WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 5 lat (gm.Strzelce)

2020-01-31

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

na okres 5 lat

Na podstawie art. 35 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami), Starosta Kutnowski ogłasza, iż za zgodą Wojewody Łódzkiego wyrażoną w drodze Zarządzenia nr 289/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. do dzierżawy na okres 5 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczona została niżej opisana nieruchomość:

1. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 25 – Sójki, gminie Strzelce, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 58/4 o powierzchni 2,0162 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1K/00003403/8.

2. OPIS NIERUCHOMOŚCI

Nieruchomość stanowi „resztówkę” po autostradzie A1. Jest to niezabudowana działka gruntu, użytkowana wcześniej jako nieruchomość rolna. Nabyta na rzecz Skarbu Państwa przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w trybie art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W dniu 26 listopada 2015 r. protokólarnie przekazana przez GDDKiA do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym dysponuje Starosta Kutnowski z uwagi na to, iż stała się zbędna do realizacji celów statutowych.

Nieruchomość posiada dostęp do drogi dojazdowej do drogi krajowej nr 60 od strony zachodniej i południowej. Użytki gruntowe wykazane dla nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków to: „R IIIa” – 0,2743 ha, „RIIIb” – 0,2314 ha, „RIVa” – 0,9375 ha i „RV” – 0,5730 ha.

3. Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Strzelce zatwierdzonym uchwałą nr VI/25/2015 z dnia 26 marca 2015 r. Rady Gminy w Strzelcach nieruchomość oznaczona jest jako UPT – tereny potencjalnej aktywizacji gospodarczej z możliwością rozwoju urządzeń transportu.

4. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości wynosi 1 683,60 zł (słownie: tysiąc sześćset osiemdziesiąt trzy złote 60/100) tj. 3% wartości, którą ustalono na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 56 120,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia złotych). Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego ustalono na dzień 30 września, z góry każdego roku obowiązywania umowy.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 1 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.