Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Łęki Górne, gm. Krzyżanów)

2019-05-17

STAROSTA KUTNOWSKI

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Skarbu Państwa na okres 5 lat

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie 13 – Łęki Górne, gminie Krzyżanów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 33/1 o pow. 0,8360 ha. Dla nieruchomości tej prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Kutnie, Wydziale V Ksiąg Wieczystych księga wieczysta Nr LD1K/00038225/0.

2. Nieruchomość stanowi „resztówkę” po autostradzie A1. Jest to niezabudowana działka gruntu, użytkowana wcześniej jako nieruchomość rolna. Nabyta na rzecz Skarbu Państwa przez Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, położona w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej.

3. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości opisanej w pkt 1 odbędzie się w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 12) w dniu 17 czerwca 2019 r. o godzinie 1200.

4. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości wynosi 589,10 zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych dziesięć groszy). Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego ustalono na dzień 30 września każdego roku z góry.

5. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 12 czerwca 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie – Bank Pekao SA nr konta 54 1240 3190 1111 0010 3126 5576 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie w wysokości 10% ceny wywoławczej t. j. 58,91 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem złotych, dziewięćdziesiąt jeden groszy). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Kutnie.

6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości za pierwszy rok obowiązywania umowy. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu, bez prawa do odsetek.

7. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie ich tożsamości oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu a w szczególności:

- osoba fizyczna – ważny dokument potwierdzający tożsamość;

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- osoba prawna – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób działających w imieniu osoby prawnej oraz ich umocowanie do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w przetargu w imieniu osoby prawnej (jeżeli nie wynika to bezpośrednio z odpisu z KRS);

- pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość;

8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Projekt umowy dzierżawy zawierający szczegółowe jej warunki, zostanie udostępniony zainteresowanym przed przystąpieniem do przetargu.

9. Bliższe informacje na temat przetargu i wymaganych dokumentów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie, pokój nr 12 (tel. 24 355 47 15).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.