Zarząd Powiatu Kutnowskiego zaprasza do zgłaszania kandydatów

2019-11-05

Zarząd Powiatu Kutnowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 roku.

Zadanie polegać będzie na powierzeniu realizacji następujących zadań:

Zadanie 1 – „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 r.”

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie w Krośniewicach.

Zadanie 2 – „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 r.

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w Żychlinie.

Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej w terminie do dnia 8 listopada 2019 r. w drodze korespondencji elektronicznej wysłanej na adres: starostwo@powiatkutno.eu, pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Powiatu, ul. Kościuszki 16, 99 - 300 Kutno lub osobiście w Starostwie Powiatowym w Kutnie, adres jak wyżej.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w danym konkursie.

W składzie komisji konkursowej może znaleźć się maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych. (Rozdz. XII. §12 ust. 4 pkt 2 Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 r.).

W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej (art. 15 ust. 2 da pkt 1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Informacja dotycząca umieszczenia wzoru karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej: bip.powiatkutno.eu zakładka organizacje pozarządowe katalog wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe, a także na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie. ul. Kościuszki 16 oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Staszica 27.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.