Prawo pacjenta do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza

starostwo|LogoSPzielone_880312


Na podstawie art. 31 i 32 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2012.159 j.t. z późn. zm.), pacjent ma prawo do sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U.2012.159 j.t. z późn. zm.)


Kto może wniesć sprzeciw?
Każdy pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mogą wnieść sprzeciw wobec opinii albo orzeczenia lekarza jeżeli mają one wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

Sprzeciwu nie może wnieść pełnomocnik pacjenta. Oznacza to, iż w sytuacji, gdy dokona tego adwokat lub radca prawny reprezentujący pacjenta, sprzeciw będzie nieskuteczny. Natomiast sprzeciw może przygotować profesjonalny pełnomocnik. Podpisuje go jednak i składa pacjent.


Od czego mozna wnieść sprzeciw?
Sprzeciw można złożyć od opinii lub orzeczenia wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ważne jest, aby kwestionowana opinia miała wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa.

Pacjent musi wskazać z jaką opinią/orzeczeniem lekarskim się nie zgadza oraz musi przesłać jej kopię do Rzecznika.

Prawo do sprzeciwu nie obejmuje opinii/orzeczeń lekarskich, w przypadku których istnieje inna prawna droga odwoławcza. Chodzi tu m.in. o orzeczenia związane z ZUS-em, orzekaniem o niepełnosprawności, orzeczeniami dot. medycyny pracy.


W jakiej formie i gdzie mozna wnieść sprzeciw?
Sprzeciw wraz z uzasadnieniem można wysłać w formie pisemnie na adres:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta,

ul. Młynarska 46,

01-171 Warszawa,

za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@bpp.gov.pl bądź za pomocą ePUAP.

Ze sprzeciwu musi wynikać z jaką opinią/orzeczeniem lekarskim pacjent się nie zgadza oraz w jaki sposób wpływa ona na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw złożony bez uzasadnienia jest zwracany osobie, która go wniosła.
Do sprzeciwu należy dołączyć kopię opinii/orzeczenia lekarskiego.

Ile mamy czasu aby wnieść sprzeciw?
Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta.

Sprzeciw musi wpłynąć do Rzecznika przed upływem 30 dni, aby zachować termin do jego wniesienia. W przeciwnym razie jest zwracany pacjentowi.

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

  1. wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
  2. nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe;
  3. złożone w polskim urzędzie konsularnym;
  4. złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej;
  5. złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku;
  6. złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.


Co dalej?

Po wpłynięciu sprzeciwu jest on rozpatrywany pod względem formalnym przez Rzecznika Praw Pacjenta. Jeżeli został zachowany termin i wszystkie warunki formalne, Rzecznik powołuje do jego rozpoznania Komisję Lekarską. Komisja zapoznaje się z dokumentacją medyczną pacjenta i w miarę potrzeby przeprowadza również jego badanie, a następnie wydaje orzeczenie, w którym orzeka o zasadności bądź bezzasadności sprzeciwu.

W skład Komisji Lekarskiej wchodzi trzech lekarzy powołanych przez Rzecznika Praw Pacjenta, w tym dwóch tej samej specjalności, co lekarz, który wydał opinię lub orzeczenie.

Komisja Lekarska orzeka na podstawie szczegółowej analizy dokumentacji medycznej pacjenta a także jeśli uważa to za konieczne - po przeprowadzeniu badania pacjenta.

Do postępowania przed Komisją Lekarską nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Tym samym decyzja jest ostateczna i nie można się od niej odwołać do organu wyższej instancji.

Prawo do sprzeciwu zostało wprowadzone do ustawodawstwa polskiego w 2009 r. Wtedy też Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku wydanym w sprawie Tysiąc przeciw Polsce (skarga nr 5410/03) stwierdził, iż brak procedury odwoławczej od opinii lekarskiej w sprawie dopuszczalności przerwania ciąży może stanowić niedozwoloną ingerencję w sferę życia prywatnego jednostki (art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka).
Dlatego też przyznanie pacjentowi prawa do wniesienia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza stanowi realizację wyroku Trybunału.

W przypadku jakichkolwiek pytań i wątpliwości, zawsze można skorzystać z pomocy kontaktując się z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta za pośrednictwem bezpłatnej infolinii
800-190-590 czynnej pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00.


Informacja uzyskana ze strony internetowej Rzecznika Praw Pacjenta: www.bpp.gov.pl

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.