Małe dotacje z jubileuszem 150 lecia Powiatu w tle

2017-08-01

Jubileusz 150-lecia powstania Powiatu Kutnowskiego

„MAŁE DOTACJE 2017”

Uprzejmie informujemy, że organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogą składać wnioski na realizacje zadań publicznych w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami).

Wysokość środków na tzw. „małe dotacje”/„małe granty” na dzień 31 lipca 2017 r. wynosi łącznie 27 378 zł, w tym na zadania z zakresu:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego: 8 553 zł;
  • upowszechniania kultury fizycznej i sportu: 18 825 zł.

Warunki ubiegania się o „mały grant”:

1) realizacja zadania w okresie nie dłuższym niż 90 dni (np. dwa dni, tydzień, miesiąc, itd.),

2) złożenie oferty zgodnej z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz.570). Wzory do pobrania ze strony internetowej www.bip.kutno.pl w zakładce organizacje pozarządowe folder małe dotacje.

Kryteria otrzymania „małej dotacji” w 2017 roku:

1) celowość realizacji zgłoszonego zadania;

2) ponadgminny charakter zgłoszonego projektu;

3) zaznaczenie 150 rocznicy powstania Powiatu Kutnowskiego;

4) wysokość środków finansowych na jedno zadanie wynosi maksymalnie 3 000 zł;

5) brak zasadności zgłoszonych w terminie 7 dni uwag dotyczących wniosku opublikowanego
w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Powiatu oraz na tablicy ogłoszeń „Dialog Obywatelski” w siedzibie Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16;

6) prawidłowo sporządzony i adekwatny do przedstawionych zamierzeń kosztorys;

7) złożenie oferty minimum 21 dni przed datą rozpoczęcia realizacji zadania publicznego.

Oferty organizacji pozarządowych będą rozpatrywane do wyczerpania środków finansowych.

Informacje o zakresach zadań publicznych oraz wysokości środków finansowych będą aktualizowane na ostatni dzień każdego miesiąca.

Wykaz organizacji pozarządowych, które złożyły oferty, otrzymały dotacje wraz z informacjami o zgłoszonych i realizowanych zadaniach oraz wysokości środków finansowych przekazanych poszczególnym organizacjom dostępny będzie na stronie www.bip.kutno.pl w zakładce organizacje pozarządowe folder małe dotacje.


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.