Rzecznik Dyscyplinarny Diagnostów Laboratoryjnych

Rzecznik Dyscyplinarny Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych (KIDL) IV Kadencji
Brzezińska Ewa

adres: ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

tel: +48 22 741 21 55 wew. 201

Komunikat Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL:

Rzecznik Dyscyplinarny uprzejmie informuje, że zgodnie z § 17 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 226, poz. 2295), może wszcząć postępowanie wyjaśniające, jeżeli uzyskał wiarygodną informację o przewinieniu z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej diagnostów laboratoryjnych. W świetle tego przepisu jedynym wymogiem, który musi spełniać informacja przekazana Rzecznikowi musi być wiarygodność. W związku z powyższym

Rzecznik Dyscyplinarny informuje, że:

 • dokumenty przesłane Rzecznikowi muszą zawierać dane, które pozwolą na zidentyfikowanie sprawcy oraz zarzucanego mu czynu;
 • Rzecznik nie udziela żadnych informacji o prowadzonych sprawach osobom nieupoważnionym;
 • Rzecznik nie udziela informacji telefonicznych z uwagi na niemożliwość zweryfikowania tożsamości rozmówcy.

Zadania Rzecznika Dyscyplinarnego KIDL
(opracowane na podstawie Statutu KIDL)

Rzecznika Dyscyplinarnego oraz jego zastępców wybiera Zjazd. Rzecznik Dyscyplinarny lub z upoważnienia Rzecznika Dyscyplinarnego jego zastępca wykonuje czynności oskarżyciela w postępowaniu przed sądami dyscyplinarnymi. Rzecznik Dyscyplinarny sprawuje nadzór nad wykonywaniem obowiązków określonych prawem przez diagnostów laboratoryjnych, a także przestrzeganiem przez nich zasad etyki zawodowej.
Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym wszczynane jest wyłącznie na wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego. Tryb postępowania Rzecznika Dyscyplinarnego określa ustawa.

Sąd Dyscyplinarny:

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1529 ze zm., dalej udl), Sąd Dyscyplinarny rozpatruje sprawy dyscyplinarne diagnostów laboratoryjnych, wniesione przez Rzecznika Dyscyplinarnego, oraz sprawuje sądownictwo polubowne w sporach dotyczących wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (art. 49 ust. 1 udl). Pojęcie „sprawy dyscyplinarnej” zostało pośrednio dookreślone w art. 56 ust. 1 udl, który wskazuje zakres odpowiedzialności diagnosty laboratoryjnego.

Zgodnie z ww. przepisem, „Diagności laboratoryjni podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione, nienależyte wykonywanie czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz za czyny sprzeczne z zasadami etyki zawodowej lub przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej”. Należy zatem stwierdzić, że sprawą dyscyplinarną będzie zachowanie diagnosty laboratoryjnego, polegające na: nienależytym wykonywaniu czynności diagnostyki laboratoryjnej, działaniu sprzecznym z zasadami etyki zawodowej lub działaniu sprzecznym z przepisami dotyczącymi wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.

Postępowanie przed Sądem Dyscyplinarnym inicjuje wniosek Rzecznika Dyscyplinarnego. Wniosek ten, po sprawdzeniu go pod względem formalnoprawnym przez Sąd Dyscyplinarny, jest przesyłany do obwinionego (osoby, o ukaranie której wnioskuje Rzecznik Dyscyplinarny). Pomiędzy terminem doręczenia obwinionemu diagnoście laboratoryjnemu wniosku o ukaranie a terminem rozprawy musi upłynąć co najmniej 14 dni. W postępowaniu przed Sądem Dyscyplinarnym obwiniony może: bronić się, składać wnioski dowodowe, powołać w każdym stadium postępowania obrońcę spośród osób posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (może więc to być zarówno diagnosta laboratoryjny, jak i każda inna pełnoletnia osoba). Od orzeczenia kończącego postępowania, wydanego przez Sąd Dyscyplinarny, obwinionemu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wyższego Sądu Dyscyplinarnego. Odwołanie wraz z odpisami dla stron wnosi się do Sądu Dyscyplinarnego, który w terminie 7 dni od dnia wpływu przekazuje akta sprawy Wyższemu Sądowi Dyscyplinarnemu albo odmawia przyjęcia odwołania, jeżeli zostało wniesione po terminie lub przez osobę nieuprawnioną.

Karami dyscyplinarnymi są:

 • upomnienie;
 • nagana;
 • zawieszenie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego na okres od 12 miesięcy do 5 lat;
 • pozbawienie prawa wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (art. 58 ust. 1 udl).

W przypadku wydania orzeczenia o ukaraniu Sąd Dyscyplinarny obciąża ukaranego diagnostę laboratoryjnego kosztami postępowania na rzecz KRDL, jednakże na wniosek ukaranego może: zwolnić ukaranego diagnostę laboratoryjnego od całości kosztów albo zwolnić ukaranego diagnostę laboratoryjnego od części kosztów, jeśli uzna, że poniesienie ich byłoby
dla ukaranego lub jego rodziny zbyt uciążliwe. W przypadku wydania orzeczenia uniewinniającego lub umorzenia postępowania koszty postępowania ponosi Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych.

Rozprawa przed Sądem Dyscyplinarnym jest jawna dla członków samorządu diagnostów. Szczegółowe zasady postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zostały uregulowane w:

 • art. 56-69 udl,
 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 226, poz. 2295).

Wyższy Sąd Dyscyplinarny:


Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 144, poz. 1529 ze zm., dalej udl), Wyższy Sąd Dyscyplinarny uchwala regulaminy wewnętrzne Sądu Dyscyplinarnego i Wyższego Sądu Dyscyplinarnego
oraz rozpatruje odwołania od orzeczeń Sądu Dyscyplinarnego. Postępowanie przed Wyższym Sądem Dyscyplinarnym inicjuje odwołanie Rzecznika Dyscyplinarnego, obwinionego (osoby, o ukaranie której wnioskuje Rzecznik Dyscyplinarny) lub pokrzywdzonego złożone w terminie 14 dni od daty otrzymania wyroku (wraz z uzasadnieniem) Sądu Dyscyplinarnego.

Po rozpoznaniu odwołania Wyższy Sąd Dyscyplinarny orzeka o utrzymaniu w mocy, zmianie albo uchyleniu zaskarżonego orzeczenia w całości lub w części. Od orzeczenia kończącego postępowania, wydanego przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny, obwinionemu w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem przysługuje prawo wniesienia odwołania do sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Zasady ustalania kosztów procesu oraz zakres stosowanych przez Wyższy Sąd Dyscyplinarny kar są takie same, jak dla postępowania przed Sądem Dyscyplinarnym. Szczegółowe zasady postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej zostały uregulowane w:

 • art. 56-69 udl,
 • rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do diagnostów laboratoryjnych (Dz. U. Nr 226, poz. 2295).

Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych
Adres: ul. Konopacka 4, 03-428 Warszawa

tel.: +48 22 741 21 55 w. 112
fax: +48 22 741 21 56
e-mail: biuro@kidl.org.pl

Biuro czynne w godzinach: 8:00 - 16:00

Informacje uzyskane ze strony internetowej Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych: http://kidl.org.pl

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.