Przetarg na sprzedaż nieruchomości - 22.10.2018 r.

2018-08-14

ZARZĄD POWIATU KUTNOWSKIEGO

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

gruntowej zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego

1.Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana, oznaczona jako działka nr 1036/39 o pow. 0,4586 ha, położona w Kutnie przy ul. Bitwy pod Kutnem w obrębie ewidencyjnym Kościuszków, uregulowana w księdze wieczystej LD1K/00051135/9.

2. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży ma kształt zbliżony do kwadratu. Znajdują się na niej: budynek administracyjny, budynek socjalny, dwa budynki warsztatowe, zieleń ozdobna i trawniki. Część powierzchni działki jest utwardzona trylinką oraz płytami betonowymi pełnymi. Teren został ogrodzony siatką metalową na słupkach stalowych z bramą metalową. Uzbrojenie terenu – energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć telekomunikacyjna a także ciepłociąg. W bezpośrednim otoczeniu położone są: działka wykorzystywana do lądowania helikoptera ratunkowego, aquapark, stacja benzynowa Orlen, galeria handlowa, budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, zabudowa zagrodowa, kompleks boisk sportowych do baseballa, tereny niezabudowane.

3. Dla terenu, na którym usytuowana jest nieruchomość przeznaczona do sprzedaży brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna”działka nr 1036/39 o pow. 0,4586 ha położona w Kutnie przy ul. Bitwy pod Kutnem w obrębie ewidencyjnym Kościuszków znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „U” – tereny usług.

4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest obciążona nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu na rzecz Eco Kutno sp. z o.o., polegającą na prawie korzystania z tej nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, remontem, konserwacją sieci ciepłowniczych – w tym między innymi urządzeń, instalacji i przyłączy ciepłowniczych oraz usuwaniem ich awarii nie głębiej niż miejsce ich posadowienia w pasie gruntu niezbędnym do wykonywania powyższych czynności – z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego po wykonaniu tych czynności przez wyżej wymienioną spółkę.

5. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt 1 odbędzie się w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 12) w dniu 22 października 2018 r. o godzinie 1000.

6. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 750.000,00 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 15 października 2018 r. na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie – Bank Pekao SA nr konta 54 1240 3190 1111 0010 3126 5576 w Kutnie w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Kutnie.

8. Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia lub odwołania przetargu, przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu, bez prawa do odsetek.

9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- osoba fizyczna – ważny dokument potwierdzający tożsamość,

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz nie starsze niż trzy miesiące zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

- osoba prawna – nie starszy niż trzy miesiące odpis z krajowego rejestru sądowego oraz dokumenty uprawnione do reprezentowania osoby prawnej,

- pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo (notarialne lub z notarialnie potwierdzonym podpisem) oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość,

- cudzoziemiec - zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Z obowiązku tego są zwolnieni cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

10. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

12. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie, pokój nr 1 (tel. 24-355 -47-05).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.