Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa na okres 5 lat

2019-12-20

STAROSTA KUTNOWSKI

ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Skarbu Państwa na okres 5 lat

1. Przedmiotem dzierżawy są nieruchomości gruntowe niezabudowane położone w obrębie 3 – Kaszewy Dworne, gminie Krzyżanów, oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr: 78/5 o powierzchni 0,0763 ha, 30/2 o powierzchni 0,9252 ha, 88/3 o powierzchni 1,2801 ha, 94/1 o powierzchni 0,5418 ha oraz 94/3 o powierzchni 0,6012 ha dla których Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LD1K/00033278/1.

2. Nieruchomości stanowią „resztówkę” po autostradzie A1, są to niezabudowane działki gruntu, użytkowane wcześniej jako nieruchomości rolne. Nabyte na rzecz Skarbu Państwa przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, położone w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A1. Nieruchomości posiadają dostęp do drogi publicznej.

3. Trzecie ustne przetargi nieograniczone na dzierżawę nieruchomości opisanych w pkt 1 odbędą się w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 12) w terminie 14 stycznia 2020 r.

- działka 78/5 - godzina 0900,

- działka 88/3 - godzina 1000,

- działka 94/1 - godzina 1100,

- działka 94/3 - godzina 1200,

- działka 30/2 – godzina 1300.

4. Kwoty wywoławcze rocznego czynszu dzierżawnego oraz wadium dla poszczególnych nieruchomości wynoszą:

Lp.

Numer działki

Wysokość wywoławczego czynszu dzierżawnego

Wysokość wadium

Termin wpłaty wadium

1.

78/5

50,00 zł

25,00 zł

10.01.2020 r.

2.

88/3

400,00 zł

200,00 zł

10.01.2020 r.

3.

94/1

800,00 zł

500,00 zł

10.01.2020 r.

4.

94/3

800,00 zł

500,00 zł

10.01.2020 r.

5.

30/2

556,00 zł

228,00 zł

10.01.2020 r.

1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia podanego w tabeli, na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie – Bank Pekao SA nr konta 54 1240 3190 1111 0010 3126 5576 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie w wysokości zgodnej z informacjami podanymi w powyższej tabeli. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Kutnie. Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego ustalono na dzień 30 września każdego roku obowiązywania umowy.

2. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu, bez prawa do odsetek.

3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie ich tożsamości oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu a w szczególności:

- osoba fizyczna – ważny dokument potwierdzający tożsamość;

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- osoba prawna – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób działających w imieniu osoby prawnej oraz ich umocowanie do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w przetargu w imieniu osoby prawnej (jeżeli nie wynika to bezpośrednio z odpisu z KRS);

- pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość;

4. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Projekt umowy dzierżawy zawierający szczegółowe jej warunki, zostanie udostępniony zainteresowanym przed przystąpieniem do przetargu.

5. Bliższe informacje na temat przetargu i wymaganych dokumentów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie, pokój nr 11 (tel. 24 355 47 02).

Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:

- działka 78/5: 5 lipca 2019 r. o godzinie 0900 (I przetarg) ,4 listopada 2019 r. o godzinie 0900 (II przetarg),

- działka 88/3: 4 lipca 2019 r. o godzinie 0900 (I przetarg) 4 listopada 2019 r. o godzinie 1000 (II przetarg),

- działki 94/1: 4 lipca 2019 r. o godzinie 1200 (I przetarg), 4 listopada 2019 r. o godzinie 1100 (II przetarg),

- działki 94/3: 8 lipca 2019 r. o godzinie 0900 (I przetarg), 4 listopada 2019 r. o godzinie 1200 (II przetarg),

- działka 30/2: 5 lipca 2019 r. o godzinie 1200 (I przetarg), 4 listopada 2019 r. o godzinie 1300 (II przetarg).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.