WYKAZ NIERUCHOMOŚCI do zbycia w trybie bezprzetargowym

2017-12-22

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiącej współwłasność Skarbu Państwa przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 ze zmianami), Starosta Kutnowski ogłasza, iż za zgodą Wojewody Łódzkiego wyrażoną w drodze zarządzenia nr 246/2017 z dnia 27 listopada 2017 r. do zbycia przeznaczony został:

  1. Udział wynoszący ¼ części we współwłasności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 67 o pow. 5,1400 ha położona w obrębie 6 - Łanięta, gminie Łanięta.

Dla nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej.

Zbycie następuje w drodze bezprzetargowej na rzecz innego współwłaściciela nieruchomości – zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 9 Ustawy o gospodarce nieruchomościami.

  1. Opis nieruchomości:

Kształt działki jest zbliżony do prostokąta ściętego od strony północno – wschodniej. Teren działki jest płaski, równy, nieogrodzony, nieoświetlony i nieuzbrojony. Na terenie nieruchomości nie ma rowów ani zastoisk mrozowych. W krańcowej części działki znajduje się słup z napowietrzną linią SN. Działka posiada bezpośredni dostęp do dróg publicznych zarówno od strony północnej, jak i południowej.

Użytki gruntowe wykazane dla działki w ewidencji gruntów i budynków to grunty orne : RIIIa (1,82 ha), RIIIb (2,61 ha), oraz RIVa (0,71 ha).

  1. Przedmiotowa nieruchomość zgodnie z miejscowym Planem Zagospodarowania przestrzennego terenu Gminy Łanięta (Uchwała IX/49/03 Rady Gminy w Łaniętach z dnia 20 sierpnia 2003 r., ogłoszona w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 297 z dnia 29 października2003 r., poz. 2574), nieruchomość oznaczona jest jako „RO” – tereny upraw rolnych z ograniczonym prawem zabudowy. Teren ten znajduje się również na granicy obszaru archeologicznego.
  2. Cenę zbycia udziału wynoszącego ¼ we współwłasności w/w nieruchomości ustalono na kwotę w wysokości 58 199,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć złotych).
  3. Osobom, które spełniają przesłanki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami przysługuje pierwszeństwo w nabyciu wytypowanej do zbycia nieruchomości pod warunkiem, że złożą wniosek o nabycie nieruchomości w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Osoby takie korzystają z prawa pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości, jeżeli złożą oświadczenie, że wyrażają zgodę na cenę ustaloną w sposób wskazany w punkcie 4 niniejszego wykazu.

« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.