Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości (lokal mieszkalny w Mieczysławowie)

2019-07-19

ZARZĄD POWIATU KUTNOWSKIEGO

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego1. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość lokalowa: lokal mieszkalny nr 3 o pow. 29,2 m2, znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym nr 3 usytuowanym na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 254/2 o pow. 0,1531 ha, położonej w Mieczysławowie w gminie Krzyżanów w obrębie ewidencyjnym Wały, wraz z udziałem wynoszącym 292/2369 części we współwłasności budynku i innych urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku nabywcy oraz udziałem wynoszącym 292/2369 części we współwłasności w/w nieruchomości gruntowej (działka nr 254/2), stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego w 292/2369 części, uregulowanej w księdze wieczystej LD1K/00039312/4.

2. Nieruchomość gruntowa ma kształt nieregularny. Na terenie działki nr 254/2 o pow. 0,1531 ha, położonej w gminie Krzyżanów w obrębie ewidencyjnym Wały usytuowany jest budynek mieszkalny wielorodzinny, wolnostojący, o dwóch kondygnacjach naziemnych oraz budynek garażowy (posadowiony w południowo – zachodniej części działki). Teren nieruchomości jest ogrodzony i uporządkowany. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się zabudowania mieszkaniowe oraz budynki Zespołu Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Mieczysławowie.

Nieruchomość lokalowa (lokal) o powierzchni użytkowej 29,2 m2 usytuowana w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, na pierwszym (ostatnim) piętrze, składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju. Lokal w złym stanie technicznym, kwalifikuje się do gruntownego remontu. Wyposażony jest w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralne ogrzewanie.

3. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Krzyżanów Nr IX/53/03 opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 277 poz.2445 z dnia 8 października 2003 r. działka nr 254/2 o pow. 0,1531 ha, położona w gminie Krzyżanów w obrębie ewidencyjnym Wały usytuowana jest na terenie oznaczonym w planie symbolem 4.UO/ZP.4 – teren działalności usługowej i zieleni parkowej.

W/w działka nie znajduje się w strefie, co do której została podjęta przez Radę Gminy uchwała o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zastrzegającego prawo pierwokupu na rzecz Gminy oraz na ww. nieruchomości nie ustanowiono Specjalnej Sfery Rewitalizacji zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1398 ze zm.).

4. Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży jest obciążona nieodpłatną służebnością gruntową na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 254/3 o powierzchni 0,0024 ha, polegająca na prawie przejazdu i przechodu przez działkę nr 254/2 o powierzchni 0,1531 ha, zgodnie z treścią par. 9 aktu umowy sprzedaży z dnia 17 grudnia 2001 roku Rep. A Nr 10004/2001.

5. Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt 1 odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie (Referat Gospodarki Nieruchomościami) przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 12) w dniu 9 września (poniedziałek) 2019 r. o godzinie 900.

6.Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości wynosi 38.500,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset złotych).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 2 września 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie – Bank Pekao SA nr konta 54 1240 3190 1111 0010 3126 5576 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie w wysokości 10% ceny wywoławczej tj. 3.850,00 zł (słownie: trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Kutnie.

8. Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w przeciągu 3 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia lub odwołania przetargu, przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu.

9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- osoba fizyczna – ważny dokument potwierdzający tożsamość,

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz nie starsze niż trzy miesiące zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej,

- osoba prawna – nie starszy niż trzy miesiące odpis z krajowego rejestru sądowego oraz dokumenty uprawnione do reprezentowania osoby prawnej,

- pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo (notarialne lub z notarialnie potwierdzonym podpisem) oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość,

- cudzoziemiec - zezwolenie na nabycie nieruchomości wydane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Z obowiązku tego są zwolnieni cudzoziemcy będący obywatelami lub przedsiębiorcami państw z Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej.

10. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Cena sprzedaży podlega zapłacie w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży ponosi nabywca nieruchomości.

12. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie, pokój nr 1 (tel. 24 355 47 05).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.