NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA, NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE I NIEODPŁATNA MEDIACJA W POWIECIE KUTNOWSKIM W 2020 ROKU

2020-01-15

Osoby, które złożą oświadczenie, że nie są w stanie ponieść kosztów wizyty u prawnika, mogą skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Od 2020 roku oferta pomocy dla osób uprawnionych została poszerzona o nieodpłatną mediację.

W powiecie Kutnowskim funkcjonują cztery punkty świadczące przedmiotowe usługi:

1) Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno, pokój nr 50,

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13,
99-300 Kutno, pokój nr 5,

w powyższych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w tym nieodpłatnej mediacji udzielają

- adwokaci i mediator wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Płocku oraz

- radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

3) Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice,

4) Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin,

w powyższych punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji udzielają adwokaci z organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze otwartych konkursów ofert:

- Fundacja Celeste z siedzibąw Łodzi, Pl. Wolności 8 lok. 1U oraz

- Fundacja Gołębie Serce z siedzibą w Rzeszowie, ul. Litewska 33B.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty, z zastrzeżeniem, że w pierwszej kolejności obsługiwane są osoby zapisane telefonicznie.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Umówienie terminu wizyty może nastąpić drogą e-mail lub telefonicznie w dni robocze
w godz. 7:30 – 15:30
w Starostwie Powiatowym w Kutnie pod numerami telefonów:

24 355 47 92 (mail: walczake@powiatkutno.eu) – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

- Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Królowej Jadwigi 7, 99-300 Kutno

- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 13, 99-300 Kutno

24 355 47 64 (mail: organizacje@powiatkutno.eu) – dotyczy punktów zlokalizowanych w:

- Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska 5, 99-340 Krośniewice

- Urząd Gminy w Żychlinie, ul. Barlickiego 15a, 99-320 Żychlin

Dla kogo przeznaczona nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatnej poradnictwo obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

Jakie czynności obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym, lub

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

4) nieodpłatną mediację, lub

5) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

1) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

2) nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

3) Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

Na czym polega nieodpłatna mediacja?

Zgodnie z treścią art. 8 ust. 12 ustawy w zależności od bieżącego zapotrzebowania na nieodpłatną mediację, zgłaszanego przez osoby uprawnione, organizuje się spotkanie z mediatorem poświęcone nieodpłatnej mediacji, z tym, że czas trwania jednego spotkania z mediatorem podczas dyżuru nie może przekroczyć połowy czasu trwania dyżuru zaplanowanego na ten dzień.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:

1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyści z tego wynikających;

2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;

3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;

4) przeprowadzenie mediacji;

5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowanie sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;

2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.