„MAŁE GRANTY 2016”

2016-05-02

Starostwo Powiatowe w Kutnie uprzejmie informuje, że organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać wnioski na realizacje zadań publicznych w trybie pozakonkursowym.


Wysokość środków na tzw. „małe granty” na dzień 21 kwietnia 2016 r. wynosi łącznie 27 413 zł, w tym na zadania z zakresu:

- edukacji, oświaty, wychowania – 3 106 zł;

- kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa narodowego – 4 367 zł;

- kultury fizycznej – 9 940 zł;

- ochrony środowiska – 10 000 zł.


Oferty organizacji pozarządowych będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych.

Informacje o zakresach zadań publicznych oraz wysokości środków finansowych będą aktualizowane na ostatni każdego miesiąca.

Wykaz organizacji pozarządowych, które złożyły oferty, otrzymały dotacje wraz z informacjami o zgłoszonych i realizowanych zadaniach oraz wysokości środków finansowych przekazanych poszczególnym organizacjom dostępny będzie na stronach www.bip.kutno.pl w zakładce organizacje pozarządowe folder małe dotacje.


aktualnosci|11_575040aktualnosci|13_676034aktualnosci|12_541665


Warunki ubiegania się o „mały grant”:

1) realizacja zadania w okresie nie dłuższym niż 90 dni;

2) złożenie oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. 2016 r., poz.570)Kryteria otrzymania „małego grantu” w 2016 roku:

1) celowość realizacji zgłoszonego zadania;

2) zgodność projektu z zadaniami priorytetowymi Programu współpracy Powiatu Kutnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami pożytku publicznego wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczneg i o wolontariacie na 2016 rok (http://www.bip.kutno.pl/dokumenty/7663);

3) ponadgminny charakter zgłoszonego projektu;

4) wysokość dofinansowania maksymalnie 3 000 zł;

5) brak zasadności zgłoszonych w terminie 7 dni uwag dotyczących wniosku opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń „Dialog obywatelski” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie;

6) prawidłowo sporządzony i adekwatny do przedstawionych zamierzeń kosztorys;

7) złożenie oferty z zachowaniem terminu 21 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego.


wzór OFERTY REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Małe Granty (inicjatywa własna)


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.