Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

2020-01-24

STAROSTA KUTNOWSKI

ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 7/2 o powierzchni 1,4199 ha oraz 7/3 o pow. 1,2398 ha, położona w obrębie 12-Kotliska, gminie Kutno. Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kutnie, Wydziale V Ksiąg Wieczystych księga wieczysta LD1K/00038225/0.

OPIS NIERUCHOMOŚCI:

2. Działka nr 7/2 ma kształt nieregularny zbliżony do trójkąta. Od strony wschodniej graniczy na całej swej długości z nieruchomością zajętą pod pas autostrady A-1. Od strony południowej zaś z nieruchomością zajętą pod tereny kolejowe. Dostęp do drogi publicznej drogą wewnętrzną dochodzącą do drogi powiatowej. Użytek gruntowy wykazany dla nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków to – grunty rolne RIIIa – 0,9439 ha oraz grunty rolne RIIIb – 0,4760ha.

Działka nr 7/3 ma kształt wieloboku, który dłuższym bokiem przylega do drogi powiatowej. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 75,87 m2, budynkiem inwentarskim o pow. zabudowy 133,89 m2, budynkiem garażowym z kotłownią o pow. zabudowy 87,45 m2, murowaną piwnicą oraz drewnianą szopą. W części niezabudowanej teren porośnięty uprawami polowymi. Na terenie działki znajduje się rów. Działka uzbrojona jest w infrastrukturę techniczną : instalację elektryczną (licznik zdemontowany), wodę z wodociągu i kanalizację sanitarną lokalną (oczyszczalnia ścieków). Użytek gruntowy wykazany dla działki w ewidencji gruntów i budynków to - grunty rolne zabudowane „Br” RIIIb –0,2250 ha; grunty orne „R” RIIIb – 0,9250 ha; rowy „W” – 0,0898 ha;

Link do aktualnego widoku mapy: https://powiatkutno.geoportal2.pl/

3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w gminie Kutno, w miejscowości Kotliska zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Kutno nr XVI/106/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r., działka 7/2 znajduje się w 100% na terenie oznaczonym symbolem „RP” – tereny upraw polowych,działka 7/3 w 66,31% znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „RP” – tereny upraw polowych oraz w 33,69% na terenie oznaczonym jako „MR” – tereny zabudowy mieszkaniowej o charakterze zagrodowym i siedliskowym;

4. Drugi ustny przetarg ograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt 1 odbędzie się w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 12) w dniu 2 marca 2020 r. o godzinie 1100.

5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 210 000,00 zł (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych).

6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 27 lutego 2020 r. na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie – Bank PKO SA 54 1240 3190 1111 0010 3126 5576 , 10% ceny wywoławczej tj. 21 000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Kutnie.

7. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu, wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu, bez prawa do odsetek.

8. Uczestnikiem przetargu może zostać osoba, która spełnia warunki wynikające z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z 11 kwietnia 2003r, art. 2a ust. 1 i 2 oraz art. 6 i przedstawi komisji przetargowej

  1. dokumenty umożliwiające określenie jego tożsamości,
  2. dokumenty umożliwiające określenie zdolności do uczestnictwa w przetargu o których mowa w art. 7 Ustawy o Kształtowaniu Ustroju Rolnego,
  3. potwierdzenie wpłaty wadium,
  4. w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim, na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka, należy złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu i nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, po cenie ustalonej w przetargu.

9. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Sformułowanie :nie później niż”, użyte powyżej należy rozumieć w ten sposób, iż całość środków finansowych winna być zaksięgowana na rachunku bankowym Starostwa Powiatowego w Kutnie przed przystąpieniem do podpisania umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy,a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

10. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

11. Bliższych informacji na temat przetargu i wymaganych dokumentów udzielają pracownicy Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ulicy Królowej Jadwigi 7 w Kutnie, pokój nr 11 (tel. 24 355 47 02) w godzinach pracy urzędu : poniedziałek – piątek od 730 do 1530.

12. Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości opisanej w punkcie 1 odbył się w dniu 11 września 2019 r. o godzinie 1100 w Starostwie Powiatowym w Kutnie, Referacie Gospodarki Nieruchomościami (ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.