Raport z Konsultacji Społecznych "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok"

2015-11-17

RAPORT jest sprawozdaniem z przeprowadzonych w dniach od 19 października 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r. konsultacji w celu uzyskania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących swoje cele statutowe na terenie powiatu kutnowskiego, a także zainteresowanych mieszkańców powiatu kutnowskiego w zakresie treści projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

Podstawa raportu:

uchwała Nr 194/53/15 Zarządu Powiatu w Kutnie z dnia 06 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Powiatu w Kutnie w sprawie uchwalenia rocznego Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok

I . W okresie od dnia 19 października 2015 r. do dnia 3 listopada 2015 r. nie został złożony żaden formularz konsultacyjny w zakresie propozycji zmian ww. projektu uchwały.


II. W dniu 3 listopada 2015 r. w godz. od 16:00 do 17:30 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi prowadzących swą działalność na terenie powiatu kutnowskiego oraz z zainteresowanymi mieszkańcami. W spotkaniu, oprócz przybyłych przedstawicieli organizacji pozarządowych, z ramienia Zarządu Powiatu w Kutnie wziął udział Członek Zarządu Powiatu w Kutnie – p. Artur Gierula.

W imieniu Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu odpowiedzialnego za przeprowadzenie konsultacji społecznych uczestniczyła Barbara Znajewska – Tomczak – inspektor ww. Wydziale, pełniąca funkcję Pełnomocnika Starosty ds. współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi.
W otwartym spotkaniu konsultacyjnym wzięły udział następujące organizacje pozarządowe:

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej z siedzibą w Kutnie, Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Kutnie, Stowarzyszenie Piłki Ręcznej w Kutnie a także TiFT Kutno Spółdzielnia Socjalna.
W związku z faktem, że spotkanie odbywało się na I piętrze z przedstawicielami spółdzielni socjalnej inspektor Znajewska – Tomczak spotkała się na parterze budynku Starostwa, ponieważ budynek z powodów architektonicznych nie może zostać w pełnym zakresie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przybyli na spotkanie przedstawiciele spółdzielni socjalnej TiFT Kutno sugerowali, by zadania priorytetowe rozszerzyć o możliwości rozwoju spółdzielni socjalnych działających na terenie powiatu kutnowskiego poprzez zlecanie im zadań w zakresie prowadzonej przez nich działalności. Zaproponowany przez nich zapis w Programie współpracy na 2016 rok przyjąłby następujące brzmienie: „Podjęcie współpracy w sferze zadań publicznych związanych z promocją zdrowia, kultury fizycznej, nauki, edukacji, itp.”

W trakcie rozmów ustalono, że w obszarach współpracy w sferze zadań publicznych na 2016 rok jako zadania priorytetowe uwzględniono wskazane przez spółdzielnię zadania. Dookreślono, że zadania te zlecane będą podmiotom współpracy w trybach w formach i trybach określonych w „Programie”. Trudno natomiast będzie ogłosić otwarte konkursy ofert na zlecanie zadań wynikających z realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Kutnie projektach dofinansowanych lub finansowanych ze środków unijnych lub innych programów wspólnotowych, bowiem urząd obowiązują procedury określone w ustawie prawo zamówień publicznych. Program współpracy uwzględnia również możliwość uzyskanie zlecenia zadania przez podmioty pożytku publicznego w tym trybie. W przypadku spółdzielni socjalnych jest to podstawowy sposób ubiegania się o realizację swoich zadań. Ponadto nawiązanie ściślejszej współpracy z organizacjami pozarządowymi może sprzyjać rozwojowi spółdzielni, które mogą być podwykonawcami części zleconych oferentom zadań.


W „Programie współpracy na 2016 rok” w formach współpracy pozafinansowej zostały również zawarte działania, które sprzyjać winny rozwojowi spółdzielni socjalnych na terenie powiatu kutnowskiego. Prowadząca spotkanie wskazała tu: zespoły doradczo – inicjatywne, udostępnianie pomieszczeń pozostających w dyspozycji Powiatu lub jego jednostek organizacyjnych na prowadzenie działalności statutowej oraz mechanizm inicjatywy lokalnej. Obecni na spotkaniu przedstawiciele spółdzielni socjalnej, a następnie pozostali przedstawiciele organizacji pozarządowych przybyłych na spotkanie potwierdzili, że sugestie, uwagi spółdzielni socjalnej TiFT Kutno zawierają stosowne zapisy i sposoby rozwiązania zgłoszonych problemów.


Ponadto obecni na spotkaniu wyrazili swoje ubolewanie z powodu tak nikłej frekwencji i propozycji w zakresie treści projektu „Programu współpracy na 2016 rok” i wspólnie potwierdzili ważność przeprowadzonych konsultacji bez względu na ilość uczestniczących w nich podmiotów oraz mieszkańców. Podniesiona została kolejny raz kwestia szerszego zakresu stosowanych narzędzi informujących o prowadzonym dialogu obywatelskim a także działań edukacyjnych na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego i kapitału społecznego w powiecie kutnowskim.


Przybyli na spotkanie przedstawiciele organizacji pozarządowych zaakceptowali rozszerzenie obszarów zadań publicznych o zadanie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa poprzez powierzenie organizacjom do prowadzenia dwóch nieodpłatnych punktów pomocy prawnej. Zaakceptowali również fakt, że ostateczną wysokość środków finansowych na zlecanie zadań organizacjom pozarządowym oraz pozostałym podmiotom pożytku publicznego określi ostatecznie uchwała budżetowa, przy czym środki finansowe nie będą niższe niż w roku bieżącym.


W związku z brakiem innych uwag do projektu rocznego „Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” obecni na spotkaniu pozytywnie zaopiniowali przedstawiony ostateczny projekt uchwały Rady Powiatu w Kutnie.


Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych sporządziła Barbara Znajewska – Tomczak – inspektor w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu pełniąca funkcję Pełnomocnika Starosty ds. współpracy Powiatu kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi.

pełna wersja RAPORTU


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.