Ogłoszenie o przetargu

2019-09-06

ZARZĄD POWIATU KUTNOWSKIEGO

ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Kutnowskiego, na okres 15 lat.

Przedmiotem dzierżawy jest nieruchomość zabudowana, oznaczona jako działka nr 1036/39opow. 0,4586 ha, położona w Kutnie przy ul. Bitwy pod Kutnem, w obrębie ewidencyjnym Kościuszków, uregulowana w KW nr LD1K/00051135/9, stanowiąca własność Powiatu Kutnowskiego.

1. Opis nieruchomości:

Nieruchomość ma kształt zbliżony do kwadratu. Znajdują się na niej: budynek administracyjny, budynek socjalny, dwa budynki warsztatowe, zieleń ozdobna i trawniki. Część powierzchni działki jest utwardzona trylinką oraz płytami betonowymi pełnymi. Teren został ogrodzony siatką metalową na słupkach stalowych z bramą metalową. Uzbrojenie terenu – energia elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć telekomunikacyjna a także ciepłociąg. W bezpośrednim otoczeniu położone są: działka wykorzystywana do lądowania helikoptera ratunkowego, aquapark, stacja benzynowa Orlen, galeria handlowa, budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne, zabudowa zagrodowa, kompleks boisk sportowych do baseballa, tereny niezabudowane.

2. Działka oznaczona nr ewid. 1036/39 położona w Kutnie, przy ul. Bitwy pod Kutnem (obręb 4 – Kościuszków) znajduje się na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kutna uchwalonym uchwałą XXXVI/358/17 Rady Miasta Kutno z dnia 28 marca 2017 r. wyżej wymieniona działka położona jest na terenie oznaczonym symbolem: U - Tereny usług.

Wskazana wyżej działka nie jest położona na obszarach rewitalizacji wyznaczonych w „Programie rewitalizacji Miasta Kutna na lata 2015 - 2023” przyjętym uchwałą nr XXXIV/343/17 Rady Miasta Kutno z dnia 16 lutego 2017 roku, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398).

· W dziale III księgi wieczystej nr LD1K/00051135/9, prowadzonej dla w/w nieruchomości wpisana jest nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Eco Kutno Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością polegająca na prawie korzystania z tej nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, remontem, konserwacją sieci ciepłowniczych - w tym między innymi urządzeń, instalacji i przyłączy ciepłowniczych oraz usuwaniem ich awarii nie głębiej niż miejsce ich posadowienia w pasie gruntu niezbędnym do wykonywania powyższych czynności - z obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego po wykonaniu tych czynności przez wyżej wymienioną spółkę - zgodnie z § 4 Aktu Notarialnego Rep.A 2828/2011 sporządzonego dnia 24 listopada 2011 roku przed notariuszem Stanisławem Kalusińskim w Kutnie.

· Rada Powiatu Kutnowskiego Uchwałą nr 46/VIII/19 z dnia 30 kwietnia 2019 r. wyraziła zgodę na obciążenie niniejszej nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. Forma i tryb oddania nieruchomości w dzierżawę:

Oddanie w dzierżawę nieruchomości opisanej w pkt.1 nastąpi w trybie przetarguustnego nieograniczonego - zgodnie z art. 37 ust. 4 i art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

4. Kwota wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej nieruchomości wynosi 15.500,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy pięćset złotych) powiększonej o podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów w dacie wystawienia dokumentu rozliczeniowego.

5. Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do zmiany każdego roku stawek czynszu stosownie do wysokości wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 1 stycznia każdego roku trwania umowy bez konieczności sporządzania aneksu i uzyskania zgody Dzierżawcy. Zmiana wysokości czynszu w oparciu o wskaźnik inflacji dokonywana będzie w drodze powiadomienia i nie będzie wymagała formy aneksu.

6. Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości opisanej w pkt 1 odbędzie się w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (pokój nr 12) w dniu 18 października 2019 r. (piątek) o godzinie 1000

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w terminie do dnia 14 października 2019 r. na konto Starostwa Powiatowego w Kutnie – Bank Pekao SA nr konta 54 1240 3190 1111 0010 3126 5576 lub w kasie Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie w wysokości 10 % ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego, tj.1.550,00 zł (tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych). Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na rachunek Starostwa Powiatowego w Kutnie. Termin wnoszenia czynszu dzierżawnego ustalono do dnia 31 stycznia każdego roku z góry (za pierwszy rok obowiązywania umowy do dnia 31 stycznia 2020 r.).

8. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zostaje zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu, odwołania przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, przelewem na konto podane przez uczestnika przetargu, bez prawa do odsetek.

9. Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej dokumenty umożliwiające określenie ich tożsamości oraz zdolności do uczestnictwa w przetargu a w szczególności:

- osoba fizyczna – ważny dokument potwierdzający tożsamość;

- osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – ważny dokument potwierdzający tożsamość oraz wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- osoba prawna – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem przeprowadzenia przetargu odpis z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumenty potwierdzające tożsamość osób działających w imieniu osoby prawnej oraz ich umocowanie do dokonywania czynności związanych z uczestnictwem w przetargu w imieniu osoby prawnej (jeżeli nie wynika to bezpośrednio z odpisu z KRS);

- pełnomocnik – ważne pełnomocnictwo oraz ważny dokument potwierdzający tożsamość;

11. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako dzierżawca nieruchomości o miejscui terminie zawarcia umowy dzierżawy. Projekt umowy dzierżawy zawierający szczegółowe jej warunki, zostanie udostępniony zainteresowanym przed przystąpieniem do przetargu.

12. Bliższe informacje na temat przetargu i wymaganych dokumentów można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie, pokój nr 1 (tel. 24 355 47 05; 24 355 47 15).


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.