Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę na 5 lat

2019-04-12

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę

na okres 5 lat


Na podstawie art. 35 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami), Starosta Kutnowski ogłasza, iż za zgodą Wojewody Łódzkiego wyrażoną w drodze zarządzenia nr 85/2019 z dnia 21 marca 2019r. do dzierżawy na okres 5 lat, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczona została niżej opisana nieruchomość:

1. Nieruchomość niezabudowana, położona w obrębie 13-Łęki Górne, gminie Krzyżanów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 33/1 o pow. 0,8360 ha. Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kutnie, Wydziale V Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1K/00038225/0.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość stanowi „resztówkę” po autostradzie A1. Jest to niezabudowana działka gruntu, użytkowana wcześniej jako nieruchomość rolna. Nabyta na rzecz Skarbu Państwa przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, położona w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej. Użytki gruntowe wykazane dla nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków to – „RII”- 0,5813 ha oraz „RIIIa”-0,2547 ha.

3. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego gminy Krzyżanów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Krzyżanowie Nr IX/53/03 z dnia 8 października 2003 r., nieruchomość oznaczona jest jako „5.RP.20”- tereny upraw polowych oraz „10.A1” - tereny autostrady.

4. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości wynosi 589,10 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy) t.j. 2,5% wartości, którą ustalono na podstawie operatu szacunkowego z dnia 22 października 2018 r sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 24 800,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące osiemset złotych), Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego ustalono na dzień 30 września każdego roku z góry.

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez GUS na dzień 1 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.