Ochrona zdrowia


Podstawowe potrzeby większości mieszkańców powiatu kutnowskiego w zakresie opieki zdrowotnej zaspokaja 35 niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej zlokalizowanych w poszczególnych gminach powiatu kutnowskiego.

Społeczność lokalna zamieszkująca teren powiatu posiada również dostęp do opieki szpitalnej, którą sprawuje Kutnowski Szpital Samorządowy Spółka z o.o. (Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Kutnowski Szpital Samorządowy im. dr. A. Troczewskiego). Na terenie szpitala funkcjonują:

- oddziały szpitalne (SOR z centralną izbą przyjęć i ambulatorium, anestezjologii i intensywnej terapii, chirurgiczny ogólny i chirurgii onkologicznej, dermatologiczny, endokrynologiczny, ginekologiczno-położniczy, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chorób wewnętrznych, neonatologiczny, neurologiczny z pododdziałem urazowym, pediatryczny, rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej oraz blok operacyjny),

- poradnie specjalistyczne (kardiologiczna, chorób naczyń, nefrologiczna, dermatologiczna, neurologiczna, onkologiczna, chemioterapii, ginekologiczno-położnicza, chirurgii ogólnej, chirurgii urazowo-ortopedycznej, zdrowia psychicznego oraz leczenia uzależnień),

- zakłady specjalistyczne: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, Blok Operacyjny, Zakład Patomorfologii, Sterylizatornia, Pracownia Serologiczna z Bankiem Krwi, Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, Pracownia Endoskopii, Pracownia Histopatologii

oraz Pracownia Diagnostyczna.


Na miejscu jest również możliwość skorzystania z apteki oraz zajęć szkoły rodzenia.

zdrowie|szpital_742370

SpeLOGO Specjalistycjalistyczną opiekę zdrowotną na terenie powiatu zapewnia również NZOZ Specjalista – prywatny szpital w ramach, którego funkcjonują oddziały urologiczny i chirurgiczny oraz poradnie: urologiczna, urologii dziecięcej, proktologiczna, dermatologiczna i chirurgiczna. Placówka oferuje diagnostykę i leczenie zabiegowe z zakresu urologii. W szpitalu funkcjonuje ambulatorium, pracownia diagnostyczna, blok operacyjny oraz sale pooperacyjne.

NZOZ-y zlokalizowane na terenie powiatu dbają o zdrowie mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, natomiast w placówkach szkolnych, dla których organem prowadzącym jest Powiat, o zdrowie uczniów dbają pielęgniarki. Na terenie powiatu podejmowane są również działania zmierzające do rehabilitacji zdrowotnej osób niepełnosprawnych, których celem jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym osiągania i utrzymania optymalnego poziomu funkcjonowania. W ramach tych działań zmierza się do zapewnienia osobom niepełnosprawnym poradnictwa medycznego, socjalnego i pedagogicznego oraz terapii psychologicznej.

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla mieszkańców powiatu kutnowskiego i okolic realizowana jest w ,,Kutnowskim Szpitalu Samorządowym ’’ Sp. z o.o . w Kutnie przy ul. Kościuszki 52, w ramach zawartej umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podwykonawcę NZOZ Dermex.

W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pomoc udzielana jest od poniedziałku do piątku w godz. 18:00 – 8:00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy .

Ogółem na terenie powiatu funkcjonuje 45 gabinetów stomatologicznych, z czego 33 w Kutnie oraz 41 aptek (w Kutnie - 24, w tym całodobowa działa apteka „Medest” zlokalizowana przy ulicy Mickiewicza 5 w Kutnie).

Powiat Kutnowski podejmuje szereg działań z zakresu profilaktyki i działań prozdrowotnych: (udział w Programie Populacyjnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, ogólnokrajowym Programie Odświeżamy nasze miasta TOB3CIT - Tobacco Free Cities oraz pomoc przy organizacji darmowych mammografii dla kobiet mieszkających na terenie powiatu kutnowskiego).

Na podstawie Porozumienia w sprawie realizacji Programu pn. „Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu” w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 zawartego w dniu 29 stycznia 2013 r. pomiędzy Ministrem Rozwoju Regionalnego, pełniącym funkcję Krajowego Punktu Kontaktowego, a Ministrem Zdrowia, pełniącym funkcję Operatora Programu, Powiat Kutnowski otrzymał dofinansowanie na środki finansowe na realizację projektu pt.: „Żyjesz dla siebie i innych - zadbaj o zdrowie” w łącznej kwocie: 3 465 115 zł. Poziom dofinansowania ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 wynosi 85% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu tj. 2 945 347,75 zł, natomiast poziom dofinansowania ze środków zapewnionych przez Operatora Programu (Ministra Zdrowia) wynosi 15% całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu tj. 519 767,25 zł. Celem projektu jest poprawa zdrowia publicznego i ograniczenie społecznych nierówności w zdrowiu oraz zmniejszenie zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu kutnowskiego. Szczegółowy program projektu zawarty na stronie : http://pl13.powiatkutno.eu/pl/strona-glowna

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.