Zaproszenie do zgłaszania kandydatów - otwarte konkursy ofert - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2020

2020-09-03

Z A P R O S Z E N I E

Zarząd Powiatu Kutnowskiego

zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowych do opiniowania ofert złożonych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w następującym zakresie :

I. WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

Rodzaje wspieranych zadań:

1. Organizacja Imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu kutnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.

2. Wspieranie prowadzenia cyklicznych zadań sportowych dla dzieci i dorosłych.

3. Współzawodnictwo sportowe młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej w terminie do dnia 9 września 2020 roku pocztą elektroniczną na adres: organizacje@powiatkutno.eu lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno, a także osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki16.

W pracach komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uczestniczące w danym konkursie.

W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 uprzednio przywoływanej ustawy zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do komisji konkursowej (art. 15 ust. 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057).

Wzór karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do komisji konkursowej dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie www.powiatkutno.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej (wejście przez stronę: www.powiatkutno.eu zakładka: organizacje pozarządowe, katalog: wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe), a także na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Kościuszki 16 oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu, ul. Staszica 27.

ZAPROSZENIE - https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/12033

WZÓR KARTY - https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/12034

OŚWIADCZENIE - https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/12035


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.