OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ODSZKODOWAWCZEJ GN.683.4.2016

2020-10-08

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI ODSZKODOWAWCZEJ

Na podstawie art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami) niniejszym zawiadamiam, że Starosta Kutnowski wydał decyzję odszkodowawczą znak: GN.683.4.2016 z dnia 30 września 2020 r. ustalającą odszkodowanie za nieruchomość oznaczoną jako działki nr 308/67 o powierzchni 0,0086 ha oraz nr 308/71 o powierzchni 0,0010 ha, położoną w Łodzi w obrębie ewidencyjnym S-2. Przedmiotowa nieruchomość stała się własnością Gminy Miasta Łódź w związku z wydaniem przez Prezydenta Miasta Łodzi Decyzji Nr DAR-UA-V.6740.2.5.2015 z dnia 3 lipca 2015 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Williama Lindleya, ul. Tramwajowej oraz ul. Węglowej na odcinku od ul. Tramwajowej do projektowanej ul. Nowotargowej. Odszkodowanie przysługuje między innymi spadkobiercom Lawrence’a Stanleya Finkelsteina oraz Izraela Jakubowicza. Z uwagi na fakt, iż nie jest znany krąg osób uprawnionych do dziedziczenia po w/w osobach, Gmina Miasto Łódź została w decyzji zobowiązana do wystąpienia do właściwego Sądu Rejonowego z wnioskiem o zezwolenie na złożenie do depozytu sądowego w ciągu 14 dni, od dnia w którym decyzja niniejsza stanie się ostateczna, odszkodowania ustalonego na rzecz spadkobierców Lawrence’a Stanleya Finkelsteina oraz Izraela Jakubowicza, a następnie do przekazania ustalonego odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat.

Odszkodowanie z depozytu sądowego może zostać wypłacone osobie, która wykaże się tytułem prawnym do nieruchomości na dzień, w którym decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej stała się ostateczna.

Od w/w decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Kutnowskiego (ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno) w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia temu organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna. Jednocześnie wyjaśniam, iż zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a., w przypadku zawiadomienia strony zgodnie z art. 49 § 1 o decyzji, która podlega zaskarżeniu na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.