Przykładowy katalog orzeczeń lekarskich, od których sprzeciw do Komisji Lekarskiej NIE przysługuje:


starostwo|LogoSPzielone_880312

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2012.159 j.t. z późn. zm.)

Przykładowy katalog orzeczeń lekarskich, od których sprzeciw do Komisji Lekarskiej,o której mowa w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 159, z późn. zm.) NIE przysługuje:

 1. orzeczenia lekarzy medycyny pracy wydane po przeprowadzeniu wstępnych, okresowych badań pracowników, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) - tryb odwoławczy do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy.
 2. orzeczenie wydawane na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1383) w zw. z art. 229 Kodeksu pracy w sprawie sprawności pod względem fizycznym kandydatów na strażników gminnych oraz strażników gminnych.
 3. orzeczenie o niezdolności do pracy oraz jej stopnia wydane przez lekarza orzecznika ZUS w trybie art. 14 ust. 2a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1440, z późn. zm.).
 4. orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeń, o których mowa w art. 5a (tj.: orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) wydawane na zasadach określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2003 r. Nr 139, poz. 1328, z późn. zm.).
 5. orzeczenia w sprawie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem wydawane na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1328, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 133, z późn. zm.).
 6. orzeczenia o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego - § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lutego 2002 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności inspektora transportu drogowego (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 133) - (tryb wzruszenia: wniosek o ponowne przeprowadzenie badania).
 7. orzeczenia komisji lekarskich centrum medycyny lotniczej lub lekarza orzecznika o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania funkcji członka personelu lotniczego wydawane w trybie art. 106 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1393, z późn. zm.). Tryb wzruszenia: odwołanie do Naczelnego Lekarza - art. 106 ust. 3 prawa lotniczego).
 8. świadectwo uznające osobę za niezdolną do wykonywania pracy na statku morskim, wydawane na postawie § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 17 lutego 1993 r. w sprawie warunków zdrowotnych wymaganych od osób wykonujących pracę na morskich statkach handlowych, trybu uznawania osób za zdolne lub niezdolne do wykonywania pracy oraz rodzajów i częstotliwości wymaganych badań lekarskich (Dz. U. z 2013 r. Nr 17, poz. 80). Tryb wzruszenia: wniosek o (ponowne) przeprowadzenie badania.
 9. orzeczenie lekarskie o braku zdolności fizycznej i psychicznej do uzyskania licencji detektywa lub dalszego wykonywania czynności w zakresie usług detektywistycznych wydawane na podstawie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających licencję detektywa (Dz. U. z 2011 r. Nr 251, poz. 1511). Tryb wzruszenia: odwołanie.
 10. orzeczenie lekarskie o istnieniu wskazań do posiadania broni wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz. U. z 2000 r. Nr 79, poz. 898, z późn. zm.). Tryb wzruszenia: odwołanie.
 11. orzeczenie lekarskie o zdolności do uprawiania danego sportu wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 500). Tryb wzruszenia: wniosek o ponowne badanie.
 12. orzeczenie lekarskie o czasowej niezdolności do uprawiana sportu przez członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej wydawane na podstawie rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie stypendiów sportowych dla członków kadry narodowej osób niepełnosprawnych i kadry paraolimpijskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 17, poz. 95).
 13. opinia lekarza w sprawie stanu zdrowa osób wytypowanych do służby w formacjach obrony cywilnej wydawana w trybie § 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1391, z późn. zm.) - odwołanie od orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej wydanego w pierwszej instancji wnoszone do właściwej wojskowej komisji lekarskiej wyższego stopnia (zgodnie z regulacją § 22 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r. Nr 151, poz. 1595, z późn. zm.).
 14. orzeczenie lekarskie o braku zdolności fizycznych i psychicznych do uzyskania licencji pracownika ochrony fizycznej lub dalszego wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej. Wojewódzki komendant wydaje decyzję w trybie KPA w sprawie wydania, odmowy wydania, cofnięcia licencji na wykonywanie zadań pracownika ochrony fizycznej, m. in. po przeprowadzeniu badań, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki społecznej z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 299). W tym przypadku środki zaskarŜenia decyzji wskazuje KPA.
 15. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o uznaniu za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków notariusza, które jest wydawane na potrzeby art. 16 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 164).
 16. orzeczenia lekarskiego o stanie zdrowia umoŜliwiającym bezpieczne uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, w szczególności uczestnictwo w treningach lub zawodach sportowych wydawane w trybie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania orzeczenia lekarskiego (Dz. U. z 2011 r. Nr 88, poz. 502). Zawodnikowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (na podstawie § 5 ust. 1 rozporządzenia).
 17. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o potrzebie rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej jest wydawane, zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 października 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na usługi rehabilitacyjne (Dz. U. Nr 131, poz. 1457). W zależności od wyników rehabilitacji możliwe są postępowania w sprawie uznania osoby za trwale niezdolną do pracy i przyznania renty.
 18. orzeczenie w sprawie spełniania warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu nauczyciela, wydawane na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 191). NaleŜ zauważyć, Ŝe o spełnianiu tych warunków świadczy zaświadczenie lekarskie wydawane w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. Nr 69, poz. 332, z późn. zm.). Zgodnie z regulacją § 5 ust. 1 i 2 rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy, pracownik lub pracodawca, który nie godzi się z treścią wydanego zaświadczenia, moŜe wystąpić, w ciągu 7 dni od dnia wydania zaświadczenia, za pośrednictwem lekarza, który wydał to zaświadczenie, z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania.
 19. orzeczenia w przedmiocie zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego (sądu powszechnego), o którym mowa w art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 427, z późn. zm.). Badania przeprowadzane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. z 2002 r. Nr 26, poz. 263).
 20. orzeczenia w przedmiocie zdolności kandydata do pełnienia obowiązków sędziego sądu administracyjnego wydawanego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1269, z późn. zm.) w zw. z art. 57 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 427). Badania przeprowadzane są na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2002 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego (Dz. U. Nr 26, poz. 263).
 21. opinie i orzeczenia lekarskie wydawane na potrzeby (w trakcie) postępowania prowadzonego przez okręgową radę adwokacką w sprawie stwierdzenia trwałej niezdolności do wykonywania zawodu adwokata, które jest prowadzone na podstawie art. 4c ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.).
 22. orzeczenia lekarskie wydawane na potrzeby (w trakcie) postępowania prowadzonego przez okręgową izbę radców prawnych w sprawie trwałej niezdolności radcy prawnego do wykonywania zawodu radcy prawnego, które jest prowadzone na podstawie art. 22 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 10, poz. 65, z późn. zm.).
 23. orzeczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania prac podwodnych, o którym mowa w § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania dyplomów, świadectw, książeczek nurka, dziennika prac podwodnych oraz wzorów tych dokumentów (Dz. U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1904, z późn. zm.);
 24. opinia lekarza na temat stanu zdrowia i predyspozycji kandydata do szkoły artystycznej, o której mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2011 r. Nr 142, poz.831, z późn. zm.).

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.