Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości

2020-01-24

ZARZĄD POWIATU KUTNOWSKIEGO

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego

  1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 131/2 o pow. 4,1540 ha ( poprzednia powierzchnia 4,1800 ha), położona w gminie Strzelce, obręb Siemianów, uregulowana w KW nr LD1K/00038787/7, stanowiąca własność Powiatu Kutnowskiego.
  2. Nieruchomość ma kształt wieloboku, nieutwardzona, zajęta pod założenia dworsko – parkowe.

Teren nieruchomości jest dość równy, częściowo ogrodzony (siatką stalową na betonowych słupkach i fundamencie, z bramą i furtką). W sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, niska (dawne czworaki), część parku ze stawem, tereny rolne niezabudowane.

Dostęp bezpośrednio z drogi powiatowej o powierzchni asfaltowej, dwukierunkowej ale wąskiej, bez chodników i utwardzonych poboczy.

Uzbrojenie działki: en. elektryczna (w części skablowana, w części linia napowietrzna rozpięta na pięciu słupach NN), wodociąg wiejski, kanalizacja sanitarna (szambo bezodpływowe).

Na nieruchomości znajdują się:

- Budynek dworu (I-kondygnacyjny z poddaszem nieużytkowym, podpiwniczony, p. z. 339,50 m2 , konstrukcja murowana z cegły, otynkowany, dach drewniany kryty eternitem, instalacje: en. elektryczna, wodna, kanalizacja sanitarna, wentylacja, c.o.);

- Śmietnik murowany, z pustaka, otynkowany z zewnątrz, przykryty dachem o konstrukcji stalowej, pokryty eternitem;

- Założenia parkowe wpisane do rejestru zabytków.

  1. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzelce zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Strzelce Nr VI/25/2015 z dnia 26 marca 2015 r. działka nr 131/2, położona w obrębie geodezyjnym Siemianów, gm. Strzelce znajduje się na terenach: zespoły dworsko – pałacowe, obiekty zabytkowe wpisane do rejestru, usług publicznych. Dla przedmiotowego terenu brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i planu rewitalizacji.
  2. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbył się dnia 10 września 2019 r. i zakończył wynikiem negatywnym.
  3. 5. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt 1 odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie (Referat Gospodarki Nieruchomościami) przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 12) w dniu 5 marca (czwartek) 2020 r. o godzinie 1000.

6.Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości z uwzględnieniem 50 % bonifikaty przysługującej na podstawie art. 68 ust.3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.), wynosi 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych).

Nieruchomość położona w gm. Strzelce, obręb Siemianów, oznaczona w ewidencji gruntów nr 131/2 o pow. 4,1540 ha została wpisana do rejestru zabytków nieruchomych jako park dworski ze strefą dwustu metrów od granic parku, na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Płocku z dnia 24 marca 1992 r., znak : PSOZ 5340-16/92 pod nr 631.

7. Zgodnie z treścią pozwolenia na sprzedaż w/w nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków WUOZ-ZRR.5173.57.2018.KK z dnia 28 listopada 2018 r. informuje się podmioty przystępujące do przetargu o tym, iż nieruchomość oznaczona jako działka 131/2, obręb Siemianów, gmina Strzelce, jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych jako park dworski na mocy decyzji z dnia 24.03.1992 r. pod nr 631 oraz o wpisie do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz gminnej ewidencji zabytków gminy Strzelce budynku dworu, usytuowanego na przedmiotowej nieruchomości, oraz o podleganiu nieruchomości rygorom wynikającym z przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Z uwagi na stan zachowania zabytku, na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami w umowie sprzedaży przy określaniu sposobu korzystania z zabytku należy zawrzeć zobowiązanie nabywcy do przeprowadzania prac pielęgnacyjnych drzewostanu parku oraz rewaloryzacji parku, w terminie dwóch lat od daty podpisania umowy, na podstawie projektu zaakceptowanego przez Łódzkiego Konserwatora Zabytków.

W/w nieruchomość należy zbyć jednemu podmiotowi (osobie fizycznej, firmie lub spółce).

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 27 lutego 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie – Bank Pekao SA nr konta 54 1240 3190 1111 0010 3126 5576 w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Kutnie.

8. Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia lub odwołania przetargu, przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- osoba fizyczna – ważny dokument potwierdzający tożsamość. Osoby będące w związku małżeńskim i pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości,

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz nie starsze niż trzy miesiące zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Osoby będące w związku małżeńskim i pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej zobowiązane są złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu przez niego zgody na nabycie nieruchomości,

- osoba prawna – nie starszy niż trzy miesiące odpis z krajowego rejestru sądowego oraz dokumenty uprawnione do reprezentowania osoby prawnej,

- pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo (notarialne lub z notarialnie potwierdzonym podpisem) oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość,

- cudzoziemiec - zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Z obowiązku tego są zwolnieni cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

10. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

12.Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie, pokój nr 1 (tel. 24 355 47 05; 24 355 47 15).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.