Konkurs ofert na zadanie z zakresu OCHRONY ŚRODOWISKA

2016-03-10

ZARZĄD POWIATU W KUTNIE

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony środowiska

I. Rodzaje wspieranych zadań oraz wysokość środków przewidzianych na ich realizację:

1. Wsparcie przedsięwzięć edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska.

2. Opracowania naukowe lub popularnonaukowe dot. przyrody powiatu kutnowskiego.

3. Organizacja konkursów i imprez w zakresie wiedzy przyrodniczej i ochrony środowiska.

4. Badania biologiczne i chemiczne wód powierzchniowych powiatu kutnowskiego.

Na wsparcie realizacji zadań, wybranych w ramach konkursu, Powiat Kutnowski zaplanował środki finansowe w wysokości: 10 000 zł.

W 2014 roku i w 2015 roku zadania publiczne z zakresu ochrony środowiska nie były zlecane.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Podmioty uprawnione do składania ofert:

- organizacje pozarządowe, które prowadzą działalność statutową w ww. zakresie na terenie powiatu kutnowskiego i /lub na rzecz mieszkańców powiatu kutnowskiego (bez względu na ich siedzibę).

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty zgodnej z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r.

3. Przyznawanie dotacji uzależnione będzie od spełnienia przez oferentów warunków i kryteriów, o których mowa w ogłoszeniu

4. Maksymalna kwota dotacji na wsparcie każdego rodzaju zadania wynosi 2 000 zł.

III. Termin i warunki realizacji zadania:

1. Termin realizacji zadań przewiduje się na okres: maj – grudzień 2016 r. (od dnia 1 maja 2016 r. do dnia 15 grudnia 2016 r.).

2. Preferowane będą oferty dotyczące projektów o charakterze ciągłym i cyklicznym.

3. Szczegółowe warunki realizacji zadania regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Powiatem Kutnowskim a oferentem.

IV. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Otwarty Konkurs Ofert 2016- Ochrona środowiska. Zadanie nr … (wpisać numer zadania, na które składana jest oferta) w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Kutnie, ul. Kościuszki 16, 99 – 300 Kutno.

Termin składania ofert upływa w dniu 4 kwietnia 2016 r. o godz. 1500

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu (nie data stempla pocztowego).

2. Formularz oferty wraz z załącznikami dostępny jest w linku poniżej

FORMULARZ

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 roku

Wymogi formalne, tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert zawiera poniższe Ogłoszenie

OGŁOSZENIE


« powrót


x
Nasza strona korzysta z plików cookies. Używamy ich w celu poprawy jakości świadczonych przez nas usług. Jeżeli nie wyrażasz na to zgody, możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Więcej informacji na temat wykorzystywanych przez nas informacji zapisywanych w plikach cookies znajdziesz w polityce plków cookies.