Starosta Kutnowski ogłasza przetarg ustny nieograniczony

2020-08-26

STAROSTA KUTNOWSKI ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 5 lat

1. Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w obrębie 25 – Sójki, gminie Strzelce, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 58/4 o powierzchni 2,0162 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1K/00003403/8.

2. Nieruchomość stanowi „resztówkę” po autostradzie A1. Jest to niezabudowana działka gruntu, użytkowana wcześniej jako nieruchomość rolna. Nabyta na rzecz Skarbu Państwa przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w trybie art. 13 ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W dniu 26 listopada 2015 r. protokólarnie przekazana przez GDDKiA do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, którym dysponuje Starosta Kutnowski z uwagi na to, iż stała się zbędna do realizacji celów statutowych. Nieruchomość posiada dostęp do drogi dojazdowej do drogi krajowej nr 60 od strony zachodniej i południowej. Użytki gruntowe wykazane dla nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków to: „R IIIa” – 0,2743 ha, „RIIIb” – 0,2314 ha, „RIVa” – 0,9375 ha i „RV” – 0,5730 ha.

Link do aktualnego widoku mapy: https://powiatkutno.geoportal2.pl/

3. Drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości opisanej w pkt 1 odbędzie się w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 12) w dniu 28 września 2020 r. o godzinie 900.

4. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 122,00 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia dwa złote). Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego ustalono na dzień 30 września, z góry każdego roku obowiązywania umowy.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) w terminie do dnia 24 września 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie – Bank PKO SA 54 1240 3190 1111 0010 3126 5576 . Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Kutnie.

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostaje zaliczone na poczet ceny czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu, bez prawa do odsetek.

7. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie ich tożsamości oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu a w szczególności:

- osoba fizyczna – ważny dokument potwierdzający tożsamość;

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- osoba prawna – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób działających w imieniu osoby prawnej oraz ich umocowanie do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w przetargu w imieniu osoby prawnej (jeżeli nie wynika to bezpośrednio z odpisu z KRS);

- pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość;

8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Projekt umowy dzierżawy zawierający szczegółowe jej warunki, zostanie udostępniony zainteresowanym przed przystąpieniem do przetargu.

9.Bliższe informacje na temat przetargu i wymaganych dokumentów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie, pokój nr 11 oraz pod numerem tel. 24 355 47 02

Pierwszy przetarg na dzierżawę ww. nieruchomości odbył się w dniu 10 lipca 2020 r. o godzinie 1100 w Starostwie Powiatowym w Kutnie, przy ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.