MAŁE GRANTY 2020

2020-01-29

MAŁE GRANTY 2020

Starostwo Powiatowe w Kutnie uprzejmie informuje, że organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać wnioski na realizacje zadań publicznych w trybie pozakonkursowym.

Wysokość środków na tzw. „małe granty” na dzień 20 stycznia 2020 roku wynosi łącznie 26 088,00 zł w tym na zadania z zakresu:

- nauki, edukacji, oświaty i wychowania – 4 708,00 zł;

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – 10 418,00 zł.

-wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – 10 962,00 zł.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, istnieje możliwość realizacji zadań publicznych o charakterze lokalnym lub regionalnym z pominięciem otwartego konkursu ofert po spełnieniu następujących warunków:

* organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie składa ofertę według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2057);

* projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym;

* wysokość dofinansowania lub finansowania nie może przekroczyć kwoty w wysokości 10 000,00 złotych;

* zadanie publiczne musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

* łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 w trybie art. 19a ustawy nie może przekroczyć 20 000,00 złotych w danym roku kalendarzowym;

* zadanie powinno odpowiadać priorytetowym zadaniom określonym w Programie współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi ustalonymi na dany rok kalendarzowy;

* rekomendacja jednostki samorządu terytorialnego polega na uznaniu celowości realizacji zgłoszonego zadania;

* oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta (zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru lub ewidencji);

* do oferty należy dołączyć kopię wyciągu KRS lub innego rejestru oraz dokument/dokumenty potwierdzające upoważnienie do działania w imieniu oferenta potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Ofertę wraz z załącznikiem należy złożyć do Starostwa Powiatowego w Kutnie osobiście lub pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99-300 Kutno.

Oferta spełniająca wymogi formalne, w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpływu do Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego umieszczona zostaje na okres 7 dni w miejscach wymienionych w art. 19a ust. 3 ustawy wraz z ogłoszeniem o możliwości zgłaszania uwag do oferty.

W przypadku otrzymania przez organizację dotacji w trybie tzw. „małych grantów” organizacja składa sprawozdanie z wykonania zadania publicznego sporządzone na formularzu zgodnym z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (Dz. U. 2018 r. poz. 2057), w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego.

Wykaz organizacji pozarządowych, które złożyły oferty, otrzymały dotacje wraz z informacjami o zgłoszonych i realizowanych zadaniach oraz wysokości środków finansowych przekazanych poszczególnym organizacjom dostępny będzie na stronie www.bip.powiatkutno.eu w zakładce organizacje pozarządowe folder małe dotacje.

DRUKI DO POBRANIA - https://bip.powiatkutno.eu/dokumenty/11152


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.