OGŁOSZENIE o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020

2017-10-04

OGŁOSZENIE

o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Powiat Kutnowski, zgodnie z art. 33 ust. 1-3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r. poz. 217 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania IX.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (RPO WŁ) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwanego dalej Projektem.

Oferta skierowana jest dopodmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) zainteresowanych utworzeniem partnerstwa, którego celem będzie opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-003/17 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.TREŚĆ OGŁOSZENIA


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.