Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę (ul. Bitwy pod Kutnem)

2019-07-19

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego przeznaczonej do oddania w dzierżawę,

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - na okres 15 latNa podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zmianami), Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza, że za zgodą Rady Powiatu Kutnowskiego wyrażoną w Uchwale NR 47/VIII/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. do dzierżawy na okres 15 lat przeznaczona została niżej opisana nieruchomość:

1. Nieruchomość zabudowana, oznaczona jako działka nr 1036/39 o pow. 0,4586 ha, położona w Kutnie przy ul. Bitwy pod Kutnem w obrębie ewidencyjnym Kościuszków, uregulowana w KW nr LD1K/00051135/9, stanowiąca własność Powiatu Kutnowskiego.

2. Opis nieruchomości:

Nieruchomość ma kształt zbliżony do kwadratu. Znajdują się na niej: budynek administracyjny, budynek socjalny, dwa budynki warsztatowe, zieleń ozdobna i trawniki. Część powierzchni działki jest utwardzona trylinką oraz płytami betonowymi pełnymi. Teren został ogrodzony siatką metalową na słupkach stalowych z bramą metalową. Uzbrojenie terenu – energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć telekomunikacyjna a także ciepłociąg. W bezpośrednim otoczeniu położone są: działka wykorzystywana do lądowania helikoptera ratunkowego, aquapark, stacja benzynowa Orlen, galeria handlowa, budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, zabudowa zagrodowa, kompleks boisk sportowych do baseballa, tereny niezabudowane.

3. Działka oznaczona nr ewid. 1036/39 położona w Kutnie, przy ul. Bitwy pod Kutnem (obręb 4 – Kościuszków) znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna uchwalonym uchwałą XXXVI/358/17 Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2017 r. wyżej wymieniona działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: U - Tereny usług.

Wskazana wyżej działka nie jest położona na obszarach rewitalizacji wyznaczonych w „Programie rewitalizacji Miasta Kutna na lata 2015 - 2023” przyjętym uchwałą nr XXXIV/343/17 Rady Miasta Kutno z dnia 16 lutego 2017 roku, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398).

4.Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę:

Oddanie w dzierżawę nieruchomości opisanej w pkt.1 nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - zgodnie z art. 37 ust. 4 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

5. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości wynosi 15.500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych) powiększonej o podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w dacie wystawienia dokumentu rozliczeniowego. Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego ustalono do dnia 31 stycznia każdego roku z góry (za pierwszy rok obowiązywania umowy do dnia 31 stycznia 2020 r.).

6. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 1 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.