Katalog form merytorycznej współpracy

Merytoryczna (pozafinansowa) współpraca samorządów i organizacji może mieć bardzo wiele form.

W PROGRAMIE WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2016 wymieniono funkcjonujące w Powiecie Kutnowskim formy współpracy pozafinansowej rozumianej jako wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działania i współdziałanie w celu zharmonizowania tych kierunków poprzez:

 • konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 • możliwość udziału podmiotów programu w obradach Rady Powiatu Kutnowskiego, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z ich działalnością,
 • tworzenie w miarę potrzeb wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli Podmiotów Programu i właściwych organów Powiatu, a także określanie zakresu ich działania, w tym powoływania komisji konkursowych, których zadaniem będzie opiniowanie ofert złożonych w otwartych konkursach ofert,
 • udział przedstawicieli Powiatu w zebraniach i spotkaniach Podmiotów Programu,
 • organizację spotkań przedstawicieli Powiatu z przedstawicielami organizacji mających na celu wymianę informacji dotyczących najważniejszych aspektów funkcjonowania,
 • obejmowanie patronatem władz Powiatu projektów i inicjatyw realizowanych przez Podmioty Programu


Obok wymienionych wyżej przykładów, wypracowano szereg innych możliwości kooperacji Powiatu kutnowskiego z sektorem pozarządowym. Są to między innymi:

 • doradztwo i udzielanie przez Powiat pomocy merytorycznej i organizacyjnej organizacjom w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków,
 • inicjowanie lub współudział w organizacji szkoleń, konferencji podnoszących sprawnośći jakość pracy organizacji oraz zwiększenia efektywności współpracy z Powiatem,
 • wspieranie organizacji w ubieganiu się o pozyskiwanie funduszy ze źródeł zewnętrznych (pozabudżetowych środków finansowych),
 • obejmowanie patronatem władz Powiatu projektów i inicjatyw realizowanych przez organizacje,
 • promowanie i popularyzacja Podmiotów Programu poprzez zamieszczanie na stronie internetowej Powiatu lub w lokalnych mediach informacji o ich działaniach,
 • nieodpłatne udostępnianie, w miarę możliwości, pomieszczeń, lokali nieruchomości powiatowych organizacjom na organizowanie nieodpłatnych spotkań i innych przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności,
 • udostępnianie obiektów sportowych i kulturalnych, zarządzanych przez jednostki na zasadach ustalonych w odrębnych przepisach


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.