PROCEDURA wydawania orzeczeń o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju

2016-10-17

Procedura

wydawania orzeczeń oraz opinii- o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju- przez zespół orzekający działający

w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kutnie

ul. Tadeusza Kościuszki 52


Poprzez orzeczenie należy rozumieć dokument wagi państwowej- administracyjnej. Zalecenia zawarte w w/w orzeczeniach są dla dyrektorów szkół, placówek ośrodków obligatoryjne.

Zespół orzekający działający w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kutnie wydaje orzeczenia o:

 1. Potrzebie kształcenia specjalnego
 2. Potrzebie indywidualnego nauczania
 3. Potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego
 4. Potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
 5. Oraz opinię o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju


Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz dla dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie


Wykaz niepełnosprawności według prawa oświatowego kwalifikujących dzieci lub młodzież do wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Dotyczy to:

- niesłyszących lub słabo słyszących

- niewidomych lub słabo widzących

- z niepełnosprawnością sprzężoną w tym z afazja

- z niepełnosprawnością intelektualną ( w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym)

- z autyzmem w tym z Zespołem Aspergera

- z niepełnosprawnościami sprzężonymi


Należy przy tym podkreślić, że za niepełnosprawność sprzężoną uznaje się występowanie co najmniej dwóch niepełnosprawności z w/w katalogu niepełnosprawności uznanych przez prawo oświatowe potwierdzone przez specjalistów zatrudnionych w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej oraz jeśli jest to niezbędne do wydania orzeczenia lekarza specjalistę w zakresie orzekanej przez zespół niepełnosprawności

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres roku szkolnego, etapu edukacyjnego albo na czas nauki w danej szkole.

Jednak w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim wydaje się na okres nie dłuższy niż etap edukacyjny


Orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania
wydaje się dzieciom i młodzieży, którym stan zdrowia znacznie utrudnia bądź uniemożliwia uczęszczanie do szkoły/ placówki. Wydaje się je na czas określony przez lekarza specjalistę wydającego zaświadczenie lekarskie stwierdzające potrzebę takiej formy nauczania, na czas nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż rok w przypadku uczniów szkół zawodowych- w tym wypadku niezbędne jest również zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, który stwierdza, że stan zdrowia nie uniemożliwia kontynuowanie nauki w zawodzie


Orzeczenia o potrzebie indywidualnego rocznego obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego wydaje się dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia bądź znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego przy szkole podstawowej- wydaje się je również na okres nie krótszy niż 30 dni na podstawie zaświadczenia lekarskiego ze wskazaniem czasu gdy ta forma kształcenia jest niezbędna.


Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych
wydawane są dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim. Orzeczenie to wydaje się na okres 5 lat – nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w której uczeń kończy 25 lat


Zespół orzekający działający w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kutnie wydaje również opinię o potrzebie objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.

Opinię taką wydaje się dzieciom na okres od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

Zespół orzekający powoływany jest przez dyrektora Poradni.

W jego skład wchodzą

- dyrektor- jako przewodniczący zespołu orzekającego, lub upoważniona przez niego osoba

- lekarz

- psycholog

- pedagog/ pedagog specjalny w zależności od niepełnosprawności

- logopeda w przypadku zaburzeń w komunikacji

- rehabilitant- jeśli niezbędny jest jego udział


Procedura wydania orzeczenia

 1. Złożenie wniosku o wydanie orzeczenia/ opinii przez rodzica bądź prawnego opiekuna
 2. Powołanie zespołu orzekającego
 3. Powiadomienie rodzica /opiekuna o terminie posiedzenia zespołu
 4. Sporządzenie protokołu z posiedzenia zespołu orzekającego
 5. Sporządzenie metryki rozpatrywanej sprawy- jakim jest wniosek o wydanie orzeczenia/ opinii
 6. Opracowanie orzeczenia/ opinii
 7. Odebranie osobiste bądź przesłanie rodzicom/ opiekunom orzeczenia


Wniosek rodzica powinien zawierać

dane rodziców/ opiekunów, określenie przyczyny i celu wydania orzeczenia/ opinii dla którego jest składany. Do wniosku wnioskodawca winien dołączyć wszystkie dokumenty w których jest posiadaniu uzasadniające potrzebę wydania takiego dokumentu oraz w przypadku ucznia opinię ze szkoły zawierającą wszystkie istotne dla postępowania informację w tym diagnozę funkcjonalną ucznia.

Orzeczenia i opinie wydawane zespoły orzekające wydają większością głosów. W sytuacji gdy liczba głosów jest równa, głos decydujący ma przewodniczący zespołu.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii zespół wydaje odpowiednio orzeczenie o braku potrzeby wydania orzeczenia / opinii

Od orzeczenia przysługuje wnioskodawcy 14 dni na odwołanie się . Odwołanie wnioskodawca kieruje do Kuratorium Oświaty w Łodzi z tym że za pośrednictwem zespołu orzekającego działającego w Poradni. Po złożeniu odwołania przewodniczący powołuje zespół o którym informuje wnioskodawcę, jeśli zespół podtrzymuje swoja decyzję wtedy dostarcza/przesyła dokumentacje dziecka do Kuratorium w Łodzi

Od złożenia wniosku na rozpatrzenie sprawy poradnia ma 30 dni

W ciągu 14 dni od dnia zespołu orzekającego należy wydać orzeczenie/ opinię


Dyrektor Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kutnie

mgr Anna Stelmaszewska


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.