Nowe przepisy dotyczące instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia

2019-12-03

Starosta Kutnowski informuje, że w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) wprowadzonej ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1815) weszły w życie nowe przepisy dotyczące instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.

Starosta jako organ ochrony środowiska, zgodnie z art. 152b ust. 1 ustawy dnia 27 kwietnia 2019r. - Prawo ochrony środowiska, udostępnia informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.

Miejscem udostępnienia jest Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Kutnie - https://bip.powiatkutno.eu/ - w zakładce: Informacje/ Informacje o środowisku/ Informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne, objętych obowiązkiem zgłoszenia.

Udostępnieniu podlegają:

1) zgłoszenia nowych instalacji lub ponowne zgłoszenia instalacji istniejących, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia przez organ sprzeciwu (opisany w pkt 3) , albo od dnia wydania zaświadczenia (opisany w pkt 3);

2) informacje, o których mowa w art. 152 ust. 6 pkt 1, tj. informacje o:

a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji,

b) zakończeniu eksploatacji instalacji,

c) zmianie w zakresie danych lub informacji, zawartych w zgłoszeniu,

3) sprzeciw wnoszony przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia w drodze decyzji (art. 152 ust. 4). Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli:

1) eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska;

2) instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska, tj. nie zostały wykonane wymagane przepisami lub określone w decyzjach administracyjnych środki techniczne chroniące środowisko bądź nie zastosowano odpowiednich rozwiązań technologicznych, wynikających z ustaw lub decyzji;

a w przypadku braku sprzeciwu - zaświadczenie, wydawane z urzędu, przed upływem terminu, o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu(art. 152 ust. 4b). Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia zgłaszającego do rozpoczęcia eksploatacji instalacji.

4) uwagi organizacji pozarządowych lub mieszkańców gminy, na terenie której jest lub ma być eksploatowana instalacja oraz odpowiedzi na wniesione uwagi, udzielone przez prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia.

Zgodnie z art. 152b ust. 3 organizacja pozarządowa (w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadząca działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy), lub osoba zamieszkała w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja, o której mowa w ust. 1, może wnieść do organu ochrony środowiska właściwego do przyjęcia zgłoszenia uwagi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a, wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia.

Uwagi te wnosi się w terminie 14 dni od dnia udostępnienia zgłoszenia lub ww. informacji. Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą, a podmioty te mogą wnieść za pośrednictwem organu właściwego do przyjęcia uwag odpowiedź na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.