Otwarty konkurs ofert - Nieodpłatna Pomoc Prawna 2020 r.

2019-10-31

ZARZĄD POWIATU KUTNOWSKIEGO


ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego

z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 r.

I. Rodzaj zadania.

Konkurs obejmuje realizację zadania publicznego w 2020 r. w formie powierzenia zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 r.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa odbywać się będzie na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.).

Polegać będzie na powierzeniu realizacji następujących zadań:

Zadanie 1 – „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 r.”

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywać się będzie w Krośniewicach – budynek B Urzędu Gminy w Krośniewicach, ul. Poznańska 15, 99-340 Krośniewice.

Czas udzielania pomocy prawnej: przez 5 dni w tygodniu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:30 – 12:30.

Zadanie 2 – „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 r.

Świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywać się będzie w Żychlinie – budynek Urzędu Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15 a, 99-320 Żychlin.

Czas świadczenia poradnictwa: przez 5 dni w tygodniu, tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00 – 13:00.

II. Wysokość środków publicznych na realizację zadania w 2020 r.

Na realizację zadania publicznego w 2020 roku przeznacza się dotację w wysokości 64 020,00 zł, w tym na zadanie związane z zakresem edukacji prawnej kwotę 3 960,00 zł, na każdy punkt.

III. Zasady przyznawania dotacji.

  1. Zasady przyznawania dotacji na wsparcie realizacji zadania publicznego określają przepisy:

- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.),

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 z późn. zm.),

2. Dotacja przyznana organizacji pozarządowej zostanie przekazana po zawarciu umowy o wykonanie zadania publicznego na warunkach w niej określonych, w 12 miesięcznych transzach, przy czym sposób i forma udzielenia dotacji określona będzie w umowie dotyczącej realizacji zadania, podpisanej po wyłonieniu podmiotu.

3. Całkowity koszt zadania stanowi sumę kwot: dotacji przekazywanej przez Powiat Kutnowski.

4. Ramowy wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

IV. Podmioty uprawnione do złożenia oferty.

1. O powierzenie prowadzenia punktu, o którym mowa w pkt I ogłoszenia, może ubiegać się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688), która:

1) w przypadku przeznaczenia punktu na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, łącznie spełnia następujące warunki:

a) jest wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Łódzkiego,

b) posiada zawartą umowę lub promesę zawarcia umowy, podpisaną z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

- poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

- przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości udzielanej nieodpłatnej pomocy prawnej,

2) w przypadku przeznaczenia punktu na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, łącznie spełnia następujące warunki:

a) jest wpisana na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, prowadzoną przez Wojewodę Łódzkiego,

b) posiada zawartą umowę lub promesę zawarcia umowy, podpisaną z osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej,

c) daje gwarancję należytego wykonania zadania, w szczególności w zakresie zapewnienia:

- poufności w związku ze świadczeniem nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i jego dokumentowaniem,

- profesjonalnego i rzetelnego świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

- przestrzegania zasad etyki przy świadczeniu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

d) opracowała i stosuje standardy obsługi i wewnętrzny system kontroli jakości świadczonego nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. O powierzenie prowadzenia w 2020 r. punktu nie może ubiegać się organizacja pozarządowa, która w okresie dwóch lat poprzedzających przystąpienie do otwartego konkursu ofert nie rozliczyła się z dotacji przyznanej na wykonanie zadania publicznego lub wykorzystała dotację niezgodnie z celem jej przyznania, jak również organizacja pozarządowa z którą Starosta rozwiązał umowę. Termin dwóch lat biegnie odpowiednio od dnia rozliczenia się z dotacji i zwrotu nienależnych środków wraz
z odsetkami albo rozwiązania umowy.

V. Terminy i warunki realizacji zadania.

1. Zadanie ma być realizowane w terminie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

2. Celem zadania publicznego jest stworzenie systemu poradnictwa prawnego, obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji na terenie powiatu kutnowskiego.

3. Rezultatem zadania publicznego będzie zapewnienie mieszkańcom powiatu kutnowskiego dostępności do porad prawnych i obywatelskich oraz nieodpłatnej mediacji 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

4. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji będzie odbywać się w punktach w podczas dyżurów określonych w pkt I ogłoszenia, który może być, na żądanie Starosty Kutnowskiego, w przypadku określonym w ustawie, wydłużony do co najmniej 5 godzin dziennie, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.

5. Ponadto w ramach umowy na realizację zadania organizacji pozarządowej powierzy się także realizację zadania z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok, w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Oczekiwane jest przygotowanie kampanii informacyjnej w postaci broszur, poradników, wykładów w celu upowszechnienia wiedzy o tematyce wskazanej w art. 3b ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

6. Dopuszcza się możliwość przesunięć środków między pozycjami kosztorysowymi. Dotyczy to wzrostu pozycji kosztorysowej do 20 % kwoty bez konieczności aneksowania umowy

7. Osoby realizujące bezpośrednio zadania muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym zakresie, zgodnie art. 5 oraz art. 11 ust. 3 lub art. 11 ust. 3a ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

8. Warunki realizacji zadania określa umowa sporządzona według wzoru określonego rozporządzeniem, o którym mowa w pkt III ust. 4 ogłoszenia.

9. Zleceniobiorca zapewnia właściwe oznakowanie lokalu na zewnątrz i wewnątrz budynku oraz informację o osobach uprawnionych i zakresie udzielanej pomocy lub porad od 1 stycznia 2020 r.

VI. Termin i sposób składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa w dniu 22 listopada 2019 r., godzina 9:00.

2. Oferta może zostać złożona na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku lub na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 roku. Jeżeli oferent składa ofertę na prowadzenie dwóch punktów składa ofertę na każdy z punktów osobno.

3. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, w godzinach urzędowania lub za pośrednictwem poczty na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu.

4. Na kopercie należy umieścić pieczątkę podmiotu składającego ofertę o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z pełną jego nazwą, adresem i numerem telefonu oraz odpowiednio nazwę zadania publicznego -

np.: Zadanie 1 – „Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 r.”

lub Zadanie 2 – „Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 r.

5. Oferty powinny być sporządzone według wzoru, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Oferty złożone na niewłaściwych drukach, niekompletne lub złożone po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.

6. Oferta winna być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem, określającym sposób reprezentacji, wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku wymagane są czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa oferenta.

7. Nie przewiduje się uzupełniania oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

8. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

1) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ewidencji potwierdzający status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących, zgodny ze stanem faktycznym i prawnym;

2) aktualny statut organizacji;

3) kopię decyzji Wojewody o wpisaniu na listę organizacji pozarządowych uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa łódzkiego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub uprawnionych do prowadzenia punktów na terenie województwa łódzkiego w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (w zależności od punktu na które składana jest oferta);

4) zawarte umowy lub promesy ich zawarcia z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2 lub ust. 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, odrębnie dla punktu w Krośniewicach lub w Żychlinie;

5) referencje wykazujące doświadczenie osób bezpośrednio świadczących usługi w punkcie w udzielaniu porad prawnych lub porad obywatelskich w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej;

6) pisemne zobowiązanie do:

a. zapewnienia poufności w związku z udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej i jej dokumentowaniem,

b. profesjonalnego i rzetelnego udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

c. przestrzegania zasad etyki przy udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności w sytuacji, gdy zachodzi konflikt interesów,

Wzór powyższego zobowiązania stanowi Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia.

7) oświadczenie, że nie zachodzą przesłanki wykluczające możliwość ubiegania się o powierzenie prowadzenia punktu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 2 do Ogłoszenia.

9. Organizacja pozarządowa w ramach oferty może przedstawić dodatkowo porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym służyły asystą osobom, o których mowa w art. 11 ust. 6b ustawy, mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych.

10. Kopie wymaganych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem na każdej ze stron przez osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta. W przypadku KRS wydrukowanego ze strony internetowej ems.ms.gov.pl oferent nie musi poświadczać odpisu za zgodność z oryginałem. Oferta złożona bez wymaganych załączników jest niekompletna i zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

11.Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotacje na realizację zadania publicznego otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.

12. Z organizacją wyłonioną w konkursie zostanie podpisana umowa, w której zostaną określone szczegółowe warunki prowadzenia zadania oraz sposób finansowania i rozliczenia się z przyznanej dotacji.

VII. Tryb i kryteria wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru oferty.

  1. Przy wyborze oferty brane będą pod uwagę następujące kryteria:

a) kalkulacja kosztów realizacji zadania, przejrzysty i spójny harmonogram planowanych dyżurów adwokatów, radców prawnych, doradców: 0-5 pkt,

b) doświadczenie w udzielaniu porad prawnych lub porad obywatelskich w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie dwóch lat bezpośrednio poprzedzających złożenie oferty 0-10 pkt),

c) promocja zleconego do realizacji zadania publicznego: (0-5 pkt),

d) kwalifikacje osób świadczących porady prawne (obliczane wyłącznie dla punktu nieodpłatnych porad prawnych 0-5 pkt);

Maksymalna ilość punktów: 25 pkt dla oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa prawnego, 20 pkt dla oferty na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

2. Złożone oferty pod względem formalnym i merytorycznym ocenia Komisja Konkursowa, powołana przez Zarząd Powiatu Kutnowskiego.

3. Zarząd Powiatu Kutnowskiego biorąc pod uwagę opinię Komisji Konkursowej, dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisuje z wybranym oferentem umowę na realizację zadania. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po dokonaniu wyboru przez Zarząd Powiatu. Decyzja Zarządu jest ostateczna.

4. Wyniki otwartego konkursu zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa.

5. Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zostanie poinformowany pisemnie o terminie podpisania umowy.

6. Umowy o powierzenie realizacji zadania podpisane zostaną bez zbędnej zwłoki po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert.

VIII. W 2019 r. zadanie w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej realizowane jest przez Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” z Łodzi. Wysokość przekazanej dotacji wyniosła 128 040,00 zł.

IX. Załączniki do ogłoszenia.

  1. Załącznik nr 1 – wzór „Oświadczenie oferenta”
  2. Załącznik nr 2 – wzór „Oświadczenie oferenta o braku przesłanek wykluczających”
X. Obowiązek informacyjny.

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że Administratorem danych osobowych zawartych w przesłanych ofertach jest Powiat Kutnowski. Dane zostaną wykorzystane na potrzeby przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu kutnowskiego w 2020 roku.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie podmiotowej BIP: https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/menu/79

TREŚĆ OGŁOSZENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI - https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/11264


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.