Zgłoś członka Komisji Konkursowej

2017-06-08

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Powiatu w Kutnie

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U.z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w II edycji otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w następujących zakresach:KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIE
I UPOWSZECHNIANIE TRADYCJI NARODOWEJ I PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWÓJ ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ

Rodzaj zadania:

Kompleksowa organizacja ponadregionalnego wydarzenia mającego na celu podtrzymywanie
i upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnej oraz podnoszenie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowejUPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Rodzaj zadania:

Organizacja powiatowych zawodów sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży
Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. pocztą elektroniczną na adres: pełnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Pełnomocnik Starosty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno a także osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie uczestniczące w danym konkursie.

W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej (art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.).

Wzór karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie www.powiatkutno.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej (wejście przez stronę: www.powiatkutno.eu zakładka organizacje pozarządowe katalog wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe) a także na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Kościuszki 16 oraz u Pełnomocnika Starosty ds. Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi, ul. Królowej Jadwigi 7, pok. 52.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.