkami, kościołami i zamkiem. Zabytki te reprezentują różne style – począwszy od gotyku, poprzez renesans, barok, klasycyzm i neostyle. Przeważająca część obiektów pochodzi z okresu klasycyzmu.

Wykaz zabytków powiatu kutnowskiego uzupełniają dawne dwory szlacheckie wzniesione w różnych częściach powiatu oraz obiekty sakralne. Większość zabytków, oprócz zaadaptowanych na cele społeczne bądź jako siedziby muzeów, wymaga nakładów na renowację i konserwację.

Spis zabytków

Zamekw Oporowie


Najcenniejszym zabytkiem powiatu kutnowskiego jest bez wątpienia późnogotycki zamek w Oporowie. Zamek był siedzibą rodu Oporowskich, herbu Sulima, jednego z najbogatszych rodów Królestwa Polskiego. Został wybudowany w latach 1434-1449 przez Władysława Oporowskiego. Do rodu należał do połowy XVII w. a następnie stał się własnością rodziny Tarnowskich, herbu Rola. Około roku 1720 zamek przejął gostyniński podkomorzy Jan Sołłohuba. Kolejni właściciele to rodziny: Korzeniowskich, Pociejów, Oborskich, Orsettich, Lasockich i Karskich.

Zaczątkiem zespołu zamkowego była rycerska wieża mieszkalna, wzniesiona na początku XV w. na sztucznej wyspie, usypanej pośrodku jednej z odnóg rzeki Słudwi. Później powstały mieszkalne budynki otaczające niewielki brukowy dziedziniec, mury obronne oraz półokrągła baszta z kaplicą na piętrze. Nad zamkiem góruje północno-zachodnia narożna wieża ozdobiona gotyckim sztyletem.

Zamek położony jest na wysepce i otoczony głęboką fosą. Budowla jednopiętrowa, zbudowana na planie czworoboku z czworobocznym dziedzińcem wewnętrznym składa się z dwóch skrzydeł złączonych pod katem prostym. Skrzydło zach. zakończone jest od pn. czworoboczną, trzykondygnacjową basztą. Druga baszta na rzucie półkola przylega od pn.-wsch. narożnika skrzydła pd. W skrzydle zach. znajduje się brama z wejściem do klatki schodowej. Mur obronny zwieńczony jest blankami częściowo rekonstruowanymi, z gankiem od strony dziedzińca, o parapecie ozdobionym fryzem arkadkowym.
W obrębie dużego Parku krajobrazowego z 1840 roku znajdują się pozostałości regularnego założenia renesansowego.

Zamek jest najlepiej zachowaną rezydencją rycerską w Polsce. Od 1949 roku mieści Muzeum Wnętrz Stylowych - zgromadzono tu wiele rzeźb i obrazów o dużej wartości artystycznej, ponadto eksponaty z dziedziny meblarstwa, ceramiki, tkactwa artystycznego i snycerstwa. W zamkowej zabudowie znajdują się dwa pawilony z XIX w. - domek neogotycki i domek szwajcarski.

DSC_0002_63847054514495_355715858368005_2734553789863297024_n_83094661805598_676395116147056_2684365391907520512_n_38908461273106_676394949480406_6533570350221885440_n_78023561319981_676395172813717_8917092799375998976_n_292885

Legenda tragicznej śmierci zakochanej kasztelanki i przeora zakonu. Kochankowie potajemnie spotykali się w podziemnym tunelu łączącym zamek z pobliskim klasztorem ojców paulinów. Podczas jednej ze schadzek zawaliło się sklepienie grzebiąc pod gruzami parę kochanków. Po tym tragicznym wydarzeniu wejście do tunelu zostało zamurowane, a do dziś między zamkiem a klasztorem, na polu leży głaz przypominający te wydarzenia. Podobno czasami pod murami zamku lub w klasztornych korytarzach można spotkać w nocy dwie białe postacie.

Klasztor Zakonu Paulinów w Oporowie

Nieopodal Zamku znajduje się zabytkowy kościół św Marcina biskupa i klasztor Zakonu Paulinów. Pierwotnie kościół parafialny św. Marcina był drewniany, murowana świątynia w stylu gotyckim powstała zaś w I połowie XV w. - budowlę około roku 1425 rozpoczął Mikołaj Oporowski. Do XVIII w. kościół z klasztorem przetrwał w pierwotnym kształcie, ok roku 1740 został odrestaurowany: podwyższono kościół i przebudowano wnętrza w stylu barokowym. Barokowe ołtarze z tamtego okresu nie zachowały się jednak w całości.

Jest to budowla jednonawowa, wzniesiona na planie wydłużonego prostokąta, z wieżą od strony zachodniej i kryptą grobową w podziemiach. Połączony jest z domem zakonnym ojców paulinów. W ołtarzu głównym można zobaczyć obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który został przeniesiony ze starego ołtarza z XVII w., nad ołtarzem widnieje obraz patrona kościoła św. Marcina, namalowany ok. 1840 roku.

Stolica powiatu Kutno kryje wiele zabytkowych budowli.

Pałac Saski w Kutnie

Jedną z najciekawszych jest Królewski Pałac Podróżny, zwany tez Zajazdem Saskim. Pałac wybudowano w latach 1750-1753 dla króla Augusta III. Ta parterowa, trójskrzydłowa budowla konstrukcji szachulcowej została wzniesiona z tzw. muru pruskiego, później wielokrotnie ją przebudowywano. Ostatni raz August III nocował tu 21 kwietnia 1763 r. Potem obiekt stał się siedzibą kutnowskich dziedziców. W grudniu 1812 r. podjęto w jego murach obiadem cesarza Napoleona. Z biegiem lat zatracił rezydencjonalny charakter, jego wnętrza zamieniono na mieszkania, sklepy i warsztaty.

Dziś jest najstarszym zabytkiem architektury na terenie Kutna. Po pożarze w 2003 r. obiektem zajęła się Fundacja Odbudowy Pałacu Saskiego. Społecznikom udało się uporządkować zgliszcza i wyremontować część pomieszczeń. Dziś działa Fundacja Odbudowy Pałacu Saskiego, która z pomocą dotacji z Unii Europejskiej restauruje obiekt.

Palac Gierałty w Kutnie

Na uwagę zasługuje również zespół pałacowo- parkowy Gierałty - to podmiejska siedziba dawnych właścicieli Kutna mieszcząca się w parku Wiosny Ludów. Zespół wzniesiony w latach 1775-91. Murowany, parterowy pałac składa się z części środkowej i dwóch części bocznych, a ponadto - z dwóch wolnostojących pawilonów.

Centralna część pałacu z gankiem i balkonem, od strony podjazdu zwieńczona jest tympanonem i nakryta dachem mansardowym.
W kutnowskim pałacu gościli m.in. cesarz Napoleon Bonaparte, król pruski Fryderyk August, Henryk Sienkiewicz i przebywający z misją wojskową generał i późniejszy prezydent Francji Charles de Gaulle (1920).
Dziś swoją siedzibę w Pałacu Gierałty znalazła Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola Kurpińskiego.

Dworek Modrzewiowy w Kutnie

W otaczającym pałac Parku Wiosny Ludów mieści się zabytkowe mauzoleum Walentyny i Feliksa Mniewskich- dawnych założycieli Kutna.

Do jednych z najstarszych, drewnianych obiektów zabytkowych Kutna należy Modrzewiowy Dworek - Drewniany dwór Cholewickich.. Został wzniesiony prawdopodobnie na przełomie XVIII i XIX stulecia, a po pożarze w I połowie XIX w. został odbudowany. Jest to budowla dwutraktowa wzniesiona na planie prostokąta. Front dworku zdobi niewielki ganek kryty trójkątnym dachem naczółkowym. Dziś jest siedzibą Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej ( www.tpzk.eu ).

Ratusz miejski, Muzeum Regionalne w Kutnie

Niedaleko dworku znajduje się kutnowska starówka: tworzą ją dwa place Wolności i Piłsudskiego, które łączy ulica Królewska z pięknymi starymi kamieniczkami. Na placu Piłsudskiego znajduje się Ratusz wybudowany w w latach 1843-1845. Obecnie w ratuszu mieści się Muzeum Regionalne.

Mówiąc o zabudowie miejskiej na szczególna uwagę zasługuje Ratusz miejski w Dąbrowicach z połowy XIX w. Dąbrowice straciły praca miejskie w 1870 roku i są jedną z nielicznych wsi w Polsce posiadających miejski ratusz.

Historycznie ziemie powiatu kutnowskiego są związane z ziemiaństwem i kulturą folwarczną. Pozostałościami po tych czasach są dworki i zabytkowe parki, dziś przekształcone głównie na szkoły czy domy opieki społecznej, bądź stanowiące własności prywatne. Zespoły dworskie składały się zwykle z trzech części: właściwego domu mieszkalnego, zabudowań gospodarczych oraz parku. Najlepiej zachowaną częścią zazwyczaj są budynki kiedyś zamieszkiwane przez służbę.

Na szczególną uwagę wśród obiektów dworskich i pałacowych w powiecie kutnowskim zasługują:

Dwór w Głogowcu Dwór w Głogowcu, powstały w w latach 1881-1900 (gmina Kutno)

Dwór w LeszczynkuDwór w Leszczynku z II poł. XIX w. obecnie siedziba szkoły podstawowej (gmina Kutno)

Pałac w Lesznie z II połowy XIX wieku,

Dwór w Strzegocinie,Dwór w Strzegocinie wzniesiony w latach 1877-1878 (gmina Kutno)

Zespół dworski w GrochowieZespół Dworski w Grochowie, murowany dwór wzniesiony w latach 1879- 1880. Dwór otoczony jest parkiem (gmina Nowe Ostrowy),

zespół podworski z parkiem w ImielnieZespół podworski z parkiem i Imielnie z połowy XIX wieku (gmina Nowe Ostrowy)

zespół dworski w MiksztaluZespół dworski w Miksztalu, murowany dwór z końca XIX wieku otoczony parkiem (gmina Nowe Ostrowy)

Pałac w BedlniePałac w Bedlnie , wybudowany w 1920 roku, otoczony parkiem, w którym znajdują się dwa stawy ( gmina Bedlno)

Dwór w OrłowieDwór w Orłowie, zbudowany w 1880 r. (gmina Bedlno)

Dwór w WojszycachDwór w Wojszycach, położony jest na terenie parkowego w którym znajdują się stawy, strumień i starodrzewie. Zbudowany w XVIII w. a odbudowany w 1959 roku. Obecnie stanowi Dom Pomocy Społecznej (gmina Bedlno)

Dwór w PniewiePiętrowy dwór w Pniewie, mieści się w parku pochodzącym z XX wiek. Po wojnie został przebudowany i obecnie jest tam Dom Pomocy Społecznej (gmina Bedlno)

Pałac w ŁaniętachZespół pałacowo-parkowy w Łaniętach z II połowy XIX w. (gmina Łanięta)

zespół dworski we FranciszkowieZespół dworski we Franciszkowie z XIX wieku . Murowany dwór dziś jest siedzibą Domu Pomocy Społecznej (gmina Łanięta)

Pałac w Suchodębiu z XIX wieku

Dwór w Kaszewach DwornychDwór w Kaszewach Dwornych z II połowy XIX wieku (gmina Krzyżanów)

Dwór szlachecki w Łekach KościelnychDwór szlachecki w Łękach Kościelnych z XVIII w. , przebudowany w XIX w. Położony jest w XIX- wiecznym parku, na wysepce otoczonej fosą. Ciekawostka jest to, że dwór posłużył jako plener do filmów: "Rodzina Połanieckich" i " Historia kina w Popielawach" (gmina Krzyżanów)

Dwór w KonarachDwór w Konarach z końca XIX w. otoczony zniszczonym już parkiem krajobrazowym z II połowy XIX w. (gmina Krzyżanów)

Dwór w KrzyżanowieDwór w Krzyżanowie z II połowy XIXw. Obecnie siedziba Gminy (gmina Krzyżanów)

Pałac w KterachPałac w Kterach z 1820 r. położony na terenie parku (gmina Krzyżanów)

Dwór w MnichuDwór w Mnichu z II połowy XIX w. Obecnie mieści się w nim szkoła podstawowa (gmina Oporów)

66396123_407848973154693_977122201054478336_n_69097266298022_407848956488028_6449380916681768960_n_49790966418622_407848913154699_3746016870084378624_n_454295Murowany pałac w Poborzu, wzniesiony w końcu XIX w. (gmina Oporów). Obiekt jest zamknięty, ale można go oglądać od zewnątrz. Nieopodal pałacu znajdziemy pozostałości po zagopodarowaniach dworskich.

65130187_397717590834498_3637710636831473664_n_80049964918483_397717344167856_3686433845348925440_n_78187364473116_397717574167833_683571343970533376_n_59023065072145_397717337501190_4081764406461988864_n_43372664450293_397717524167838_6040919369234513920_n_894983Pałac w Strzelcach, wybudowany w 1869 r. W skład pałacu wchodzi również cukrownia i gorzelnia (gmina Strzelce)

Dwór w Niedrzewiu DrugimDwór w Niedrzewiu Drugim (gmina Strzelce)

Dwór SójkiZespół parkowo-dworski w Sójkach, pochodzi z I połowy XIX w. Budowla świetnie zachowana. W parku mieści się ogród dydaktyczny, a w nim około 250 gatunków drzew i krzewów (gmina Strzelce), obecnie ***hotel

Zespół pałacowy w Niedrzewiu z II połowy XIX wieku (gmina Strzelce)

Dwór w SiemianowicachZespół dworski w Siemianowie, wybudowany na przełomie XIX i XX wieku, położony w parku z tego samego okresu ( gmina Strzelce)

zespół dworsko parkowy w Woli RaciborowskiejZespół dworsko parkowy w Woli Raciborowskiej z II połowy XIX w.(gmina Strzelce)

Dwór w DrzewoszkachZespół dworski w Drzewoszkach z początku XX w. Drewniany dwór otoczony jest parkiem, stanowił siedzibę szkoły podstawowej.

zespół pałacowy w Śleszynie WielkimZespół pałacowy w Śleszynie Wielkim, powstał na początku XIX w. odrestaurowany w latach 1947 - 1966. Pałac otacza XIX wieczny park. Obecnie siedziba szkoły.

Zespół dworski w ŚleszynkuZespół dworski w Śleszynku z lat 20 XX w. wraz z parkiem (gmina Żychlin)

Zespół dworski w ZarębowieZespół dworski w Zarębowie z kaplicą z początku XX w., spichlerzem z początków XX i parkiem z XIX W. (gmina Żychlin)

zespół folwarczno-dworski w SkłótachZespół folwarczno- dworski w Skłótach z I połowy XIX w. Zespół zbudowany w formie nieregularnej willi włoskiej, przebudowany w 1888 r., otoczony 5,5 ha parku z XX w. (gmina Krośniewice)

zespół dworsko-parkowy w GłogowejZespół dworsko- parkowy w Głogowej z II połowy XIX w. otoczony parkiem krajobrazowym. Park posiada zachowana aleje lipową (gmina Krośniewice)

zespół pałacowo-parkowy w KrośniewicachZespół pałacowo-parkowy w Krośniewicach z XVIII i XIX w. Pałac położony jest na terenie obszernego parku z dwoma stawami. W parku dostępne są również oficyna, oranżeria, domek ogrodnika i kordegrada z lat 70 XIX w. Do budynku należy też budynek rządcówki z II połowy XIX w. Budynek ten nazywany jest tez Andersówką, gdyż urodził się tam gen. Władysław Anders. Na terenie zespołu znajduje się najstarszy w Polsce pomnik księcia Józefa Poniatowskiego z 1814 r. Obecnie w pałacu mieści się szkoła (gmina Krośniewice)

Drewniany Dwór w MiłonicachDrewniany dwór w Miłonicach z XVIII. Barokowy dwór, zbudowany z drewnianych bali, jako jeden z nielicznych zachował sie w swoim kształcie po II wojnie, obecnie nie istnieje, został przeniesiony do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach. (gmina Krośniewice)

Zespół dworsko-parkowy w GłaznowieZespół dworsko-parkowy w Głaznowie z zabytkowymi zabudowaniami folwarcznymi z XIX i XX w. oraz z parkiem z połowy XIX w. (gmina Krosniewice)

Dawne osady kolonistów niemieckich powstałe głównie w XVIII w. i w początkach XIX w. porozrzucane są po całej gminie Dąbrowice - m.in. Augustopol, Rozopol, Mariopol czy Liliopol.

Wiele spośród cennych obiektów uległo całkowitemu lub częściowemu zniszczeniu. Dotyczy to głównie obiektów stanowiących własność gmin, na których utrzymanie brakuje pieniędzy. Obiekty zaadoptowane do celów społecznych są w lepszym stanie , ale nie są eksponowane jako dobro kultury świadectwo ciekawej historii rodów dworskich.

Obszar powiatu kutnowskiego posiada również WIELE ZABYTKÓW SAKRALNYCH. Poniżej przedstawiamy te najciekawsze:

Kościół św WawrzyńcaKościół św. Wawrzyńca z XIX w. Kutnie. Kościół zaprojektowany przez Konstantego Wojciechowskiego, w stylu neogotyckim. Składa się z trzech naw i posiada bogaty wystrój wnętrza, szczególnie ołtarz główny, droga krzyżowa i witraże.

Kościół ewangelicko-augsburski w KutnieNeogotycki kościół ewangelicko- augsburski w Kutnie. Pobudowano go w roku 1881 na miejscu dawnego drewnianego kościółka.

Sanktuarium Matki Bożej GłogoeskiejGotycko- renesansowy kościół w Głogowcu wzniesiony w 1434 r. częściowo odbudowany w roku 1914 po zniszczeniach potopu szwedzkiego. Wewnątrz kościoła znajduje się najcenniejszy zabytek powiatu kutnowskiego - renesansowy nagrobek Jana Głogowskiego (1565 r.)Kościół drewniany w Grochowie

Barokowy kościół w Grochowie p.w. św. Tomasza Apostoła, drewniany kościółek pochodzący z 1681 r. (gmina Nowe Ostrowy)

Kościół drewniany w ImielnieBarokowy kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Imielnie, drewniany kościółek wzniesiony 1685 r. (gmina Nowe Ostrowy)

Kościół p.w. św.Wojciech BM, wzniesiony w II połowie XIX w, utrzymany w stylu neogotyckim. Przebudowany i otynkowany w roku 1945 . Wewnątrz znajdziemy rzeźby Ludwika Jabłońskiego z 1874 roku. (gmina Dąbrowice)

Gotycki kościół w Orłowie, wybudowany w latach 1430- 1453 a następnie przebudowany w XIX w. Ciekawy element stanowi baszta z otworami strzelniczymi (gmina Bedlno)

Kościół w Pleckiej DąbrowieDrewniany kościół w Pleckiej Dąbrowie pochodzi z 1778 roku. We wnętrzach można znaleźć gotycki rzeźby Kościół w Łaniętachz końca XIV wieku, przy kościele zaś stoi wieczna drewniana dzwonnica z XVIII wieku (gmina Bedlno)

Kościół w Łaniętach pochodzi z 1643 roku, w jego wnętrzach znajdują się ciekawe polichromie z 1910 roku malowane przez L. Zdziarskiego oraz epitafium A. Gliszczyńskiego.

Kościół drewniany w Łękach KościelnychDrewniany kościół w Łękach Kościelnych p.w. św. Marii Magdaleny wzniesiono wroku 1775. We wnetrzach znajdziemy m.in. XVIII wieczne ołtarze, późnobarokowe organy, cenne płótna i barokowa chrzcielnicę (gmina Krzyżanów)Kościół w Mnichu

Murowany kościół w Mnichu z 1862 roku. We wnętrzach kościoła znajduje się renesansowy nagrobek z I połowy XVI w. Stefana Kucieńskiego (gmina Oporów)

Kościół p.w. św Piotra i Pawła w ŻychlinieZespół kościoła p.w. św. Piotra i Pawła w Żychlinie . Murowany kościół pochodzi z 1782 r., rozbudowany w 1838. Zespół posiada murowaną dzwonnicę z I połowy XIX i murowaną plebanię..Kościół w Nowem

Modrzewiowy kościół św. Floriana w miejscowości Nowe . Zbudowany w 1755 r. z późnobarokowym wystrojem (gmina Krośniewice)

Synagoga w ŻychliniePonadto w Żychlinie znajduje się Synagoga- dawna Bożnica Żydowska z 1888 roku.

Na ziemiach powiatu kutnowskiego możemy równieą odnaleźć liczne pamiątki historyczne związane z wydarzeniami I i II wojny światowej. Są to miejsca pamięci - pomniki i cmentarze.

Obelisk w OrłowieObelisk w Orłowie upamiętniający Bitwę nad Bzurę (gmina Bedlno)

Macew w Kutnie na Cmentarzu żydowskim

Obelisk w Pleckiej Dąbrowie upamiętniający poległych w wojnie 1920 r. (gmina Bedlno)

Symboliczny pomnik w kształcie macew w Kutnie, miejsce cmentarza żydowskiego z II połowy XVIII w.

Grób skrzynkowy, ŻychlinGrób skrzynkowy Kultury Łużycko- Pomorskiej w Żychlinie, datowany na 500 lat p.n.e.

Cmentarz choleryczny w ŻychlinieCmentarz choleryczny w Żychlinieturystyka|Cmentarz_zydowski_w_Zychlinie_427031

Cmentarz żydowski w Żychlinie

Cmentarz w Łaniętach z licznymi okazami rzeźby nagrobnej

Cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej w Ostrowach

Ofertę kulturową uzupełniają MUZEA, w których gromadzone są bogate zbiory sztuki.Muzeum w Oporowie

Muzeum w Oporowie umiejscowione jest w wnętrzach późnogotyckiego Zamku w Oporowie. Gruntowne prace konserwatorskie wykonane w latach 1962-1965 usunęły część przebudowy z XIX w., przywróciły pierwotną sylwetkę dachów i ganek komunikacyjny domu mieszkalnego. Spod tynków odsłonięto gotyckie portale i okna oraz drewniane, polichromowane stropy.

Zamek od 1949 r. mieści muzeum z ekspozycją wnętrz dworskich. Tworzą ją dzieła sztuki i wyroby rzemiosła artystycznego prezentujące kulturę szlachecką. Zbiory zawierają dzieła sztuki z różnych epok, od XVI do pocz. XX. – obrazy, rzeźby, wyroby rzemiosła artystycznego. Pochodzą one z przekazów, darów i zakupów. Nieliczne tylko eksponaty związane są z historią zamku. Należą do nich portrety rodziny Sołłohubów z XVIII w., lustra z żardinierami z pocz. XIX w., pistolety pojedynkowe z XVIII i XIX w. oraz naczynia fajansowe angielskie z Shelton XIX w.

Oferta Muzeum w Oporowie

Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach


Bardzo ciekawe zbiory posiada Muzeum im. Jerzego Dunin - Borkowskiego w Krośniewicach. Muzeum mieści się w zabytkowym zajeździe ze stajnią i wozownią z początku XIX w. Zajazd jest jednym z pierwszych murowanych budynków w Krośniewicach. Muzeum powstało dzięki osobie Jerzego Dunina, który przekazał swoje zbiory na rzecz muzeum. Interesującą kolekcje można oglądać na wystawie stałej, która mieści się na parterze w dawnej stajni oraz w prywatnych salonach na piętrze dawnego zajazdu i podzielona jest na ekspozycje:

"Gabinet kolekcjonera"

"Sala gen. Władysława Sikorskiego"

"Salonik"

"Kolekcjonerskie pasje Jerzego Dunin-Borkowskiego

Oprócz stałej ekspozycji muzeum prezentuje dodatkowo każdego roku wystawy czasowe o różnorodnej tematyce.

Oferta Muzeum im. Jerzego Dunina - Borkowskiego w Krośniewicach

Muzeum Regionalne w Kutnie

Sztukę regionu, historię miasta od czasów najdawniejszych do współczesności oraz środowisko Kutna i jego okolic przedstawia Muzeum Regionalne w Kutnie

Muzeum Regionalne w Kutnie powstało w 1981 roku jako placówka wielodziałowa. Swym obszarem badawczym obejmuje Kutno i region kutnowski (w granicach powiatu kutnowskiego), dokumentując przeszłość i teraźniejszość. Wystawa stała nosi tytuł " Miasto w czasie i przestrzeni" i wiedzie odwiedzającego przez takie dziedziny jak: archeologia, historia, sztuka, etnografia, przyroda i wojskowość.
Dział archeologiczny gromadzi obiekty w oparciu o badania prowadzone na terenie Kutna i powiatu oraz o materiały z nadzorów.
Dział historyczny dokumentuje przeszłość miasta.
Dział sztuki posiada w swoich zbiorach zabytki rzemiosła artystycznego,
Dział etnograficzny realizuje program wizerunku społeczności Ziemi Kutnowskiej,
Dział przyrodniczy zajmuje się badaniami środowiska przyrodniczego oraz gromadzeniem eksponatów dokumentujących poszczególne jego elementy.

Oferta Muzeum Regionalnego w Kutnie

Muzeum Bitwy nad Bzura w Kutnie

Muzeum Bitwy nad Bzurą w Kutnie prezentuje pamiątki związane z największą bitwą kampanii wrześniowej - Bitwą nad Bzura, która rozegrała się we wrześniu 1939 roku w okolicach Kutna. W historiografii znana też jako Bitwa pod Kutnem. Muzeum powstało w 1969 roku w hołdzie bohaterom walk, żołnierzom armii "Poznań" i "Pomorze". Zobaczyć tu można mi.in. broń, mundury, unikalne zdjęcia. Ciekawostką jest " Mur Pamięci" poświęcony żołnierzom połączonych armii i ich dowódcy gen. Tadeuszowi Kutrzebie .

Muzeum mieści się w Parku Wiosny Ludów w rotundzie z połowy XIX wieku. Jest to mauzoleum założycieli Kutna małżonków Mniewskich.

Oferta Muzeum Bitwy nad Bzura w Kutnie

Krośniewicka Kolej Wąskotorowa

Ciekawym zabytkiem kultury przemysłowej jest Krośniewicka Kolej Dojazdowa, jedna z pierwszych kolei wąskotorowych w Polsce. Kolejka prowadzi przez wiele ciekawych miejsc - tory biegną przez gminę Dąbrowice i Nowe Ostrowy. Krośniewicka Kolej Dojazdowa jest elementem wąskotorowej sieci kolejowej ciągnącej się przez obszar 3 województw (i 20 gmin): łódzkiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego. Cała trasa liczy 162 km długości.
Gminy regionu kutnowskiego połączone są systemem torów kolejki wąskotorowej, który na co dzień nie jest użytkowany. Eksploatacją zabytkowego taboru zajmuje się Krośniewicka Kolej Dojazdowa, która w sezonie letnim organizuje przejazdy turystyczne na kilku trasach:

Krośniewice - Ostrowy - Krośniewice, 18 km,

Krośniewice - Dąbrowice - Krośniewice, 18 km,

Krośniewice - Uroczysko „Kanada" - Krośniewice, 30 km

Można juz tylko zarezerwować pociąg specjalny. Dodatkowymi atrakcjami są m.in. zwiedzanie skansenu kolejowego, piknik na leśnej polanie z ogniskiem i pieczeniem kiełbasek lub pieczonym prosiakiem, zabawa przy muzyce ludowej czy wyścigi drezyn z napędem ręcznym. Na życzenie trasę przejazdu składu specjalnego można ustalić dowolnie, w miarę dostępności torów (niestety brakuje ich na kilku odcinkach).

Dzieje Krośniewickiej Kolei Dojazdowej

JAK SPĘDZIĆ CZAS?

Istotnym elementem wywierającym wpływ na rozwój turystyki na terenie powiatu kutnowskiego jest także oferta imprez i wydarzeń o charakterze kulturalno- sportowo - rozrywkowym. Kreatorem ruchu turystycznego są wydarzenia cykliczne, to one podnoszą atrakcyjność regionu. Najwięcej imprez o zasięgu krajowym lub międzynarodowym organizowanych jest w mieście Kutno.

Pełna oferta wydarzeń kulturalno- sportowych w powiecie dostępna jest w kalendarzu wydarzeń

Analiza kalendarza imprez odbywających się w powiecie pozwala wyodrębnić kilka wydarzeń, które są swoistymi wizytówkami regionu:

Święto Róży (Kutno)logo święto róży

Największe wydarzenie artystyczno/rozrywkowo/kulturalne w Kutnie to wrześniowy weekend pachnący różami.

Święto Róży to wystawa róż i aranżacji florystycznych organizowana corocznie przez Kutnowski Dom Kultury w Kutnie. Odbywa się tradycyjnie w pierwszy (czasami drugi) weekend września. Pierwsza wystawa odbyła się w 1974 roku.różajarmark różany na pl. Piłsudskiego
hol KDK, wystawa aranżacji
Na dolnym holu Kutnowskiego Domu Kultury prezentuje się ponad 100 unikalnych odmian róż ogrodowych w tradycyjnych bukietach pochodzących od producentów z całej Polski.

Na górnym holu prezentujemy oryginalne prace florystyczne artystów z Polski, Łotwy oraz Litwy.
W trakcie Święta Róży nad miastem czuwa Królowa Róż.

W centrum miasta, wzdłuż ulicy Królewskiej i na Placu Piłsudskiego, na gości czekają stoiska handlowe z produktami regionalnymi, ekologiczną żywnością, wyrobami z róż oraz stoiska gastronomiczne.


Wystawie towarzyszą: kiermasz ogrodniczy, kiermasz firm, festyny na terenie miasta, koncerty muzyczne. W 2009 roku swoją premierę miał także samochodowy Rajd Róży.

Róże i inne kwiaty pochodzą od hodowców z województwa łódzkiego, natomiast aranżacje florystyczne przygotowywane są przez florystów z całej Polski oraz mistrzów florystyki z zagranicy, np Rosji, Litwy, Łotwy.
Święto Róży jest to w dużej mierze wielka wystawa kompozycji różanych oraz okolicznościowych imprez związanych z tematem róż. Wydarzenie cieszy się dużą popularnością zarówno wśród mieszkańców Kutna jak i przyjezdnych miłośników muzyki, estetyki różanej czy po prostu przyjemnego spędzania wolnego czasu.

oficjalna strona wydarzenia: http://www.swietorozy.pl/

Stacja Kutno- Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory logo Stacja Kutno

Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory. Organizowany od 2005 roku przez Kutnowski Dom Kultury. Pomysłodawcą i koordynatorem projektu jest Krzysztof Ryzlak. Festiwal realizowany jest we współpracy min. z Korporacją Rodzinną PrzyWas, Rodziną Przyborów.laureaci konkursu Stacja Kutno 2014

Konkurs skierowany do młodych artystów piosenki. Celem konkursu jest promocja polskiej piosenki oraz popularyzacja tekstów Jeremiego Przybory. Profesjonalne jury przyznaje nagrody finansowe i rzeczowe. Przyznawana jest także Nagroda Prezydenta Miasta Kutna i Nagroda Publiczności. Konkursowi towarzyszą warsztaty dla uczestników, prezentacje multimedialne, wystawy, koncerty.

Dotychczas Honorowy Patronat objęli nad imprezą: Kot Przybora - syn Jeremiego, Korporacja Rodzinna PrzyWas, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Łódzkiego, Prezydent Miasta Kutna, Starosta Kutnowski.

Ciekawostka: Jeremi Przybora uważał, że Kutno byłoby wspaniałym miejscem dla realizacji jego poetycko - politycznej wizji. Nasze miasto często pojawiało się w jego twórczości - w piosence "O Kutno!", w Kabaretach Starszych Panów. Jednak największa i jednoznaczna deklaracja z jego strony miała miejsce podczas programu "Zimy żal" przygotowanego z Magdą Umer. To podczas marcowego Festiwalu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu, w 1989 roku, Mistrz Przybora przedstawił swoją wizję Polski powiatowej, a sam chciał zostać honorowym "śpiewającym" starostą w kutnowskim.

oficjalna strona wydarzeni: www.stacjakutno.art.pl

Festiwal Złoty Środek Poezjilogo konkursu Złoty środek Poezji
Jest to jeden z największych festiwali poetyckich w naszym kraju. W jego formule mieści się Ogólnopolski Konkurs Literacki „Złoty Środek Poezji” - konkurs na najlepszy poetycki debiut książkowy roku, organizowany od 2005 roku. W latach 2005-2011 organizatorem konkursu było Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Środek”, od 2012 jest nim Kutnowski Dom Kultury. Konkurs odbywa się pod patronatem Stowarzyszenia Pisarzy PolskichŚciana poetów w Kutnie oraz Dwumiesięcznika Literackiego Topos i Miesięcznika Odra. Mecenasem jest Prezydent Miasta Kutno.

Festiwalowi towarzyszą Otwarty Konkurs Jednego Wiersza, spektakle teatralne, spotkania ze znanymi poetami, koncerty, recitale, biesiada poetycka oraz kiermasz książek. Dla turysty, który nie interesuje się poezją, nie jest to być może wielka atrakcja. Ale do Kutna warto się jednak wybrać, ponieważ pokłosiem poetyckich festiwali są murale.

Co roku z tomiku laureata konkursu fragment tekstu zostaje w sposób plastyczny utrwalony na jednym z przęseł muru starego więzienia przy ul. Poniatowskiego. Ponury więzienny mur stopniowo zamienia się bajeczną, kolorową budowlę - swoisty "pomnik poezji".

oficjalna strona wydarzenia : http://www.zlotysrodekpoezji.pl/jest

Rozgrywki Europejskiej Małej Ligii Baseballowej (Kutno)logo Małej Ligii Baseballu

Kutno słynie z baseballstadion Europejskiej Małej Ligii Baseballoweju. Na peryferiach miasta, przy ul. Kościuszki powstało Centrum Szkoleniowe Regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki Małej Ligi Baseballowej i Softballowej. Zajmuje ono 18 ha, a jego wartość szacuje się na wartości 10 mln USD.

Nowoczesny kompleks to dwa stadiony (każdy ze sztucznym oświetleniem i trybunami dla 2 tys. widzów) oraz kilka świetnie utrzymanych boisk z funkcjonalnymi budynkami zaplecza treningowo-hotelowego. Na turnieje do Kutna zjeżdża baseballowa młodzież z 55 krajów. W międzynarodowych zawodach poważne sukcesy odnoszą kutnowscy juniorzy.

Mieści się tu Europejskie Centrum Szkolenia Małej Ligi Baseballowej obejmujące swym obszarem 55 krajów. To największy młodzieżowy ośrodek do gry w baseball i softball w Europie, Afryce i Azji. Dotąd wybudowane zostały dwa stadiony Małej Ligi - jeden im. E. Piszka, drugi im. S. Musiala, w pełni oświetlone, z trybunami dla 2000 widzów, trzy boiska treningowe oraz internaty dla ponad 200 zawodników.

Centrum jest obecnie miejscem popularyzacji tej dyscypliny sportu, szkolenia kadry dorosłych i rekreacji. Baseball to sport posiadający wspaniałe walory edukacyjne.

Obiekty Europejskiego Centrum Małej Ligi Baseballa wykorzystywane są także do organizacji imprez sportowych przez Polski Związek Baseballu, Miejski Szkolny Związku Sportowego oraz Miejski Klub Sportowy „Kutno”. Podczas otwarcia sezonu baseballowego i softballowego ma miejsce Parada Młodości, czyli uroczystość gromadzącą w mieście graczy z innych krajów i kultur, często bardzo odległych.

oficjalna strona: http://www.eteamz.com/llbeurope1

Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów i targi kolekcjonerskie " Na skrzyżowaniu" (Krośniewice)

święto kolekcjonerów, Krośniewice

Ogólnopolskie Święto Kolekcjonerów odbywa się corocznie od 2001 roku, jego gospodarzem i organizatorem jest w Muzeum im. Jerzego Dunin-Borkowskiego w Krośniewicach. Do Krośniewic w czerwcowy dzień zjeżdżają z całej Polski kolekcjonerzy monet, znaczków, odznaczeń, pamiątek historycznych, pierwodruków, antyków, białej broni, wyrobów rzemiosła artystycznego, obrazów.

Punktem kulminacyjnym spotkania jest wręczenie Honorowych Nagród Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Nagrody przyznawane są przez specjalną zbiór odznak Muzeum w KrośniewicachKapitułę, a jej laureatami zostają kolekcjonerzy i stowarzyszenia szczególnie zasłużone dla popularyzacji i wspierania idei kolekcjonerstwa oraz ochrony pamiątek polskiej kultury narodowej w kraju i poza jego granicami.


Nieodłącznym elementem Ogólnopolskiego Święta Kolekcjonerów są także targi kolekcjonerskie „Na skrzyżowaniu”, licznie odwiedzane zarówno przez miłośników staroci i antyków, jak i mieszkańców Krośniewic i przybyłych na uroczystości gości.

więcej o wydarzeniu na stronie muzeum: www.muzeumkrosniewice.pl

Pozostałe imprezy dziejące się cyklicznie w powiecie stanowią głównie atrakcje dla żyjących, przebywających tu osób, nie generują większego ruchu turystycznego.

ŻYCIE KULTURALNE POWIATU związane jest głównie z działalnością Młodzieżowego Domu Kultury w Kutnie i Kutnowskiego Domu Kultury, Żychlińskiego Domu Kultury, Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Krośniewicach, Gminnych Ośrodków Kultury w Strzelcach i Bedlnie, Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Krzyżanowie oraz Ośrodka Kultury Gminy Kutno w Leszczynku. Wymienione placówki od lat uczestniczą w organizacji imprez kulturalnych, rozrywkowych oraz artystycznych odbywających się na terenie powiatu kutnowskiego. Prowadzą również zajęcia, podczas których dzieci i młodzież z terenu powiatu mogą kształcić i rozwijać swoje uzdolnienia, zamiłowania oraz zainteresowania.

Głównych animatorów życia kulturalnego skupia miasto Kutno.

Kutnowski Dom Kulturylogo Kutnowskiego Domu KulturyKutnowski Dom Kultury

KDK - dawniej Powiatowy Dom Kultury – miejski dom kultury w Kutnie. Oficjalnie otwarty 30 kwietnia 1972 roku. Mieści się przy ulicy Żółkiewskiego 4.

Dziś Kutnowski Dom Kultury to jedno z najnowocześniejszych kin samorządowych w województwie łódzkim. Sala kinowo-widowiskowa posiada 350 miejsc - kino wyposażone jest w projektory analogowy i cyfrowy do projekcji 2D i 3D, dźwięk w systemie Dolby Digital Surround Ex. Kino należy do Sieci Kin Lokalnych i Studyjnych. Scena posiada fosę orkiestrową, zaplecze z garderobami dla aktorów, oświetlenie teatralne (120 obwodów), najnowszej generacji cyfrowy sprzęt nagłośnieniowy,

W KDK odbywa się Festiwal Złoty Środek Poezji, Stacja Kutno - Ogólnopolski Konkurs Piosenek Honorowego Starosty Kutnowskiego Jeremiego Przybory. oraz wystawy florystyczne wrześniowego Święta Róży. Na dwóch salach baletowych organizowane są zajęcia taneczne dla wszystkich chętnych, galeria wystawowa gości obrazy wybitnych polskich artystów.

aktualny kalendarz wydarzeń i repertuar kina na stronie KDK: www.kinokdk.net.pl

Centrum Teatru Muzyki i Tańcaturystyka|ctmt_295526

Centrum Teatru Muzyki i TańcaCentrum Teatru, Muzyki i Tańca, będące filią Kutnowskiego Domu Kultury, znajduje się w wyremontowanym budynku dawnego Domu Dochodowego Straży Ogniowej pochodzącego z początku XX wieku, przy ul. Teatralnej 1. Realizacja tej inwestycji dofinansowana została ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Budynek Centrum jest jednym z niewielu ocalałych w zawierusze historii zabytkowych obiektów w naszym mieście, który prawie przez cały czas istnienia nie zmienił swojego pierwotnego przeznaczenia. Wybudowany przy wsparciu społeczności lokalnej miał, poprzez krzewienie kultury lokalnej i propagowanie kultury narodowej, budować jej wspólnotę i świadomość. To tutaj odbywały się najważniejsze wydarzenia kulturalne, patriotyczne a także rozrywkowe i towarzyskie naszego miasta. Tutaj odbywały się spektakle teatralne przygotowywane przez mieszkańców (min. Kutnowskie Towarzystwo Miłośników Sceny, Towarzystwo Teatralno-Muzyczne, Teatr im. Aleksandra Fredry) oraz objazdowych trup teatralnych z Zelwerowiczem, Adwentowiczem, Szyfmanem, Junoszą-Stępowskim czy Osterwą na czele.

Centrum Teatru Muzyki i Tańca jest źródłem aktywności artystycznej, miejscem dla prezentacji kameralnych spektakli teatralnych (min. naszych grup artystycznych: Grupa Teatralna "od jutra", Teatr "Puszek"), recitali muzycznych, wystaw plastycznych i seansów filmowych, które są uzupełnieniem i poszerzeniem oferty kulturalnej Kutnowskiego Dom Kultury. Miejscem organizacji koncertów różnych gatunków muzycznych.

aktualny kalendarz wydarzeń i repertuar kina na stronie :www.ctmtkutno.com
Aquapark Kutnologo Aquapark

Atrakcją turystyczną powiatu kutnowskiego jest z pewnością Aquapark Kutno, który funkcjonuje od maja 2012 roku. Obiekt zlokalizowany jest bezpośrednio przy boisku do baseballa, przy ul. KoAquapark Kutnościuszki.

Powierzchnia użytkowa aquaparku wynosi 3815 metrów kwadratowych, a łączna powierzchnia zabudowy 4531 metrów kwadratowych. Wysokość budynku to prawie dwanaście metrów.

Na wyposażeniu Aquaparku znajdują się:
- basen sportowy o wymiarach 25 x 16m o głębokości od 1,6 m do 2 m,
- basen rekreacyjny o owalnych kształtach o powierzchni 290 m2 o głębokości od 0,9 m do 1,2 m,
- mały basen o wymiarach 10 m x 6,5 m i głębokości od 0,7 m do 0,9 m,
- dwie zewnętrzne zjeżdżalnie rurowe o długości 80 metrów każda,
- widownię wzdłuż basenu dla 150 widzów,
- dwa urządzenia do masażu karku, dwa do masażu bocznego i dyszowego,
- dwa gejzery powietrzne, pięć leżanek powietrznych oraz rwącą rzeczka.


Część rekreacyjna to również ścianka wspinaczkowa z herbem miasta, ruchome kamienie, lądowiska zjeżdżalni wewnętrznych: szerokotorowej oraz kamikadze, oświetlenie podwodne. Obiekt przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Kutnowski obiekt wyposażony jest ponadto w zespół odnowy biologicznej i fitness. Klienci korzystają między innymi z łaźni parowej, sauny suchej, solarium, wypoczywalni, dwóch sal do squasha oraz dwóch sal do ćwiczeń ruchowych. W obiekcie Aquaparku znajduje się również czterotorowa kręgielnia.

dodatkowe informacje i cennik dostępne na stronie : www.aquaparkkutno.com

Na uwagę zasługuje również baza sportowo-rekreacyjna gmin powiatu kutnowskiego. Wśród najważniejszych funkcjonujących obiektów sportowo-rekreacyjnych należy wymienić:


Bedlno boisko piłki nożnej Pniewie (kwalifikacja PZPN)
hala sportowa w Bedlnie
kompleks sportowy w Żeronicach (hala, boiska do gier zespołowych i lekkoatletyki)
boisko piłki nożnej w Wojszycach


Krośniewice hala sportowa przy Liceum Ogólnokształcącym w Krośniewicach
Stadion Miejski w Krośniewicach


Krzyżanów hala sportowa przy gimnazjum w Krzyżanowie
sala gimnastyczna w szkołach podstawowych w Micinie i w Kterach A


Kutno sale gimnastyczne przy gimnazjach w Byszewie i Gołębiewku


Miasto Kutno Stadion Miejski (stadion wielofunkcyjny: LA, piłka nożna)
Stadion Miejski (stadion piłkarski)
Aquapark Kutno
Strzelnica kulowa KSS "Orzeł"
Kompleks Sportowy Centrum Małej Ligi Baseballowej
Basen odkryty
Korty tenisowe
Kompleks rekreacyjno-sportowy nad rzeką Ochnią wraz z siłownia plenerową

Łanięta hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Łaniętach


Nowe Ostrowy sale gimnastyczne przy szkołach oraz boisko sportowe

Strzelce sala gimnastyczna w Strzelcach


Żychlin boisko wielofunkcyjne przy ul. Łąkowej w Żychlinie
Stadion Miejski ze sztuczna nawierzchnią w Żychlinie
Hala sportowa przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie
Kompleks sportowo-rekreacyjny w Dobrzelinie
Hala sportowa przy szkole podstawowej w Grabowie
Boisko wielofunkcyjne „Orlik” przy Zespole Szkół Nr 1 w Żychlinie


Dostępność komunikacyjna
Gminy powiatu kutnowskiego zlokalizowane w centralnej części Polski charakteryzują się dobrą dostępnością komunikacyjną.

Stolica powiatu - Kutno to duży węzeł kolejowy i drogowy. Miasto usytuowane jest niemal dokładnie w centrum Polski (21 km od jej geometrycznego środka), leży na skrzyżowaniu ważnych szlaków komunikacyjnych - dróg międzynarodowych E-30 (Moskwa - Berlin) oraz E-75 (Gdańsk - Wiedeń) a także przy linii kolejowej Moskwa - Warszawa - Berlin.

Do głównych elementów decydujących o bardzo dobrym dostępie do regionu jest:

 • istnienie w Kutnie największego w Polsce węzła przelotowego PKP
 • położenie na trasie łączącej Warszawę z Poznaniem, a dalej z granicą zachodnią
 • położenie na trasie łączącej Gdańsk z Łodzią a dalej granicą w Cieszynie
 • połączenie z autostradą A1 A2

mapa siecie dróg w powiecie kutnowskim

Komunikacja drogowa


W kontekście turystyki kluczową rolę odgrywają drogi krajowe i wojewódzkie przebiegające przez powiat a stanowiące połączenie z innymi ważnymi regionami kraju:

droga nr 1 Gdańsk - Troruń - Łódź- Cieszyn

droga nr 2 Poznań - Warszawa

droga nr 60 Łęczyca - Witonia - Kutno - Gostynin - Płock

droga nr 581 Gostynin - Krośniewice

droga nr 573 Żychlin - Gostynin - Nowy Duninów

droga nr 583 Bedlno - Żychlin

droga nr 702 Kutno - Piątek- Zgierz

System komunikacji tworzą liczne drogi powiatowe i gminne służące głownie lokalnej społeczności ale i ułatwiające poruszanie się pomiędzy atrakcjami regionu.

Transport publiczny
Sieć przewozowa powiatu kutnowskiego oparta jest na liniach komunikacyjnych obsługiwanych przede wszystkim przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kutnie Sp. z o.o. (dalej jako PKS Kutno). logo PKS KUTNO

Istnieją również przewoźnicy prywatni. Linię Kutno-Krośnewice-Ostrowy-Kutno oraz Kutno-Łanięta-Kutno obsługuje „Vip- Buss” Jan Kowalski logo VIP BUS

Drugi kierunek Kutno- Żychlin- Kutno oraz trasę do Łodzi i Płocka obsługuje „Sand- Bus” Krystian Ślebocki. logo SAND BUS

Dzięki tym połączeniom komunikacyjnym mieszkańcy powiatu kutnowskiego mają możliwość odbywania podróży na trasach międzyregionalnych. Oferta autobusowa jest dostosowana do istniejącego zapotrzebowania, z tym że większa częstotliwość kursów odbywa się na terenach gmin miejskich i miejsko-wiejskich.

logo MZK KUTNO
Jedynym organizatorem gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie powiatu kutnowskiego jest miasto Kutno. Usługi przewozowe realizuje Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie na terenie gmin: miasta Kutno, gminy Kutno, gminy Krzyżanów, gminy Oporów i gminy Strzelce. W skład sieci komunikacyjnej obsługiwanej przez MZK Kutno Sp. z o.o. obecnie wchodzą 22 linie komunikacyjne.Komunikacja kolejowa

Obok dobrej dostępności drogami, atrakcyjność powiatu kutnowskiego podnosi bardzo dobra sieć połączeń kolejowych z największymi miastami w Polsce.
Rolę głównego ośrodka w tym zakresie pełni miasto Kutno. Przez obszar powiatu kutnowskiego przebiegają 4 czynne, zelektryfikowane, normalnotorowe linie kolejowe. Są to:Dworzec PKP w Kutnie

 • linia kolejowa z Warszawy Zachodniej przez Kutno, Konin, Poznań Główny w kierunku Frankfurtu nad Odrą
 • linia kolejowa z Łodzi Kaliskiej w kierunku Kutna
 • linia kolejowa z Kutna przez Włocławek, Toruń Główny, Bydgoszcz Główną w kierunku Piły Głównej
 • linia kolejowa z Kutna przez Płock w kierunku Brodnicy

Dworzec w Kutnie mieści się przy ulicy 3 maja 3.

Dogodne położenie powiatu sprawia, że obszar ten posiada korzystne połączenia z całym krajem, ale i również z zachodem Europy. Przez węzeł kutnowski przebiegają szlaki komunikacyjne:
 Białystok/Lublin – Warszawa – Poznań – Szczecin/Berlin,
 Bielsko-Biała – Katowice – Łódź – Bydgoszcz – Gdynia,
 Kraków – Radom – Warszawa – Bydgoszcz – Gdynia.


Połączenia krajowe zabezpieczają: Przewozy Regionalne i PKP Intercity, który zapewnia dodatkowo jeszcze również połączenia międzynarodowe. Docelowo do Kutna docierać będą składy Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej.


Przydatne informacje:

logo PKP Kutno Dworzec PKP Kutno
ul. 3 Maja 3, 99-300 Kutno
tel.: 94 36

Informacja Arriva - AR
tel.: 801 081 515, (22) 481 39 48

Informacja InterCity - IC
tel.: 19757, 22 391 97 57

Informacja Koleje Mazowieckie - KM
tel.: (22) 364 44 44

Informacja Koleje Wielkopolskie - KW
tel.: (61) 279 27 78

Informacja Przewozy Regionalne - PR
tel.: 703 202 02

logo MZK KUTNO Miejski Zakład Komunikacji
ul. Cmentarna 1, 99-300 Kutno
tel.: (+48) 24 254 28 63logo TAXI Postój Taxi
ul. Kościuszki 52, 99-300 Kutno

Postój Taxi
Plac Marsz. J. Piłsudskiego , 99-300 Kutno
tel.: (+48) 24 253 30 44

Postój Taxi
ul. 3 Maja - Dworzec PKP , 99-300 Kutno
tel.: (+48) 24 253 30 00


Turyści przybywający na teren powiatu kutnowskiego mogą korzystać z usług bazy noclegowej i gastronomicznej zlokalizowanej na terenie poszczególnych gmin, oraz punktów informacji turystycznej:

Najważniejszy źródłem informacji są punkty informacji turystycznej, w powiecie kutnowskim istnieją trzy.
LOGO iNFORMACJI Punkty Informacji Turystycznej

Punkt Informacji Turystycznej w Kutnie
Punkt Informacji Turystycznej przy Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej
Wojska Polskiego 5
99-340 Krośniewice
tel. 24 355 10 12 wew 15
mipbp-kutno@wp.pl


Punkt Informacji Turystycznej w Oporowie
99-322 Oporów
tel. 243 831 225
bibliotekaoporow@wp.pl


Punkt Informacji Turystycznej w Krośniewicach
Plac Wolności 1
99-340 Krośniewice
tel. 24 252 33 47
tel. 24 252 44 96
fax. 24 252 44 96
muzeumkrosniewice@wp.pl
x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.