Nowy termin wydania decyzji-Wola Pierowa

2018-07-27

W związku z prowadzonym (w następstwie wydania Decyzji Wojewody Łódzkiego znak: IR-IV.7511.31.2017 z dnia 31 stycznia 2018 r. uchylającej Decyzję Starosty Kutnowskiego z dnia 11 października 2017 r. znak: GN:6622.2.1.2016 i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania) postępowaniem administracyjnym w przedmiocie wydania decyzji, o której mowa w art.8a ust. 5 Ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 703) – t.j. decyzji ustalającej wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i przysługujących im udziałów we wspólnocie, uprzejmie informuję, iż zgromadzony materiał dowodowy daje podstawę do wydania merytorycznej decyzji w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 6 w/w Ustawy uprawnionymi do udziału we wspólnocie są osoby fizyczne lub prawne posiadające gospodarstwa rolne, jeżeli w ciągu ostatniego roku przed dniem wejścia w życia ustawy (5 lipca 1962 r. – 4 lipca 1963 r.) faktycznie korzystały z tej wspólnoty.

Konfrontując ze sobą cały zebrany materiał dowodowy (dokumenty, oświadczenia), tut. organ ustalił wstępnie wykaz uprawnionych do udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Wola Pierowa oraz wykaz obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i przysługujących im udziałów we wspólnocie, który ilustruje poniższa tabela.

TABELKA

Lp.

Nazwisko i imię uprawnionego

Obszar gruntów w posiadaniu uprawnionegow 1963 r.

Podstawa wywiedzenia okoliczności faktycznego korzystania ze wspólnoty w okresie 5.VII. 1962 – 4.VII.1963 r.

Wielkość udziału

W częściach równych

Proporcjonalnie do obszarów gruntów posiadanych przez uprawnionych

Udział razem

1

Andrysiak Józef s. Józefa

2,8

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,454330756

1,08386564

2

Andrzejewski Piotr s. Józefa

4,45

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,72206138

1,351596264

3

Bujalski Szczepan s. Tomasza

6,17

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

1,001150273

1,630685156

4

Dolatowski Jan

3,57

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,579271714

1,208806597

5

Dolatowski Stefan

1,49

oświadczenie nastepcy prawnego, rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,241768867

0,87130375

6

Dopieralski Jan s. Michała

1,95

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,316408919

0,945943803

7

Iwiński Antoni s. Józefa

1,94

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,314786309

0,944321193

8

Iwiński Franciszek s. Józefa

4,76

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,772362285

1,401897169

9

Iwiński Jan s. Antoniego

0,4

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,064904394

0,694439277

10

Iwiński Jan s. Józefa

4,07

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,660402206

1,28993709

11

Iwiński Władysław s. Józefa

2,19

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,355351555

0,984886439

12

Janecka Marianna c. Józefa

2,35

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,381313313

1,010848197

13

Janecki Jan s. Rocha

2,89

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,468934244

1,098469128

14

Janecki Walenty s. Józefa

2,81

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,455953366

1,085488249

15

Janecki Antoni s. Józefa

6,52

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

1,057941617

1,687476501

16

Kakaryga Antoni s. Walerego

5,71

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,92651022

1,556045104

17

Kalinowski Andrzej s. Michała

1,42

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,230410598

0,859945481

18

Kalinowski Feliks

4,36

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,707457891

1,336992775

19

Kraszewski Jan s. Wawrzyńca

1,5

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,243391476

0,87292636

20

Linkowski Walenty s. Franciszka

2,14

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,347238506

0,97677339

21

Matusiak Bolesław s. Jozefa

3,51

oświadczenie nastepcy prawnego, rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,569536055

1,199070938

22

Mirowska Marianna c. Wojciecha

7,63

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

1,23805131

1,867586193

23

Nowak Aleksander s. Macieja

4,43

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,71881616

1,348351044

24

Nowak Stanisław s. Franciszka

3,13

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,507876881

1,137411764

25

Nowak Tadeusz s. Józefa

4,27

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,692854403

1,322389286

26

Nowak Wacław s. Aleksandra

11,89

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

1,929283103

2,558817986

27

Olczak Jan s. Józefa

6,31

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

1,023866811

1,653401694

28

Olczak Stefan

0,45

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,073017443

0,702552327

29

Pawlak Józef s. Jana

5,42

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,879454535

1,508989418

30

Pawlak Leon s. Jana

4,82

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,782097944

1,411632828

31

Pawlak Zofia c. Rocha

4,13

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,670137865

1,299672749

32

Perlic Franciszek s. Andrzeja

4,27

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,692854403

1,322389286

33

Pietrzak Stanisław s. Jana

0,36

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,058413954

0,687948838

34

S -cy Pomorskiego Jana s. Ignacego

1,66

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,269353234

0,898888118

35

Sawicz Andrzej s. Piotra

6,84

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

1,109865132

1,739400016

36

Stawicki Stanisław s. Walentego

1,19

oświadczenie nastepcy prawnego, rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,193090571

0,822625455

37

Stokwisz Adam s. Andrzeja

4,22

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,684741353

1,314276237

38

Tusiński Antoni s. Jakuba

6,11

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,991414614

1,620949497

39

Wąs Antoni s. Józefa

4,47

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,7253066

1,354841483

40

Wiśniewski Franciszek s. Antoniego

5,42

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,879454535

1,508989418

41

Wiśniewski Jan s. Władysława

4,04

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,655534376

1,28506926

42

Wiśniewski Konstanty s. Piotra

4,28

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,694477013

1,324011896

43

Wróblewski Marian s. Wincentego

4,49

protokół z 1956 r., rejestr z 1963 r.

0,629534884

0,728551819

1,358086703

166,83

27,07

27,07

54,14

Zgodnie ze wskazówkami zawartymi w Decyzji Wojewody Łódzkiego znak: IR-IV.7511.31.2017 z dnia 31 stycznia 2018 r. przy ustalaniu powyższego nie dokonano żadnych zaokrągleń ani skróceń celem uzyskania idealnych (ułamkowych) części. Podstawą do dokonania obliczeń był art. 9 ust. 1 Ustawy o zagospodarowaniu […] stanowiący, że „wielkość udziałów uprawnionych do korzystania we wspólnocie określa się w idealnych (ułamkowych) częściach” oraz ust 2 w/w artykułu stanowiący, iż „wielkość udziałów uprawnionych do korzystania ze wspólnoty gruntowej ustala się w ten sposób, że połowę wspólnoty dzieli się pomiędzy uprawnionych […] w równych częściach, drugą zaś połowę – proporcjonalnie do obszarów gruntów posiadanych przez każdego z uprawnionych”. Literalnie trzymając się powyższego tut. organ podzielił zatem powierzchnię gruntów stanowiących wspólnotę (54,14 ha) na dwie części – po 27,07 ha każda. Pierwsza część została podzielona w częściach równych na 43 uprawnionych: 54,14 / 43 = 0,629534884. Druga część została podzielona proporcjonalnie do posiadanych przez uprawnionych gospodarstw. Obliczeń dokonano korzystając z poniższego wzoru:

Udział = Powierzchnia gospodarstwa uprawnionego / powierzchnia gospodarstw wszystkich uprawnionych * 27,07 (połowa pow. wspólnoty)

Dla przykładu posłużmy się uprawnionym numer 1 z powyższej tabeli. Posiadał on gospodarstwo o pow. 2,8 ha. Suma gospodarstw wszystkich uprawnionych wynosiła natomiast 166,83 ha. Zatem:

2,8 / 166,83 * 27,07 = 0,454330756

Zatem jego cały udział wynosił: 0,629534884 (połowa wspólnoty rozdzielona równo pomiędzy uprawnionych) + 0,454330756 (połowa wspólnoty rozdzielona proporcjonalnie do wielkości gospodarstw) = 1,08386564 (z całości 54,14).

Zatem po sprowadzeniu tego do postaci ułamka zwykłego udział ten będzie wynosił:

108386564 / 5414000000

Wobec powyższego, na podstawie art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. – Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zmianami), zawiadamiam strony o możliwości ewentualnego zapoznania się ze zgromadzoną dokumentacją oraz do wypowiedzenia się w sprawie przed jej ostatecznym rozstrzygnięciem, w terminie 21 dni od daty doręczenia niniejszego pisma (wg ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych, pismo uważa się za doręczone po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości i jego wywieszenia w urzędzie gminy oraz w starostwie) w Starostwie Powiatowym w Kutnie, Referacie Gospodarki Nieruchomościami, ul. Królowej Jadwigi 7 (pokój nr 12). W szczególności chodzi o zgłoszenie uwag dotyczących osób uprawnionych do udziałów we wspólnocie oraz posiadanych przez nie gospodarstw.

Z uwagi na konieczność umożliwienia stronom realizacji ich uprawnień wynikających z w/w art. 10 KPA, stosownie do art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, wyznacza się nowy termin wydania decyzji w sprawie – do dnia 28 września 2018 r.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.