Ogłoszenie Sprzedaż lokali mieszkalnych

2021-03-05

Dyrekltor Oddziału Regionalnego

Agencji Mienia Wojskowego w Bydgoszczy
85-915 Bydgoszcz, ul. Gdańska 163a

tel. 52 52 57 845

fax 52 52 57 825

e-mail: bydgoszcz@amw.com.pl

OGŁASZA

PIERWSZE USTNE PRZETARGI NIEOGRANICZONE NA SPRZEDAŻ
LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCIACH
GAŁKÓW MAŁY, KUTNO ORAZ ŁASK

Na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 1990 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1490 z późniejszymi zmianami).

Lp.

Adres lokalu mieszkalnego

Powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego

Powierzchnia przynależna
[m2]

Struktura lokalu mieszkalnego

KW gruntu

Nr działek przynależnych
do budynku

Obręb ewidencyjny

Powierzchnia działek

[ha]

Udział lokalu
w nieruchomości wspólnej

Cena wywoławcza

[zł]

Wadium [zł]

1

Gałków Mały,
ul. Wojska Polskiego 10/11

68,13

11,19

3p,k,ł+WC,pp

parter

LD1B/00034969/0

1000/17

0007, Gałków Mały

0,0789

7932/107818

220 000

22 000

LD1B/00034974/8

1000/27

0007, Gałków Mały

0,8470

7932/441168

2

Kutno, ul. Bohaterów Walk nad Bzurą 10/16

29,32

1,20

1p,k,ł+WC,pp

2 piętro

LD1K/00052004/9

295/22

0003, Sklęczki

0,0974

3052/87429

110 000

11 000

LD1K/00052005/6

295/23

0003, Sklęczki

0,8919

3052/290329

3

Łask, ul. Jana Pawła II 9/66

23,03

4,16

1p,k,ł+WC,pp

parter

SR1L/00048826/2

106/21

0020, Łask

0,3263

2719/372235

100 000

10 000

Przetargi rozpoczną się w kolejności jak w tabeli w dniu 9 kwietnia 2021 roku od godz. 1100
w siedzibie Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 163a.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium przelewem na konto Banku Gospodarstwa Krajowego
nr rachunku 21 1130 1075 0002 6129 7320 0008 do dnia 2 kwietnia 2021 roku – w tytule przelewu proszę podać adres lokalu mieszkalnego oraz imiona i nazwiska osób nabywających lokal/nazwa firmy. Za datę wpływu uznaje się ujawnienie środków na rachunku Sprzedającego.

Lokale mieszkalne nie zostały wyodrębnione jako nieruchomości lokalowe. Są pustostanami, nie posiadają świadectwa charakterystyki energetycznej. Przedmiotowe lokale mieszkalne są wolne od długów, ciężarów i roszczeń na rzecz osób trzecich
za wyjątkiem wpisu w dziale III księgi wieczystej nr LD1B/00034974/8:

  • Służebność gruntowa na rzecz każdoczesnych właścicieli: garażu nr 7 objętego KW 34976, garażu nr 8 objętego KW 34977, garażu nr 6 objętego KW 34978, garażu nr 5 objętego KW 34979, polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez drogę urządzoną na działce nr 1000/26 objętą tą KW. Służebność gruntową przeniesiono z urzędu jako obciążenie łączne
    do KW 36119 w związku z przeniesieniem do KW 36119 działki nr 1000/26 pochodzącej z podziału działki nr 1000/25.
  • Nieodpłatna i na czas nieokreślony na rzecz każdoczesnych właścicieli działek gruntu nr 1000/13, 1000/15, 1000/21, 1000/22
    i 1000/24 objętych KW 37975,1000/14 objętej KW 34967, 1000/12 objętej KW 34966, 1000/26 objętej KW 36119, służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu przez urządzoną drogę w północnej części działki nr 1000/27 objętej
    tą KW”.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXII/72/2017 Rady Miasta Koluszki z dnia 19 kwietnia 2017 r., działki nr 1000/17, 1000/27 znajdują się na terenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXVI/358/17 Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2017 r., działki nr 295/22, 295/23 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem MW
i przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIV/368/17 Rady Miasta Łask z dnia 30 czerwca 2017 r., działka nr 106/21 znajduje się na terenie istniejącej zabudowy mieszkaniowo – usługowej
o wysokiej intensywności.

Aktualnie ww. działki są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Przed przystąpieniem do przetargu każdy z uczestników zobowiązany jest okazać komisjiprzetargowej:

- osoba fizyczna - dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport);

-osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą pozostające w związku małżeńskim i pozostające we wspólnocie majątkowej (ustawowej lub umownej) zobowiązane są przedstawić oświadczenie współmałżonka, iż wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka uczestniczącego w przetargu;

- pełnomocnik osoby fizycznej - dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport) oraz pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo (upoważnienie) z poświadczonym notarialnie podpisem;

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą - dokument potwierdzający tożsamość uczestnika przetargu (dowód osobisty, paszport) oraz aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej.
W przypadku osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach spółki cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników
na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;

- pełnomocnik osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport), pełnomocnictwo notarialne lub pełnomocnictwo (upoważnienie) z poświadczonym notarialnie podpisem oraz aktualne (nie starsze niż trzy miesiące) zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez mocodawcę.
W przypadku pełnomocników osób fizycznych, które przystępując do przetargu w ramach Spółki Cywilnej, działają również na rzecz nieuczestniczących w przetargu wspólników, winna ponadto zostać przedstawiona uchwała potwierdzająca zgodę wspólników na nabycie nieruchomości lub umowa spółki uprawniająca wspólnika/wspólników uczestniczących w przetargu do nabywania nieruchomości bez zgody pozostałych wspólników;

- przedstawiciel bądź przedstawiciele osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu
do KRS - dokument potwierdzający tożsamość przedstawiciela (dowód osobisty, paszport) oraz aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) odpis z rejestru sądowego;

- pełnomocnik osoby prawnej lub innej jednostki podlegającej obowiązkowi wpisu do KRS - dokument potwierdzający tożsamość pełnomocnika (dowód osobisty, paszport), pełnomocnictwo notarialne oraz aktualny (nie starszy niż trzy miesiące) odpis z rejestru sądowego;

- w pozostałych przypadkach dokumenty świadczące zgodnie z obowiązującymi przepisami o reprezentowaniu osoby
lub jednostki organizacyjnej uczestniczącej w przetargu oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby przystępującej w jej imieniu do przetargu (dowód osobisty, paszport) - w przypadku pełnomocnika takiej osoby lub jednostki, również pełnomocnictwo notarialne.

W przypadku osób mających prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej, aktualne wypisy z rejestrów, o których mowa w art. 19 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa
do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity:
Dz. U. 2017 poz. 2097).

Cudzoziemiec przystępujący do przetargu winien spełnić warunki określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r.
o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2278).

Osoby, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dz. U. 2017 poz. 2097) winny pisemnie zgłosić do dnia 2 kwietnia 2021 r. uczestnictwo w przetargu, przedstawiając oryginał właściwego dokumentu potwierdzającego prawo
do zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz złożyć pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości ustalonego wadium w razie uchylenia się od zawarcia notarialnej umowy sprzedaży nieruchomości.

Ustny przetarg nieograniczony zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity: Dz. U. 2014 poz. 1490 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszym ogłoszeniu.

Ustny przetarg zostaje otwarty przez przewodniczącego komisji poprzez podanie do wiadomości uczestników przetargu informacji, o których mowa w § 13 pkt 1-3 i 7 ww. rozporządzenia oraz imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wpłaciły wadium lub zostały zwolnione z tego obowiązku zgodnie z § 5 ww. rozporządzenia oraz zostały dopuszczone do przetargu. Przewodniczący informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargów, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.

Uczestnicy przetargów zgłaszają ustnie kolejne postąpienie ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania najwyższej zaoferowanej ceny nie ma dalszych postąpień.

Przewodniczący komisji zamyka przetarg po ustaniu zgłaszania postąpień oraz wywołaniu trzykrotnie ostatniej, najwyższej ceny, poprzez ogłoszenie imienia i nazwiska albo nazwy lub firmy osoby, która przetarg wygrała.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu w innej formie niż przelew z rachunku osobistego/firmowego zostanie zwrócone z zachowaniem ww. terminu, a koszt zwrotu wadium ponosi uczestnik przetargu.

Wygrywający przetarg zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego w terminie i miejscu ustalonym przez sprzedającego, o czym wygrywający przetarg zostanie powiadomiony w formie zawiadomienia pisemnego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży
w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.

Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

OReg AMW Bydgoszcz zastrzega sobie:

- prawo odwołania przetargu z ważnych powodów,

- prawo zmiany ogłoszenia oraz warunków przetargu.

Szczegółowych informacji o przedmiocie przetargu i jego warunkach udziela Dział ds. Nieruchomości OReg AMW Bydgoszcz tel. 52 52 57 845, 52 52 57 843, 609 834 690.

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń siedziby OReg AMW Bydgoszcz od dnia 5 marca 2021 roku
do dnia 9 kwietnia 2021 roku.

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszczono dnia 5 marca 2021 roku w gazecie „Dziennik Łódzki” – zasięg województwo łódzkie.

Informacja o przetargu dostępna jest również w internecie na stronie Agencji www.amw.com.pl od dnia 5 marca 2021 roku do dnia 9 kwietnia 2021 roku.« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.