Rozpatrywanie Skarg i Wniosków Pacjentów

starostwo|LogoSPzielone_880312

Kompetencje pełnomocnika ds. pacjenta i zdrowia zostały przekazane do Wydziału Zarządu i Rozwoju Powiatu

 1. reprezentowanie Starosty w zakresie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności i funkcjonowania „Kutnowskiego Szpitala Samorządowego” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej jako „KSS Sp. z o.o.”,
 2. reprezentowanie Starosty w kontaktach z KSS Sp. z o.o. w zakresie praw pacjenta,
 3. przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów, rodziny pacjenta, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby sprawującej faktyczną opiekę nad pacjentem dotyczących udzielanych świadczeń, działalności i funkcjonowania KSS Sp. z o.o. oraz udzielania odpowiedzi na pytania i skargi,
 4. podejmowanie działań wyjaśniających wynikających ze złożonych skarg,
 5. wnioskowanie do zarządu KSS Sp. z o.o. o podejmowanie działań mających na celu poprawę organizacji pracy i jakości świadczeń w celu zapobieżenia w przyszłości uchybieniom i nieprawidłowościom,
 6. prowadzenie bieżącej korespondencji z osobami składającymi skargi i wnioski dotyczące działalności KSS Sp. z o.o.,
 7. informowanie o trybie składania skarg oraz pomoc w przygotowaniu stosownych pism i wniosków w przypadku naruszenia praw pacjenta,

  Na podstawie Uchwały Nr 633/197/17 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Kutnie.

  INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAW PACJENTA

Prawo pacjenta do zgłaszania sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
Przykładowy katalog orzeczeń lekarskich, od których sprzeciw do Komisji Lekarskiej NIE PRZYSŁUGUJE
Przykładowy katalog orzeczeń lekarskich, do których sprzeciw do Komisji Lekarskiej PRZYSŁUGUJE


Prawo do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W SPRAWACH MEDYCZNYCH- Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

INFORMACJE DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW PRZEZ PACJENTA

Jeżeli pacjent lub osoba go reprezentująca uzna, że prawa pacjenta zostały naruszone, może:

 • zwrócić się z interwencją do bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczenia, a następnie do kierownictwa placówki;
 • złożyć skargę do Rzecznika Praw Pacjenta;
 • zwrócić się do Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, który działa przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Lekarskiej, a także przy Okręgowej i Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, w przypadku braku należytej staranności w wykonywanej praktyce medycznej, popełnionych błędów w leczeniu oraz stwierdzenia, że personel medyczny postępuje sprzecznie z zasadami etyki zawodowej lub narusza przepisy o wykonywaniu zawodu lekarza oraz zawodu pielęgniarki/położnej;
 • złożyć skargę do Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • skierować sprawę do sądu – jeżeli w wyniku działania lub zaniechania zakładu opieki zdrowotnej naruszono dobro osobiste pacjenta lub wyrządzono mu szkodę materialną;

Pełnomocnik Starosty ds. Pacjenta i Zdrowiastarostwo|LogoSPzielone_880312

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowialogo nfz

Rzecznik Praw Pacjentalogo rzecznik pacjenta

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej

Odpowiedzialność zawodowa jest to odpowiedzialność za popełnienie przewinienia pozostającego w związku z wykonywaniem zawodu. Jest to szczególny rodzaj odpowiedzialności związany z przynależnością do określonej, samodzielnej i ważnej dla społeczeństwa grupy zawodowej. Ponoszą ją m.in. niektórzy pracownicy ochrony zdrowia.

Odpowiedzialność zawodowa pracowników medycznych jest związana z postępowaniem sprzecznym z zasadami etyki (lekarskiej, pielęgniarskiej, itp.) lub z naruszeniem przepisów o wykonywaniu zawodu lekarza, pielęgniarki i położnej. Orzeka o niej środowisko pracowników medycznych poprzez autonomiczne sądy lekarskie, pielęgniarskie.

Uogólniając ponoszenie odpowiedzialności zawodowej jest konsekwencją naruszenia norm etycznych lub/i prawnych związanych z wykonywanym zawodem.

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Lekarzy Naczelna-Izba-Lekarska

Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Pielęgniarek i Położnychnaczelna izba pielegniarek logo

Rezcznik Odpowiedzialności Zawodowej Aptekarzynaczelna izba pielegniarek logo

Rzecznik Dyscyplinarny KIDL IV Kadencji

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.