Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza konkurs NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

2020-10-28

OGŁOSZENIE

ZARZĄD POWIATU KUTNOWSKIEGO

ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 roku

I. Rodzaj zadania.

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w 2021 roku w formie powierzenia zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 roku.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086).

Polegać będzie na powierzeniu realizacji następujących zadań:

Zadanie 1 – „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 roku”

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie w Krośniewicach – budynek B Urzędu Gminy w Krośniewicach, ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice.

Czas udzielania pomocy prawnej: przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 – 12:30.

Zadanie 2 – „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 roku”

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w Żychlinie – budynek Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 a, 99-320 Żychlin.

Czas świadczenia poradnictwa: przez 5 dni w tygodniu, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 13:00.

II. Wysokość środków publicznych na realizację zadania w 2021 roku.

Na realizację zadania publicznego w 2021 roku przeznacza się dotację w wysokości 64 020,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia złotych zero groszy) w tym na zadanie związane z zakresem edukacji prawnej kwotę 3 960,00 zł, (słownie: trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych zero groszy) na każdy punkt.

III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.poz. 869 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz.1175);

- ustawa dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 oraz Dz. U. z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086).

 1. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych, w 12 miesięcznych transzach, przy czym sposób i forma udzielenia dotacji określona będzie w umowie dotyczącej realizacji zadania, podpisanej po wyłonieniu podmiotu.
 2. Całkowity koszt zadania stanowi sumę kwot: dotacji przekazywanej przez Powiat Kutnowski.
 3. Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert
  i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) .

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

 1. O powierzenie prowadzenia punktu, o którym mowa w pkt I ogłoszenia, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), która:

1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

a) jest wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Łódzkiego,

b) posiada zawartą umowę lub promesę zawarcia umowy, podpisaną
z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej,
w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej,

2) w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

a) jest wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzoną przez Wojewodę Łódzkiego,

b) posiada zawartą umowę lub promesę zawarcia umowy, podpisaną z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

- poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

O powierzenie prowadzenia w 2021 r. punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz z odsetkami albo rozwiązania umowy.

V. Terminy i warunki realizacji zadania.

 1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
 2. Celem zadania publicznego jest stworzenie systemu poradnictwa prawnego, obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu kutnowskiego.
 3. Rezultatem zadania publicznego będzie zapewnienie mieszkańcom powiatu kutnowskiego dostępności do porad prawnych i obywatelskich oraz nieodpłatnej mediacji 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.
 4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji będzie odbywać się w punktach podczas dyżurów określonych w pkt I ogłoszenia, który może być, na żądanie Starosty Kutnowskiego, w przypadku określonym w ustawie, wydłużony do co najmniej 5 godzin dziennie, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.
 5. Ponadto w ramach umowy na realizację zadania organizacji pozarządowej powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Oczekiwane jest przygotowanie kampanii informacyjnej w postaci broszur, poradników, wykładów w celu upowszechnienia wiedzy o tematyce wskazanej w art. 3b ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 6. Dopuszcza się możliwość przesunięć środków między pozycjami kosztorysowymi. Dotyczy to wzrostu pozycji kosztorysowej do 20 % kwoty bez konieczności aneksowania umowy.
 7. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 lub art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
 8. Warunki realizacji zadania określa umowa sporządzona według wzoru określonego rozporządzeniem, o którym mowa w pkt III ust. 4 ogłoszenia.
 9. Zleceniobiorca zapewnia właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informację o osobach uprawnionych i zakresie udzielanej pomocy lub porad od 1 stycznia 2021 roku.
 10. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać się za pośrednictwem porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu. Do świadczenia pomocy stosuje się odpowiednio przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy. Przepisu art. 4 ust. 2 ustawy nie stosuje się.
 11. W powiecie przyjęta jest elektroniczna forma dokumentowania usług NPP i NPO w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości o którym mowa w art. 7a ustawy.

VI. Termin i sposób składania ofert.

 1. Termin składania ofert upływa w dniu 20 listopada 2020 roku.
 2. Oferta może zostać złożona na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2021 roku lub na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku. Jeżeli oferent składa ofertę na prowadzenie dwóch punktów składa ofertę na każdy z punktów osobno.
 3. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w skrzynce wystawionej przed wejściem do siedziby Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 (wejście od parkingu), w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

O zachowaniu terminu decyduje datawpływu oferty do Urzędu.

 1. Na kopercie należy umieścić pieczątkę podmiotu składającego ofertę o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z pełną jego nazwą, adresem i numerem telefonu oraz odpowiednio nazwę zadania publicznego -

np.: Zadanie 1 – „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 r.”

lub Zadanie 2 – „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 r.

Oferty powinny być sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem, określającym sposób reprezentacji, wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

Nie przewiduje się uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym;

2) aktualny statut organizacji;

3) kopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa łódzkiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa łódzkiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w zależności od punktu na które składana jest oferta);

4) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lub ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, odrębnie dla punktu w Krośniewicach lub w Żychlinie;

5) referencje wykazujące doświadczenie osób bezpośrednio świadczących usługi w punkcie w udzielaniu porad prawnych lub porad obywatelskich w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

6) pisemne zobowiązanie do:

a. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b. profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

c. przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

Wzór powyższego zobowiązania stanowi Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

7) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.

9. Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 11 ust. 6b ustawy, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność
z oryginałem na każdej ze stron przez osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta. W przypadku KRS wydrukowanego ze strony internetowej ems.ms.gov.pl oferent nie musi poświadczać odpisu za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacje na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

VII. Tryb i kryteria wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty.

 1. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:
  1. kalkulacja kosztów realizacji zadania, przejrzysty i spójny harmonogram planowanych dyżurów adwokatów, radców prawnych, doradców: 0-5 pkt,
  2. doświadczenie w udzielaniu porad prawnych lub porad obywatelskich w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty 0-10 pkt,
  3. promocja zleconego do realizacji zadania publicznego: 0-5 pkt,
  4. kwalifikacje osób świadczących porady prawne (obliczane wyłącznie dla punktu nieodpłatnych porad prawnych) 0-5 pkt;

Maksymalna ilość punktów: 25 pkt dla oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa prawnego, 20 pkt dla oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 1. Złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym ocenia Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego.
 2. Zarząd Powiatu Kutnowskiego biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisuje z wybranym oferentem umowę na realizację zadania. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru przez Zarząd Powiatu. Decyzja Zarządu jest ostateczna.
 3. Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.
 4. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zostanie poinformowany telefonicznie o terminie podpisania umowy.
 5. Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

 1. VIII. W 2020 roku zadanie w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Fundację Celeste z siedzibą w Łodzi. Wysokość przekazanej dotacji wyniosła 64 020,00 zł.

W 2020 roku zadanie w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego realizowane jest przez Fundację Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie. Wysokość przekazanej dotacji wyniosła 64 020,00 zł.

 1. IX. Załączniki do ogłoszenia.
 2. Załącznik nr 1 – wzór „Oświadczenie Oferenta”
 3. Załącznik nr 2 – wzór „Oświadczenie Oferenta o braku przesłanek wykluczających”

 1. X. Obowiązek informacyjny.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Powiat Kutnowski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 roku.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie podmiotowej BIP:

https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/menu/79

Załącznik nr 1

do Ogłoszenia Zarządu Powiatu Kutnowskiego

o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 r.

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………….

nazwa i adres organizacji pozarządowej

Oświadczenie oferenta

Przystępując do udziału w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego Powiatu Kutnowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 r. w formie powierzenia, oświadczam, że zobowiązuję się do:

a) zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem, zgodnie z przepisem art. 11d ust. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia
5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, Dz. U. z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086),

b) zapewnienia profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z przepisem art. 11d ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, Dz. U. z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086)

c) przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów, zgodnie z przepisem art. 11d ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, Dz. U. z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086).

d) posiada wpis na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na obszarze powiatu kutnowskiego, prowadzoną przez Wojewodę Łódzkiego, na podstawie art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, Dz. U. z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086) pod numerem ……………….. .

………………………………….. 2020 r.

miejscowość, data

……………………………………………

czytelny podpis osoby/ osób upoważnionych
do reprezentowania organizacji

Załącznik nr 2

do Ogłoszenia Zarządu Powiatu Kutnowskiego

o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu

udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa

obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 r.

………………………………………………………….

nazwa i adres organizacji pozarządowej

OŚWIADCZENIE OFERENTA

O BRAKU PRZESŁANEK WYKLUCZAJĄCYCH MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O POWIERZENIE PROWADZENIA PUNKTU NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ LUB ŚWIADCZENIA PORAD OBYWATELSKICH

Przystępując do udziału w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Powiatu Kutnowskiego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2021 r., w formie powierzenia, ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego, oświadczam, iż nie występują przesłanki wykluczające możliwość ubiegania przez

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa Oferenta)

prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia porad obywatelskich.

Zgodnie ze stanem faktycznym na dzień składania oferty realizacji zadania w/w organizacja oświadcza, że

 1. posiada umowy (zgodnie z poniższą tabelą), o których mowa w art. 11d ust. 2 pkt 2
  i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, Dz. U. z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086), zawarte z osobami, które zgodnie z zapisami oferty udzielać będą nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczyć nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w punktach, o których mowa w rozdz. I ogłoszenia otwartego konkursu ofert.

Osoba

Lista osób wskazanych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łódzkiego wschodniego

Lp.

Numer, data zawarcia i czas trwania umowy

Imię i nazwisko

Adwokat*

Radca prawny *

Osoba, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy *

Doradca * podatkowy

Mediator*

Doradca, o którym mowa w art. 11 ust. 3a

1.

2.

3.

…**

 1. Osoba udzielająca na podstawie ww. umów nieodpłatnej pomocy prawnej
  lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz prowadzącej nieodpłatną mediację, spełnia wszystkie wymagania dotyczące kwalifikacji, doświadczenia
  oraz pozostałych wymogów, o których mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. c, d, ust. 3a
  pkt 3 i/lub art. 4 ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, Dz. U. z 2020 r. poz. 875 i poz. 1086).

*zaznaczyć krzyżykiem właściwe

** rozszerzyć o kolejne wiersze wg potrzeby

………………………………….. 2020 r.

miejscowość, data

……………………………………………

czytelny podpis osoby/ osób upoważnionych
do reprezentowania organizacji


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.