Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa na okres 5 lat

2019-05-31

STAROSTA KUTNOWSKI

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Skarbu Państwa na okres 5 lat


1. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone:

- w obrębie 13 – Łęki Górne, gminie Krzyżanów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 45/1 o pow. 4,00 ha, 46/1 o pow. 0,3130 ha, 46/3 o pow. 0,4952 ha, 34/2 o pow. 2,29 ha, dla których Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1K/00010187/9.

- w obrębie 3 – Kaszewy Dworne, gminie Krzyżanów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 25/2 o pow. 0,2349 ha, 88/3 o pow. 1,2801 ha, 94/1 o pow. 0,9252 ha, 78/5 o pow. 0,0763 ha, 30/2 o pow. 0,5418 ha, 94/3 o pow. 0,6012 ha dla których Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1K/00033278/1.

- w obrębie 29 – Stefanów, gminie Krzyżanów, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 80/2 o pow. 2,2834 ha dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1K/00050761/9.


2. Nieruchomości stanowią „resztówkę” po autostradzie A1, są to niezabudowane działki gruntu, użytkowane wcześniej jako nieruchomości rolne. Nabyte na rzecz Skarbu Państwa przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, położone w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej.

3. Pierwsze ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości opisanych w pkt 1 odbędą się w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 12) w terminach:

dla działek 45/1 i 46/1 w dniu 1 lipca 2019 r o godzinie 0900

dla działki 46/3 w dniu 1 lipca 2019 r o godzinie 1200

dla działki 34/2 w dniu 3 lipca 2019 r o godzinie 900

dla działki 25/2 w dniu 3 lipca 2019 r o godzinie 1200

dla działki 88/3 w dniu 4 lipca 2019 r o godzinie 0900

dla działki 94/1 w dniu 4 lipca 2019 r o godzinie 1200

dla działki 78/5 w dniu 5 lipca 2019 r o godzinie 0900

dla działki 30/2 w dniu 5 lipca 2019 r o godzinie 1200

dla działki 94/3 w dniu 8 lipca 2019 r o godzinie 0900

dla działki 80/2 w dniu 8 lipca 2019 r o godzinie 1200


4. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego oraz wadium w wysokości 10% wywoławczego czynszu dzierżawnego dla poszczególnych nieruchomości wynoszą:

Lp.

Numer działki

Wysokość wywoławczego czynszu dzierżawnego

Wysokość wadium

Termin wpłaty wadium

1.

45/1 i 46/1

3099,99 zł

309,99 zł

27.06 2019r

2.

46/3

355,23 zł

35,52 zł

27.06.2019r

3.

34/2

1413,19 zł

141,31 zł

28.06.2019r

4.

25/2

155,47 zł

15,55 zł

28.06.2019r

5.

88/3

847,24 zł

84,72 zł

01.07.2019r

6.

94/1

378,84 zł

37,88 zł

01.07.2019r

7.

78/5

50,49 zł

5,05 zł

02.07.2019r

8.

30/2

555,91 zł

55,59 zł

02.07.2019r

9.

94/3

345,88 zł

34,59 zł

03.07.2019r

10.

80/2

1443,18 zł

144,32 zł

03.07.2019r


5
. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia podanym w tabeli, na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie – Bank Pekao SA nr konta 54 1240 3190 1111 0010 3126 5576 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie w wysokości 10% ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Kutnie. Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego ustalono na dzień 30 września każdego roku z góry.


6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu, bez prawa do odsetek.

7. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie ich tożsamości oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu a w szczególności:

- osoba fizyczna – ważny dokument potwierdzający tożsamość;

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- osoba prawna – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób działających w imieniu osoby prawnej oraz ich umocowanie do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w przetargu w imieniu osoby prawnej (jeżeli nie wynika to bezpośrednio z odpisu z KRS);

- pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość;


8. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Projekt umowy dzierżawy zawierający szczegółowe jej warunki, zostanie udostępniony zainteresowanym przed przystąpieniem do przetargu.


9. Bliższe informacje na temat przetargu i wymaganych dokumentów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie, pokój nr 12 (tel. 24 355 47 15).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.