Łódzki Oddział Wojewódzki nfz 1

aktualnosci|nfz_848671

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu ZdrowiaSkładanie skarg i wniosków

Skargi i wnioski kierowane do NFZ rozpatrywane są w oparciu o następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. nr 5, poz. 46),
 • Zarządzenie nr 36/2014/DSS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Organy właściwe do rozpatrywania skarg i wniosków:

 • w Centrali Funduszu komórką organizacyjną właściwą do rozpatrywania skarg i wniosków jest Wydział Skarg i Wniosków w Departamencie Spraw Świadczeniobiorców,
 • w oddziałach wojewódzkich Funduszu komórka organizacyjna właściwa do spraw skarg i wniosków,
 • skargi i wnioski dotyczące wykonywania zadań przez:
  • pracowników Centrali, dyrektorów oddziałów, zastępców prezesa Funduszu - rozpatruje prezes Funduszu lub osoba przez niego upoważniona,
  • pracowników oddziału - rozpatruje dyrektor oddziału.

Przedmiotem skarg zgłaszanych do Narodowego Funduszu Zdrowia może być:

 • naruszenie praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy przez Fundusz,
 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności:

 • sprawy ulepszania organizacji, wzmacniane praworządności, usprawnianie pracy i zapobieganie nadużyciom,
 • sprawy związane z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Fundusz.

DANE TELEADRESOWE ŁÓDZKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
adres do korespondencji:
ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
e-mail: kancelaria@nfz-lodz.pl


godziny pracy siedziby ŁOW NFZ w Łodzi:
• od poniedziałku do piątku godz. 8.00 - 16.00
• we wtorek godz. 8.00 - 18.00 sala obsługi, ul. Kopcińskiego 56


Uwaga! Na sali obsługi obsługujemy w kolejności pobranych numerków. Wydawanie numerków kończy się pół godziny przed zamknięciem sali obsługi.


Sekretariat Dyrektora
ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
e-mail: sekretariat@nfz-lodz.pl


Informacja dla osób niepełnosprawnych: przy ul. Kopcińskiego 58 - podnośnik, pozostałe budynki nie mają barier architektonicznych.

Dyrekcja
Dyrektor ŁOW NFZ:Artur Olsiński
Zastępca Dyrektora do spraw Medycznych: p.o. Robert Wilanowski
p.o. Zastępca Dyrektora do spraw Ekonomiczno-Finansowych: Małgorzata Jurczyńska


Terminy przyjęć interesantów w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia:
• dyrektorzy ŁOW NFZ - czwartek godz. 9.00 - 13.00
• naczelnicy wydziałów - czwartek godz. 9.00 - 11.00


Delegatura w Skierniewicach
ul. Jagiellońska 29, 96-100 Skierniewice
Sekretariat – pokój nr 1, parter
tel. 42 275 41 35, faks 46 834 15 89
e-mail: del.skierniewice@nfz-lodz.pl
• zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
• leczenie uzdrowiskowe,
• recepty, umowy z lekarzami,
• karty EKUZ,
• eWUŚ,
• dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne,
• Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP).
tel. 42 275 41 25, 42 275 41 24


Godziny pracy delegatury
poniedziałek- piątek 8:00-16:00,

wtorek 8:00-18:00 tylko w okresie od 1.06 do 31.08.2016 r.

Procedura składania skarg i wniosków:

 • Pisemną skargę można przesłać: pocztą na adres: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź; złożyć osobiście w siedzibie NFZ przy ul. Kopcińskiego 56 - sala obsługi, przesłać za pomocą poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub złożyć ustnie do protokołu.

Skargę należy podpisać imieniem i nazwiskiem - anonimy nie są rozpatrywane.

Interesanci w sprawie skarg i wniosków przyjmowani są w Dziale Obsługi Świadczeniobiorców w dniach i godzinach pracy ŁOW NFZ (pn, śr, czw, pt 8.00-16.00, wt 8.00-17.00).

W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, odpowiednio skarżący lub wnioskodawca proszony jest - za pomocą poczty elektronicznej - o uzupełnienie skargi lub wniosku o te dane w terminie 7 dni.

Na skargi lub wnioski zgłoszone za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym, udziela się odpowiedzi w formie pisemnej, wysyłając korespondencję na adres odpowiednio skarżącego lub wnoszącego.

Składanie skarg i wniosków poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dotyczącym korzystania z Elektronicznej Platformy.

W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie.

Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący.

Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Wnoszący skargę lub wniosek może zastrzec nieujawnienie swego nazwiska i adresu. Zastrzeżenie takie jest dla Funduszu wiążące.

W przypadku, gdy jest to niezbędne do rozpatrzenia skargi lub wniosku, Fundusz występuje o ujawnienie nazwiska i adresu do wnoszącego skargę lub wniosek.

Skarga lub wniosek mogę być składane w imieniu własnym lub innej osoby za jej pisemną zgodą.

Zgłoszone skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia lub wpłynięcia skargi lub wniosku.

W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w ww. terminie, skarżącego lub wnioskodawcę zawiadamia się o przyczynach niezałatwienia skargi lub wniosku w tym terminie, oraz wskazuje nowy termin do załatwienia skargi lub wniosku.

Jeżeli Fundusz nie jest właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku, obowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazać je właściwemu organowi, zawiadamiająco tym skarżącego lub wnioskodawcę, albo wskazać mu właściwy organ.

Dział Obsługi Świadczeniobiorców wszczyna postępowanie wyjaśniające (jeśli skarga spełnia wszystkie wymienione wcześniej kryteria).

Informacje zawarte powyżej zostały pozyskane ze strony internetowej NFZ: www.nfz-lodz.pl

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.