Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlinie


Dobrzelińska 6 , 99-320 Żychlin
tel. /24/ 254 28 23
faks /24/ 254 28 23

dyrektor: Ewa Rutkowska


Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Żychlin to placówka dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym wymagają specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i socjoterapii. Wychowankowie otrzymują w placówce wsparcie psychologiczno-pedagogiczne.


Wychowankowie uczestniczą w zajęciach grupowych i indywidualnych:

 • Edukacyjnych realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego
 • Dydaktyczno-wyrównawczych
 • Korekcyjno-kompensacyjnych
 • Treningu Alternatyw Życiowych
 • Treningu Zastępowania Agresji
 • Socjoterapeutycznych
 • Profilaktyki Uzależnień
 • Psychoedukacyjnych o profilu zgodnym
  z potrzebami indywidualnymi młodzieży bądź grupy
 • Z zakresu doradztwa zawodowego
 • Rekreacyjno – sportowych
 • Kulturalno – oświatowych
 • Arteterapii
 • Warsztatach rękodzieła i rzemiosła
 • Innych wynikających zrealizowanych projektów i programów


Profil Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Żychlinie

 • Placówka jest koedukacyjna, przeznaczona dla 60 chłopców i dziewcząt
 • Zadania edukacyjne realizowane są w zespołach klasowych w Gimnazjum, a w sytuacji zapotrzebowania również w zespołach klasowych Szkoły Podstawowej i szkołach ponadgimnazjalnych powiatu kutnowskiego
 • Proces wychowania i terapii jest realizowany i monitorowany na poziomie grupy wychowawczo – terapeutycznej
 • Placówka jest całodobowa i feryjna (obligatoryjny wyjazd młodzieży na ferie zimowe
  i letnie)
 • Utrzymywany jest stały kontakt z rodzicami i opiekunami (ustalona częstotliwość wyjazdów młodzieży na weekend do domu, co najmniej raz w miesiącu)
 • Wsparcie rodziców i opiekunów w działaniach wychowawczo-opiekuńczych (m.in. „Szkoła dla Rodziców”)


Misją MOS jest zapewnienie
wychowankom warunków dla zaspokojenia potrzeb społecznych i rozwojowych oraz udzielanie wieloprofilowej pomocy specjalistycznej.

Placówka jest przyjaznym miejscem dla dzieci i młodzieży, którzy odczuwają potrzebę zmiany i którzy tej zmiany doświadczają.

Dbamy o to, aby rodzice i opiekunowie, którzy powierzyli nam swoje dzieci dostrzegli efekty naszych oddziaływań i współpracowali z nami w kształtowaniu społecznych kompetencji młodych.

Oferujemy zasoby kompetencyjne kadry, jej doświadczenie w pracy z młodzieżą i rzetelną pomoc oraz wsparcie.

Tworzymy sprzyjające środowisko do pracy z młodzieżą.
Budujemy strategię lokalną pełną zrozumienia dla podejmowanych w ośrodku działań edukacyjnych i terapeutycznych

Pomagamy w rozwiązywaniu problemów młodych ludzi zagrożonych niedostosowaniem społecznym.


Przyjęcie wychowanka do MOS
Wymagane dokumenty:

 • Podanie rodzica lub opiekuna prawnego z prośbą o przyjęcie do MOS
 • świadectwo ukończenia ostatniej klasy
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym
 • opinie o kandydacie
 • odpis aktu urodzenia
 • zdjęcia (2 sztuki)
 • potwierdzenie zameldowania
 • informacje na temat stanu zdrowia kandydata
 • inne opinie o uczniu wydane przez pedagoga, poradnię psychologiczno – pedagogiczną, lub innego specjalistę

Dokumenty składane są we właściwym dla miejsca zamieszkania kandydata Wydziale Edukacji Starostwa Powiatowego


Warunkiem przyjęcia do ośrodka jest:

 • Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem na członka społeczności ośrodka, jego rodzicami lub opiekunami, prowadzona z dyrektorem, psychologiem, wychowawcami.
 • Akceptacja przez kandydata na członka społeczności ośrodka regulaminu i zasad funkcjonowania wychowanka w ośrodku.

Rozmowa kwalifikacyjna odbywa się po telefonicznym lub osobistym umówieniu terminu z dyrektorem, wicedyrektorem, psychologiem czy pedagogiem.
Wychowankowie przyjmowani są do ośrodka tylko na prośbę rodzica / opiekuna prawnego(w trybie
art. 71 b ustawy o systemie oświaty).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.