Ogłoszenie MAŁE DOTACJE 2018

2018-05-30

MAŁE DOTACJE 2018

100 lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Starostwo Powiatowe w Kutnie uprzejmie informuje, że organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać wnioski na realizacje zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723).

Wysokość środków na tzw. „małe granty” na dzień 30 maja 2017 r. wynosi łącznie 22 649, 00 zł, w tym na zadania z zakresu:

- edukacji, oświaty i wychowania: 9 632, 00 zł

- kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego: 13 017, 00 zł

Powołując się na Uchwałę Nr 822/247/18 Zarządu Powiatu Kutnowskiego z dnia 13 lutego 2018 roku, zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, istnieje możliwość realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert po spełnieniu następujących warunków:

  • organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie składa ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 570);
  • projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;
  • wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000 złotych;
  • zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art.19a ustawy nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł w danym roku kalendarzowym;
  • zadanie powinno odpowiadać priorytetowym zadaniom określonym w „Programie współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi” ustalonym na dany rok kalendarzowy;
  • rekomendacja jednostki samorządu terytorialnego polega na uznaniu celowości realizacji zgłoszonego zadania;
  • oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji);
  • do oferty należy dołączyć kopię wyciągu KRS lub innego rejestru oraz dokument/dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu oferenta potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Ofertę wraz z załącznikiem należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Kutnie osobiście lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

Oferta spełniająca wymogi formalne, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu do Kancelarii Ogólnej umieszczona zostaje na okres 7 dni w miejscach wymienionych
w art. 19 a ust. 3 ustawy wraz z ogłoszeniem o możliwości zgłaszania uwag do oferty.

W przypadku otrzymania przez organizację dotacji w trybie tzw. „małych grantów” organizacja składa sprawozdanie z wykonania zadania publicznego sporządzone na formularzu zgodnym

z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego ( Dz.U. z 2016 r. poz. 570), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Wykaz organizacji pozarządowych, które złożyły oferty, otrzymały dotacje wraz z informacjami o zgłoszonych i realizowanych zadaniach oraz wysokości środków finansowych przekazanych poszczególnym organizacjom dostępny będzie na stronie www.bip.kutno.pl w zakładce organizacje pozarządowe folder małe dotacje.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.