Zaproszenie Zarządu Powiatu Kutnowskiego

2021-03-24

Z A P R O S Z E N IE

Zarząd Powiatu Kutnowskiego

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (
Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2021 roku w następujących zakresach:

  1. I. KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rodzaje wspieranych zadań:

1) Wspieranie inicjatyw polegających na ochronie i opiece nad dobrami kulturowymi
i zabytkami w powiacie kutnowskim;

2) Promowanie postaw patriotycznych i wzorców obywatelskich poprzez upowszechnianie wiedzy historycznej i znajomości lokalnego oraz ogólnopolskiego dziedzictwa kulturowego;

3) Organizacja i wspieranie imprez kulturalnych i artystycznych o zasięgu ponadgminnym, nawiązujących swoją tematyką do historii, tradycji i dziedzictwa powiatu kutnowskiego;

  1. II. NAUKA, EDUKACJA, OŚWIATA, WYCHOWANIE

Rodzaje wspieranych zadań:

1) Promocja osiągnięć dzieci i młodzieży poprzez organizowanie festiwali, konkursów, przeglądów, wystaw i olimpiad;

2) Wspieranie publikacji dotyczących powiatu kutnowskiego;

3) Promocja oraz wspieranie inicjatyw zmierzających do zwiększania świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kutnowskiego;

4) Wspieranie działań edukacyjno-psychologicznych w związku z pandemią COVID-19 dla dzieci, młodzieży i rodzin w powiacie kutnowskim

  1. III. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Rodzaje wspieranych zadań:

1) Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców dla mieszkańców powiatu kutnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

2) Wspieranie prowadzenia cyklicznych zajęć sportowych dla dzieci i dorosłych;

Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej w terminie do dnia 6 kwietnia 2021 roku pocztą elektroniczną na adres: organizacje@powiatkutno.eu lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno, a także osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki16.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2020 r. poz. 1057) uczestniczące w danym konkursie.

W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli
do komisji konkursowej (art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Wzór karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej dostępny jest
na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie www.powiatkutno.eu,
w Biuletynie Informacji Publicznej (wejście przez stronę: www.powiatkutno.eu zakładka: organizacje pozarządowe, katalog: wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe), a także na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Kościuszki 16 oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Staszica 27.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.