Ochrona środowiska


Podstawą opracowania jest „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2011- 2014 z perspektywą do 2018 roku”

"Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Kutnowskiego na lata 2011- 2014 z perspektywą do 2018 roku” do pobrania tutaj

Prognoza oddziaływania na środowisko - do pobrania


Na jakość powietrza atmosferycznego w powiecie kutnowskim największy wpływ ma emisja zanieczyszczeń ze źródeł lokalnych oraz oddziaływanie zanieczyszczeń ze źródeł dalekiego zasięgu z Łodzi, Płocka i sąsiednich powiatów.

Wśród lokalnych źródeł zanieczyszczeń, największy wpływ na pogorszenie jakości powietrza mają:

- emisja punktowa z podmiotów gospodarczych,
- transport samochodowy,
- nielegalne spalanie odpadów np. w piecach domowych i innych.
- niska emisja z pieców węglowych w budynkach jednorodzinnych, zakładów przemysłowych itp.,

Monitoring zanieczyszczeń powietrza realizowany jest w oparciu o stacje pomiarowe w sieci regionalnej nadzorowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Na terenie powiatu kutnowskiego zlokalizowany jest punkt pomiarowy monitoringu powietrza, który znajduje się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie przy ul. Kościuszki 26 w Kutnie.


Porównując otrzymane wyniki parametrów z pomiarów dokonanych w ostatnich 3 latach z dopuszczalnymi poziomami stężeń wskaźników, zaobserwowano przekroczenia średnio- dobowych zawartości pyłu zawieszonego (PM10). Przyczyną wysokiej zawartości pyłu zawieszonego w powietrzu jest brak (w niektórych gminach) scentralizowanego systemu grzewczego i stosowanie jako paliwa w indywidualnych paleniskach, węgla o wysokiej zawartości siarki i pyłów. Z badań stężeń benzo(a)piranu prowadzonych przez WIOŚ w Łodzi na stanowisku w Kutnie zaobserwowano również znaczne przekroczenia poziomu docelowego tej substancji.

Sejmik Województwa Łódzkiego w dniu 26 października 2010 roku uchwalił (Nr LXI/1682/10) Program Ochrony Powietrza dla strefy w województwie łódzkim w celu osiągnięcia poziomu docelowego benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10.


Źródła energii odnawialnej stanowią istotny czynnik zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, dlatego też należy zwiększyć ich zastosowanie na terenie powiatu kutnowskiego.

Strefa łódzka, w tym powiat kutnowski, boryka się również z problemem zbyt wysokich stężeń ozonu. W 2008 roku w powiecie kutnowskim szacunkowy obszar przekroczeń wartości docelowych ozonu wynosił 39,41 km2.

W celu zapobiegnięcia powstawaniu dużych ilości związków przyczyniających się do tworzenia ozonu, opracowano Program ochrony powietrza dla strefy w województwie łódzkim nazywanej strefą łódzką o kodzie strefy: PL.10.00.B.23 w celu osiągnięcia poziomu docelowego ozonu. Program został przyjęty uchwałą Nr XIV/234/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Powiat kutnowski jest także jednym z dwudziestu czterech powiatów na terenie województwa łódzkiego, który w klasyfikacji końcowej pod względem ochrony zdrowia został zaliczony do strefy C (tj. poziom chociaż jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji). Parametrami, które kwalifikują strefę kutnowską do klasy C, są stężenia pyłu zawieszonego oraz ozonu.


Głównymi zagrożeniami środowiska, wynikającymi z prowadzenia gospodarki rolnej, jest zanieczyszczenie obszarowe środowiska glebowego i wód. Rolnicy poddani są szczególnym wymogom w zakresie gospodarki nawozami. Rozporządzeniem z sierpnia 2012 roku wydanym przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, powiat kutnowski został objęty Obszarem OSN. Wiąże się to z ustanowieniem wód powierzchniowych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów, z których należy ograniczyć odpływ azotu do tych wód, zwanych obszarami szczególnie narażonymi. Brak jest jednak szczegółowych danych na temat zanieczyszczenia gleb występujących na terenie powiatu kutnowskiego.


Do połowy lat dziewięćdziesiątych wszystkie rzeki w powiecie kutnowskim miały wody o charakterze podklasowym. W latach 1991-1996 wdrożono system poprawiający stan czystości wód, w tym wybudowano Grupową Oczyszczalnię Ścieków w Kutnie. Mimo tych inwestycji, jakość wód powierzchniowych nadal nie jest zadowalająca. Na terenie powiatu kutnowskiego są to głównie wody klasy V (tj. wody złej jakości).


Na terenie powiatu kutnowskiego, hałas występujący w środowisku można podzielić na 2 kategorie:

- hałas przemysłowy (pochodzący od urządzeń i instalacji przemysłowych)
- hałas komunikacyjny (drogowy i kolejowy).

Występują głównie uciążliwości związane z nadmiernym ruchem samochodowym na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, czy gminnych oraz na odcinku autostrady A1 przebiegającej przez teren powiatu.
Natomiast hałas przemysłowy wytwarzany jest głównie przez firmy należące do Łódzkiej specjalnej Strefy Ekonomicznej.

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.