Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego (Kotliska)

2019-06-14

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ograniczonego.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami), Starosta Kutnowski ogłasza, iż za zgodą Wojewody Łódzkiego wyrażoną w drodze zarządzenia nr 140/2019 z dnia 22 maja 2019 r. do zbycia przeznaczona została niżej opisana nieruchomość:

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie 12- Kotliska, gminie Kutno, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki nr 7/2 o pow. 1,4199 ha oraz nr 7/3 o pow. 1,2398 ha. Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kutnie, Wydziale V Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1K/00038225/0

2. Opis nieruchomości:

Działka nr 7/2 ma kształt nieregularny zbliżony do trójkąta. Od strony wschodniej graniczy na całej swej długości z nieruchomością zajętą pod pas autostrady A-1. Od strony południowej zaś z nieruchomością zajętą pod tereny kolejowe. Dostęp do drogi publicznej drogą wewnętrzną dochodzącą do drogi powiatowej. Użytek gruntowy wykazany dla nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków to – grunty rolne RIIIa – 0,9439 ha oraz grunty rolne RIIIb – 0,4760ha.

Działka nr 7/3 ma kształt wieloboku, który dłuższym bokiem przylega do drogi powiatowej. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 75,87 m2, budynkiem inwentarskim o pow. zabudowy 133,89 m2, budynkiem garażowym z kotłownią o pow. zabudowy 87,45 m2, murowaną piwnicą oraz drewnianą szopą. W części niezabudowanej teren porośnięty uprawami polowymi. Na terenie działki znajduje się rów. Działka uzbrojona jest w infrastrukturę techniczną : instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodę z wodociągu i kanalizację sanitarną lokalną (oczyszczalnia ścieków). Użytek gruntowy wykazany dla działki w ewidencji gruntów i budynków to - grunty rolne zabudowane „Br” RIIIb –0,2250 ha; grunty orne „R” RIIIb – 0,9250 ha; rowy „W” – 0,0898 ha;

3. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Kutno, w miejscowości Kotliska zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Kutno nr XVI/106/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „MR” – tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze zagrodowym i siedliskowym oraz „RP” – tereny upraw polowych;

4. Cenę przedmiotowej nieruchomości ustalono na kwotę w wysokości 280000,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).

5. Osobom, które spełniają przesłanki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wytypowanej do zbycia nieruchomości pod warunkiem, że złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Osoby takie korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób wskazany w punkcie 4 niniejszego wykazu.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.