Nieruchomości stanowiące własność Powiatu Kutnowskiego przeznaczone do oddania w użyczenie

2018-03-09

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

stanowiących własność Powiatu Kutnowskiego,

przeznaczonych do oddania w użyczenie

1.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza co następuje:

I. Z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczona została do oddania w użyczenie na rzecz Gminy Krzyżanów działka o numerze 212/2 o pow. 0,56 ha, uregulowana w KW nr LD1K/00041248/1, położona w gminie Krzyżanów, obręb Krzyżanówek, na okres jednego roku licząc od dnia zawarcia umowy użyczenia.

II. Opis nieruchomości:

Działka nr 212/2 o pow. 0,56 ha położona w gminie Krzyżanów, obręb Krzyżanówek stanowi część pasa drogi powiatowej nr 2157E Kaszewy Kościelne – gr. Gminy Bedlno (Szewce Owsiane).

III. Z zaświadczenia znak KI.6727.18.2018 z dnia 15 lutego 2018 r. wynika, iż zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krzyżanów zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Krzyżanów Nr IX/53/03 opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 277 poz. 2445 z dnia 8 października 2003 roku, Uchwałą Rady Gminy Krzyżanów Nr XXVI/219/2014 z dnia 27 czerwca 2014 roku opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3002 z dnia 5 sierpnia 2014 r. oraz zmianą Uchwały Rady Gminy Krzyżanów nr: XIII/161/2016 z dnia 29 listopada 2016 roku ( Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 20.12.2016 r., poz. 5682), działka położona w obrębie Krzyżanówek gmina Krzyżanów oznaczona jest w planie symbolem KL – Drogi lokalne. Teren nie podlega rewitalizacji.

IV. Niniejszy wykaz:

- został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie i przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (w Referacie Gospodarki Nieruchomościami),

- został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kutno.pl),

2.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Kutnowskiego ogłasza co następuje:

I. Z powiatowego zasobu nieruchomości przeznaczony został do oddania w użyczenie na rzecz Gminy Kutno teren o powierzchni 68,5 m2 (zakreskowane pole na załączniku graficznym) stanowiący część nieruchomości będącej własnością Powiatu Kutnowskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 95 o pow. 3,33 ha, uregulowanej w KW nr LD1K/00041159/0, położonej w gminie Kutno, obręb Nowa Wieś, na czas określony od dnia zawarcia umowy użyczenia do dnia 31 grudnia 2018 r.

II. Opis nieruchomości:

Działka nr 95 o pow. 3,33 ha położona w gminie Kutno, obręb Nowa Wieś stanowi część pasa drogi powiatowej nr 2164E z jezdnią o nawierzchni bitumicznej.

Teren przeznaczony do oddania w użyczenie o powierzchni 68,5 m2 graniczy bezpośrednio z drogą gminną, jego najbliższe otoczenie stanowi zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, grunty zadrzewione i zakrzewione.

III. Z zaświadczenia znak GP.6724.1.25.2018 z dnia 30.01.2018 r. wynika, iż działka oznaczona numerem 95 położona w obrębie Nowa Wieś, gm. Kutno zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kutno, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Kutno nr XVI/106/2004 z dnia 16 kwietnia 2004 r. (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z dnia 29 maja 2004 r., nr 146, poz. 1343) znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: „KZ 14” tereny istniejącej drogi zbiorczej powiatowej.

W/w działka nie znajduje się na obszarze wskazanym przez Gminę Kutno do rewitalizacji.

IV. Niniejszy wykaz:

- został wywieszony na tablicach ogłoszeń w siedzibach Starostwa Powiatowego w Kutnie przy ul. Kościuszki 16 w Kutnie i przy ul. Królowej Jadwigi 7 w Kutnie (w Referacie Gospodarki Nieruchomościami),

- został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.kutno.pl),

ZAŁĄCZNIK DO WYKAZU - Nowa Wieś


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.