Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego przeznaczonej do sprzedaży (Mieczysławów)

2019-05-24

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego,

przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza co następuje:


I. Za zgodą Rady Powiatu w Kutnie wyrażoną w uchwale Nr 289/XLVI/14 z dnia 5 listopada 2014 r. z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczona została do sprzedaży nieruchomość lokalowa: lokal mieszkalny nr 3 o pow. 29,2 m2, znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 usytuowanym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 254/2 o pow. 0,1531 ha, położonej w Mieczysławowie w gminie Krzyżanów w obrębie ewidencyjnym Wały, wraz z udziałem wynoszącym 292/2369 części we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku nabywcy oraz udziałem wynoszącym 292/2369 części we współwłasności w/w nieruchomości gruntowej (działka nr 254/2), stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego w 292/2369 części, uregulowanej w księdze wieczystej LD1K/00039312/4.


II. Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa ma kształt nieregularny. Na terenie działki nr 254/2 o pow. 0,1531 ha, położonej w gminie Krzyżanów w obrębie ewidencyjnym Wały usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, o dwóch kondygnacjach naziemnych oraz budynek garażowy (posadowiony w południowo – zachodniej części działki). Teren nieruchomości jest ogrodzony i uporządkowany. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowania mieszkaniowe oraz budynki Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie.

Nieruchomość lokalowa (lokal) o powierzchni użytkowej 29,2 m2 usytuowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na pierwszym (ostatnim) piętrze, składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal w złym stanie technicznym, kwalifikuje się do gruntownego remontu. Wyposażony jest w następujące instalacje : elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.


III. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Krzyżanów Nr IX/53/03 opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 277 poz.2445 z dnia 8 października 2003 r. działka nr 254/2 o pow. 0,1531 ha, położona w gminie Krzyżanów w obrębie ewidencyjnym Wały usytuowana jest na terenie oznaczonym w planie symbolem 4.UO/ZP.4 – teren działalności usługowej i zieleni parkowej.

W/w działka nie znajduje się w strefie, co do której została podjęta przez Radę Gminy uchwała o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zastrzegającego prawo pierwokupu na rzecz Gminy oraz na ww. nieruchomości nie ustanowiono Specjalnej Sfery Rewitalizacji zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 ze zm.).


IV. Cena nieruchomości lokalowej została ustalona na podstawie jej wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym i wynosi 38.500,00 zł(słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych).


V. Osobom, które spełniają przesłanki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wytypowanej do sprzedaży nieruchomości pod warunkiem, iż złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.


VI. Niniejszy wykaz został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie i przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (w Referacie Gospodarki Nieruchomościami) oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie, na stronie internetowej (www.powiatkutno.eu).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.