Zarząd Powiatu ogłasza otwarty konkurs ofert

2017-05-25

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 176/XXXI/16 Rady Powiatu w Kutnie z dnia 02 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

ZARZĄD POWIATU W KUTNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Rodzaj wspieranych zadań oraz wysokość środków przewidzianych na ich realizację:

Kompleksowa organizacja ponadregionalnego wydarzenia mającego na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i lokalnej oraz podnoszenie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Na wsparcie realizacji zadań, wybranych w ramach konkursu, Powiat Kutnowski zaplanował środki finansowe w wysokości: 15 000 zł.

-> Termin realizacji zadań przewiduje się na okres: wrzesień – grudzień 2017 r. (od dnia 1 września 2017 r. do dnia 15 grudnia 2017 r.).

-> Preferowane będą oferty dotyczące projektów, w których weźmie udział nie mniej niż 1 200 uczestników i wpisujące się w obchody 150 rocznicy powstania powiatu kutnowskiego

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Otwarty Konkurs Ofert 2017- KULTURA II. w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2017 r. o godz. 1500.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu (nie data stempla pocztowego).

Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej na stronie internetowej http://www.bip.kutno.pl/dokumenty/8363

OGŁOSZENIE

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 10 lipca 2017 roku.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.