DOCHODZENIE ROSZCZEŃ W SPRAWACH MEDYCZNYCH- Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych

starostwo|LogoSPzielone_880312Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2011 r. Nr 113, poz. 660) wprowadziła zupełnie nowy sposób dochodzenia roszczeń w sprawach medycznych, niejako alternatywny wobec procedury sądowej. Postępowania takie toczą się przed specjalnymi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych.

Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

Informacje ogólne

Z dniem 1 stycznia 2012 roku, zgodnie z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 113, poz. 660 w każdym województwie rozpoczęły działalność komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Komisja składa się z 16 członków. Połowę stanowią specjaliści z obszaru medycyny, drugą połowę stanowią eksperci w dziedzinie nauk prawnych. 14 członków powołuje Wojewoda, 1 członka powołuje Minister Zdrowia i 1 członka - Rzecznik Praw Pacjenta. Komisja ma za zadanie ustalić czy doszło do błędu medycznego uzasadniającego wypłatę odszkodowania. Nowe uregulowania prawne dotyczą wyłącznie szpitali – zarówno tych, które działają na podstawie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak i prywatnych, pobierających opłaty za świadczenia.

Jak wygląda procedura?

Wszystko zaczyna się od tzw. zdarzenia medycznego, czyli - upraszczając – błędu lekarskiego, który doprowadził do zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia pacjenta albo jego śmierci.

Pacjent (a w tym ostatnim przypadku - jego spadkobiercy) ma wówczas do wyboru: wszczynać sprawę sądową albo uruchomić tryb komisyjny. Decydując się na ten drugi wariant, wcale nie musi odcinać się od pierwszego. Postępowanie przed komisją może skończyć się niczym. Wtedy sprawę wciąż wolno będzie skierować do sądu.


Komisje orzekają w sprawach:

 • zakażenia pacjenta,
 • wydania diagnozy, która spowodowała niewłaściwe leczenie lub opóźniła właściwe leczenie przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • zastosowania produktu lub wyrobu leczniczego, w wyniku którego doszło u pacjenta do zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci,
 • postawienia diagnozy, która spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby,
 • śmierci pacjenta.

Komisja rozpoznaje tylko sprawy odnoszące się do zdarzeń medycznych będących następstwem udzielenia świadczeń zdrowotnych w szpitalu na terenie województwa łódzkiego, które miały miejsce po 1 stycznia 2012 r.

Co ważne, wnioskodawca może też zrezygnować z procedury komisyjnej w jej toku. Droga sądowa wykluczona jest wtedy tylko, gdy wnioskodawca uzyska przed komisją orzeczenie o zdarzeniu medycznym i zgodzi się na odszkodowanie i zadośćuczynienie zaproponowane mu przez drugą stronę. Innymi słowy, jeśli odszkodowanie przyjmie przed komisją, to nie wolno mu potem domagać się kolejnego przed sądem.


Kto może złożyć wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego?

Wniosek do Komisji może złożyć pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, a w przypadku śmierci pacjenta także jego spadkobiercy (wówczas do wniosku dołączyć trzeba postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku oraz pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich). Wniosek można złożyć w ciągu 1 roku od dnia, w którym pacjent dowiedział się o powstaniu szkody (zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia) bądź od dnia śmierci pacjenta. Termin złożenia wniosku nie może być jednak dłuższy niż 3 lata od dnia zdarzenia, które było powodem powstania szkody lub śmierci pacjenta.


Co musi zawierać prawidłowy wniosek?

 • wzór wniosku - formularz do pobrania (wypełniony wniosek należy złożyć w trzech egzemplarzach),
 • niezbędne załączniki do wniosku
 • dokumenty stanowiące dowody uprawdopodabniające okoliczności wskazane we wniosku np. pełna dokumentacja medyczna niezbędna do wydania orzeczenia, karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie, wyniki badań dodatkowych etc.,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty; oraz (jeśli dotyczy):
 • postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po zmarłym pacjencie,
 • pełnomocnictwo do reprezentowania pozostałych spadkobierców, w przypadku złożenia wniosku przez co najmniej jednego z nich.

Do wniosku dołączyć należy dowód uiszczenia opłaty w wysokości 200 zł /tytułem: opłata za wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego/. Można to zrobić bezpośrednio w kasie Urzędu lub przelewem na nr rachunku Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: nr 88101013710097002231000000.


Jak długo należy czekać na decyzję?

Komisja wydaje orzeczenie w sprawie zdarzenia medycznego nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia kompletnego wniosku.

W terminie 7 dni po wydaniu orzeczenia komisja sporządza uzasadnienie. Każda ze stron, po otrzymaniu orzeczenia wraz z uzasadnieniem, może w terminie 14 dni złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Taki wniosek komisja rozpatruje w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.


Wysokość odszkodowania

Osoba składająca wniosek wskazuje w nim oczekiwaną wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia. W przypadku zakażenia, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia kwota obejmująca wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie może być wyższa niż 100 tys. zł, zaś w przypadku śmierci maksymalna kwota nie może przekraczać 300 tys. zł. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie wypłacane jest przez ubezpieczyciela szpitala. Jeżeli pacjent nie zgadza się na zaproponowaną przez ubezpieczyciela kwotę, może w przeciągu 7 dni odmówić przyjęcia przedstawionej przez ubezpieczyciela propozycji. Z uwagi na fakt, że nie ma możliwości odwoływania się od decyzji ubezpieczyciela o wysokości odszkodowania, ubieganie się o wyższe świadczenie wymaga wejścia na drogę sądową.


Koszty postępowania

Koszty postępowania przed Wojewódzką Komisją ustalone w orzeczeniu, ponosi:

 1. wnioskodawca - w przypadku orzeczenia o braku zdarzenia medycznego,
 2. podmiot leczniczy prowadzący szpital - w przypadku orzeczenia o zdarzeniu medycznym (nawet w sytuacji, gdy wnioskodawca nie zaakceptuje przedstawionej propozycji wysokości odszkodowania i zadośćuczynienia),
 3. ubezpieczyciel szpitala – w przypadku nie przedstawienia w terminie propozycji odszkodowania i zadośćuczynienia.

Kwotę stanowiącą ich równowartość należy wpłacić na rachunek właściwego urzędu wojewódzkiego. Na koszty postępowania składa się opłata z tytułu złożenia wniosku w wysokości 200 zł, zwrot kosztów podróży i noclegu oraz utraconych zarobków lub dochodów osób wezwanych przez wojewódzką komisję oraz wynagrodzenie za sporządzenie opinii. Należy zauważyć, że wydatki związane z doręczaniem wezwań i innych pism wojewódzkiej komisji oraz ze zwrotem opłat nie obciążają podmiotu składającego wniosek, podmiotu leczniczego prowadzącego szpital ani ubezpieczyciela.

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 roku w sprawie zryczałtowanej wysokości kosztów w postępowaniu przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych (Dz. U. 2011, Nr 294, poz. 1740), zryczałtowane kosztyw postępowaniu przed wojewódzką komisją wynoszą:

 83,58 zł za każde zakończone 100 km - w przypadku kosztów podróży osób wezwanych przez wojewódzką komisję;

 34,50 zł za każdy nocleg - w przypadku kosztów noclegu osób wezwanych przezwojewódzką komisję;

 153,57 zł za każdy dzień - w przypadku utraconych zarobków lub dochodów osóbwezwanych przez wojewódzką komisję.

Do kosztów postępowania zalicza się również wynagrodzenie za sporządzenie opinii przez lekarza specjalizującego się w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia o ile oczywiście zajdzie potrzeba skorzystania przez wojewódzką komisję z informacji specjalnych, a tym samym sporządzenia opinii na potrzeby postępowania. Wynagrodzenie z tytułu sporządzenia opinii wynosi 300 zł, z tym że kwota ta ulega zwiększeniu o:

 150 zł w przypadku, gdy opinię sporządza osoba z tytułem naukowym profesora;

 100 zł gdy opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego;

 60 zł jeśli opinię sporządza osoba ze stopniem naukowym doktora.
Gdzie składać dokumenty

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi
ul. Piotrkowska 104

Wniosek dotyczący zdarzenia medycznego mającego miejsce przed 1 stycznia 2012 r., niekompletny lub nienależycie opłacony zwracany jest bez rozpatrzenia podmiotowi składającemu.


Kontakt

e-mail: kozm@lodz.uw.gov.pl
tel: 42 664 13 46

Czy przewidziano jakąś drogę odwoławczą?

Zarówno od orzeczenia o braku zdarzenia medycznego, jak i od orzeczenia o zdarzeniu medycznym służy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na jego wniesienie jest 14 dni od doręczenia orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Z kolei komisja powinna zdążyć z ponownym rozpatrzeniem sprawy w ciągu 30 dni od otrzymania stosownego pisma. Jeśli któraś ze stron dopatrzyła się nieprawidłowości w samym postępowaniu komisji, może jeszcze spróbować skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia wydanego przez to gremium.

Gdy zapadło orzeczenie o zdarzeniu medycznym, ubezpieczyciel albo szpital powinien przedstawić propozycję odszkodowania lub zadośćuczynienia. Ustawa nie określa jej minimalnej wysokości, zakreśla tylko pułap górny. Precyzuje za to termin. Na przedstawienie propozycji daje 30 dni od otrzymania od komisji zawiadomienia o bezskutecznym upływie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (a jeśli został on wniesiony od otrzymania orzeczenia wydanego w wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy). Jeżeli tego nie zrobi, będzie musiał zapłacić tyle, ile zażądano we wniosku wszczynającym postępowanie przed komisją.

Po przedstawieniu propozycji przez ubezpieczyciela przychodzi kolej na wnioskodawcę. Ma on siedem dni na jej przyjęcie. Jeżeli zgodzi się na przedstawione warunki, będzie musiał zrzec się dalszych roszczeń związanych z następstwami zdarzenia medycznego, o które chodzi, ujawnionymi do dnia złożenia wniosku. Chodzi właśnie o to, żeby nie występować potem do sądu z jakimiś uzupełniającymi czy nawet tymi samymi roszczeniami. Co ważne, to nie komisja ustala wysokość odszkodowania. Jej rolą jest wyłącznie orzec, czy lekarze popełnili błąd i czy pacjent został na skutek tego poszkodowany.

Podsumowanie

Należy więc zauważyć, że postępowanie przed wojewódzką komisją, może być rozwiązaniem zdecydowanie korzystniejszym bowiem koszty postępowania przed sądem znacznie mogą przekroczyć koszty postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Przede wszystkim wynika to z faktu, iż sama opłata z tytułuwniesienia powództwa wynosi 5% od wskazanej wartości przedmiotu sporu, podczas, gdyopłata z tytułu wniosku do wojewódzkiej komisji jest stała i niezależna od kwoty jakiej siędomaga osoba składające wniosek. Powyższa uwaga jest aktualna również w stosunku dokosztów związanych z opinią lekarzy lub osób specjalizujących się w innych dziedzinach.Przed wojewódzką komisją koszt sporządzenia opinii wyniesie maksymalnie 450 zł, podczasgdy wynagrodzenia biegłych sądowych, co do zasady, znaczenie przewyższają podaną kwotę.

Co więcej, zakończenie postępowania przed wojewódzką komisją nie wiąże się z obowiązkiem przyjęcia kwoty zaproponowanej przez ubezpieczyciela jako odszkodowanie i zadośćuczynienie. W przypadku odmowy jej przyjęcia, wnioskodawca może nadal dochodzićswoich praw przed sądem. Warto także pamiętać, że złożenie wniosku do wojewódzkiej komisji przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń określony w przepisach Kodeksu Cywilnego, wynikających zezdarzeń objętych wnioskiem.

x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.