Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027

2021-02-18

Uchwała Nr 526/180/21

Zarządu Powiatu Kutnowskiego

z dnia 17 lutego 2021 roku

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
pn. „
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027 ”

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 920) oraz § 5 ust.1 uchwały Nr 61/XI/15 Rady Powiatu Kutnowskiego z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie określania zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami powiatu kutnowskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015r., poz. 3113) Zarząd Powiatu Kutnowskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić konsultacje o charakterze środowiskowym w sprawie projektu pn. „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027 ”, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§2.1. Celem konsultacji jest uzyskanie opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizujących swoje cele statutowe na terenie powiatu kutnowskiego, a także zainteresowanych mieszkańców zamieszkałych na terenie powiatu kutnowskiego w zakresie treści projektu pn. „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027 ” .

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w następujących formach:

a) zbieranie pisemnych opinii, propozycji i uwag do projektu ww. dokumentu na formularzu konsultacyjnym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

b) bezpośredniego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych działających na terenie powiatu kutnowskiego.

§ 3.1. Konsultacje prowadzone będą w terminie od dnia 03 marca 2021r. do dnia 17 marca 2021r. 2. Projekt pn. „Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027”, zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w terminie do dnia 17 lutego 2021r.

3. Formularze konsultacyjne należy przesłać w terminie do dnia 17 marca 2021r. listownie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, 99-301 Kutno, ul. Krzywoustego 11 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pcprkutno.pl

4. Spotkanie z przedstawicielamiorganizacji pozarządowych odbędzie się w dniu 22.03.2021 roku o godz. 13:30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Krzywoustego 11.

5. Po zakończeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, zostanie sporządzony raport ze spotkania, zawierający listę uczestników, tematykę konsultacji oraz podjęte ustalenia i opinie w celu przedstawienia go Zarządowi Powiatu Kutnowskiego.

6. Raport z przeprowadzonych konsultacji zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, w zakładce organizacje pozarządowe oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA

oraz

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021 2027

znajdują się na stronie

https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/12383


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.