Zaproszenie do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert

2018-05-30

Z A P R O S Z E N I E

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

Zarząd Powiatu Kutnowskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2018 r. poz. 450), do zgłaszania kandydatów na przedstawicieli do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w sprawie:

wyłonienia Partnerów do wspólnej realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-002/18 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

Kandydatów można zgłaszać na karcie zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do Komisji Konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 08 czerwca 2018 roku w drodze korespondencji elektronicznej wysłanej na adres: pełnomocnik.organizacje@powiatkutno.eu, pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno, lub osobiście w Starostwie Powiatowym, adres jak wyżej.

W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie uczestniczące w danym konkursie.

W składzie komisji Konkursowej może znaleźć się maksymalnie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych (Rozdz. 12 §12 ust. 4 pkt.2 Programu Współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok).

W przypadku większej ilości zgłoszeń wybór osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione a art. 3 ust. 3 uprzednio powołanej ustawy zostanie przeprowadzony w drodze losowania.

W przypadku braku zgłoszeń Komisja konkursowa działać będzie bez udziału przedstawicieli wskazanych przez podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do przedstawicieli do Komisji konkursowej (art. 15 ust 2da ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450).

Wzór karty zgłoszenia kandydata na przedstawiciela do Komisji konkursowej dostępny jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kutnie www.powiatkutno.eu w Biuletynie Informacji Publicznej (wejście przez stronę: www.powiatkutno.eu zakładka organizacje pozarządowe katalog wzory dokumentów w sprawie realizacji zadania publicznego przez organizacje pozarządowe, a także na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Kutnie, ul. Kościuszki 16.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.